OSMANLI DA İLKLER

9 Nisan 2014

Osmanlı devletinde ilkler ve önemli olayları ele alan bir yazıdır. Yazı biraz uzun ama okumaya çıktısını almaya ara ara bakmaya değer.

1. Kuruluş Dönemi

• İlk Osmanlı padişahı Osman Bey’dir • Osmanlıların ilk başkenti Söğüt’tür • Osmanlılarla Bizans’ın yaptığı ilk savaş Koyunhisar Savaşı’dır • Aşiretten beyliğe geçiş ilk defa Osman Bey döneminde olmuştur • Osmanlılardan beylikten devlete geçiş ilk defa Orhan Bey zamanında gerçekleşti • İlk Osmanlı müderrisi Kayserili Davuttur • İlk Osmanlı veziri Alaaddin Paşa’dır • İlk Osmanlı kadısı Karamanlı Dursun Fakih’tir • Osmanlılarda ilk vakıf Orhan Bey zamanında kurulmuştur • İlk divan teşkilatı Orhan Bey zamanında kurulmuştur • İlk düzenli orduyu Orhan Bey kurmuştur(yaya ve müsellem) • İlk defa Orhan Bey zamanında donanmaya sahip olundu • İlk Osmanlı medresesi Orhan Bey zamanında İznik’te kurulmuştur • Osmanlılar Rumeli’ye ilk defa Orhan Bey in kardeşi Süleyman paşa ile geçmiştir • İlk Osmanlı tersanesi Karamürsel de Orhan Bey tarafından kurulmuştur • Rumeli’ye ilk geçiş Çimpe kalesinin alınmasıyla gerçekleşmiştir • Osmanlıların Rumeli deki ilk üssü Çimpe kalesidir • İlk Osmanlı parası Osman Bey tarafından bastırılmıştır • Osmanlılara katılan ilk beylik Karesioğullarıdır • Anadolu Türk birliğini sağlama faaliyetleri ilk defa Orhan Bey döneminde başlamıştır • İlk denizcilik faaliyetleri Orhan Bey döneminde başlamıştır • İlk Osmanlı donanması Karesioğullarından alınan donanmadır • Bizans ile yapılan ilk büyük savaş Maltepe savaşıdır • İlk gümüş para Orhan Bey döneminde basılmıştır • Şehirlerde kurumsallaşma ilk defa Orhan Bey döneminde kadı subaşlarının atamasıyla olmuştur • Ankara savaşından sonra Osmanlıya katılan ilk beylik saruhanoğullarıdır • Topçu ocağı ilk defa 1. Murat tarafından kurulmuştur • Top ilk defa 1. Kosova da kullanılıştır • İlk eyalet 1. Murat döneminde oluşturuldu • Karamanoğulları ilk defa 1. murat zamanında savaşılmıştır • Osmanlılar Haçlılarla ilk defa Sırpsındığı’nda karşılaşmışlardır • Osmanlılarda sultan unvanını kullanan ilk padişah 1. Murat tır • Yeniçeri ocağı ilk defa 1. Murat zamanında kurulmuştur • Acemioğlanlar ocağı ilk defa 1. Murat zamanında kurulmuştur • Veziriazam, kazasker, defterdar, nişancı ilk defa 1. Murat zamanında divan üyesi olmuştur • İlk veziriazam Çandarlı Halit Paşa dır.(1. Murat) • Merkezi otoriteyi güçlendirmek amacıyla egemenlik anlayışında değişiklik ilk defa 1. Murat zamanında gerçekleşmiştir(ülke padişah ve oğullarınındır) • Rumeli beylerbeyliği ilk defa 1. Murat devrinde kurulmuştur(ilk eyalet) • Pencik sistemi ilk defa 1. Murat zamanında uygulanmıştır • Sancak valiliğinden gelen ilk hükümdar 1. Murattır • Orta Avrupa ticaret yolunu ilk defa ele geçirilmesi Çirmen savaşı ile olmuştur. • Çeyiz yoluyla Osmanlı topraklarına katılan ilk beylik Germiyanoğlulları beyliğidir. • Tımar sistemi ilk defa 1. Murat devrinde oluşturulmuştur. • İlk mali teşkilat 1. Murat devrinde oluşturulmuştur. • Osmanlı Devleti’nin ilk yenilgisi Ploşnik Savaşı’dır. (1388) • Haçlılarla yapılan ilk büyük meydan savaşı 1. Kosova dır. • İstanbul’u kuşatan ilk Osmanlı padişahı Yıldırım Beyazid dir. • Osmanlı tarihinde Anadolu Türk Birliğini ilk defa Yıldırım Beyazid sağlamıştır. • Orta Avrupa’nın kapıları Osmanlılara Niğbolu zaferi ile açılmıştır. (1396) • İngiltere ve Fransa’nın katıldığı ilk haçlı savaşı Niğbolu Savaşıdır. • Yıldırım Beyazid Niğbolu Savaşından sonra “Sultan-ı İklimi Rum” unvanını almıştır. • Anadolu Türk birliğinin ilk defa bozulması Ankara Savaşı sonucunda olmuştur. • Osmanlı’yı Balkanlarda yenmenin mümkün olmadığı Niğbolu Savaşıyla anlaşılmıştır. • Ankara savaşından sonra Osmanlı Devleti’nin ilk hakimiyet alanında aldığı beylik Saruhanoğullarıdır. • İlk büyük Tersane Yıldırım Beyazid döneminde yapılan Gelibolu tersanesidir. • Osmanlı Devleti’ni tehdit eden ilk doğulu devlet Timurlardır. • İstanbul’da yapılan ilk hisar 1. Beyazid’in yaptırdığı Anadolu hisarıdır.(Güzelcehisar) • Dini ve sosyal içerikli ilk isyan Şeyh Bedrettin isyanıdır. • Osmanlılarda taht kavgası ilk kez Fetret döneminde (1402-1413) • Enderun mektebi ilk defa 2. Murat zamanında kurulmuştur. • Devşirme sistemi ilk kez 2. Murat zamanında kurulmuştur. • Yeniçeriler ilk defa 1444 yılında 2. Murat’ın tahtı terk etmesi üzerine isyan etmişlerdir. (Buçuk tepe isyanı) • İki kez tahta çıkan ilk padişah 2. Murattır. • Oğlu tarafından tahta geçirilen ilk padişah 2. Murattır. • İlk defa doğu klasikleri Türkçe’ye 2. Murat zamanında çevrilmiştir. • Osmanlılarla Haçlılar arasında ilk antlaşma Edirne-Segedin antlaşmasıdır. • Osmanlı Devleti’nin batıda imzaladığı ilk antlaşma Edirne-Segedin antlaşmasıdır. • Osmanlı Devleti’nde ilk defa sınır kavramından Edirne-Segedin anlaşmasında söz edilmiştir.(Tuna Nehri) • İlk deniz savaşı Venediklerle Çelebi Mehmet zamanında yapılmıştır. • Avrupalılar Türkleri balkanlardan atamayacaklarını ilk kez 2. Kosova’da anladılar.

2- Osmanlı Yükselme Dönemi

• Osmanlı devleti ilk defa tam merkeziyetçi devlet özelliğini Fatih döneminde kazanmıştır. • Osmanlı Devleti’nin doğuda imzaladığı ilk antlaşma Amasya Anlaşması’dır. (1555-İran) • Havan topu ilk kez İstanbul’un fethinde kullanılmıştır. • Vezirler ilk defa Fatih zamanında kul sistemi ile seçilmeye başlandılar. • Kubbealtı vezirleri ilk defa Fatih döneminde atanmıştır. • Osmanlı Devleti’nin ilk yazılı kanunları Kanunname-i Ali Osman dır. • Balkanların fethini tamamlayan ilk padişah Fatih Sultan Mehmet’tir. • Fatih kanunnamesi Osmanlıların ilk yazılı kanunlarıdır. • Osmanlı’nın ilk altın parasını Fatih bastırmıştır. • İlk kapitülasyonlar Fatih tararından Venediklilere verilmiştir. • Sadrazamlar ilk defa Fatih zamanında divana başkanlık etmeye başladılar. • İpek yolu Fatih’in Kırım’ı fethetmesiyle ilk defa Osmanlı denetimine geçmiştir. • İlk defa klasik Türk- Osmanlı mimari tarzı uygulanmıştır. • Fatih döneminde Karadeniz ilk defa Türk Gölü haline gelmiştir. • Dünyada yivli-setli topraklar ilk defa 2. Beyazid zamanında yapılmıştır. • Yeniçerilerin ilk isyanı 2. Murat döneminde Fatih’in ilk hükümdarlığı sırasında meydana gelmiştir. (Buçuktepe isyanı) • Cülus bahşişi ilk defa Fatih Sultan Mehmet zamanında verilmiştir. • İlk uluslar arası üniversite Fatih Sultan Mehmet devrinde yapılan Sahn-ı Seman medresesidir. • Fatih döneminde ilk defa üniversite yabancı bilim adamlarından yararlanmıştır. • Surları yıkabilecek çapta ilk büyük toplar (şahi) Fatih devrinde dökülmüştür. • İlk defa Fatih devrinde gemiler karadan denize indirilmiştir. • Osmanlı Devleti, imparatorluk özelliğini Fatih devrinde Bizans’ın yıkılmasıyla kazanmıştır. • İlk defa Anadolu ve Rumeli toprak bütünlüğü İstanbul’un fethiyle sağlanmıştır. • Boğazlar ilk defa Fatih devrinde Osmanlı egemenliğine girmiştir. • Ortodoks Patrikhanesi ilk defa Fatih devrinde himaye altına alınmıştır. • Avrupa’ya ilk defa denizden sefer yapan padişah Fatih’tir. (Otranto) • İlk defa Memlüklerle ilişkilerin bozulması Fatih devrinde olmuştur. • Topların kullanıldığı ilk meydan savaşı Otluk beli savaşıdır • Osmanlı- Safevi ilişkileri ilk defa 2. Beyazıt döneminde başlamıştır(sokulu isyanı) • Kırım ile kara bağlantısı Boğdan seferiyle 2. Beyazıt döneminde başlamıştır • Anadolu Şii kışkırtması sonucu çıkan ilk isyan 2. Beyazıt döneminde çıkan Şahkulu isyanıdır • Bir iç meselenin ilk defa uluslar arası mesele haline gelmesi 2. Beyazıt döneminde yaşanan şehzade cem olayıdır • Avrupalıların Osmanlı iç işlerine karışması ilk defa şehzade Cem olayıdır • Oğlu tarafından tahtan indirilen ilk Osmanlı padişahı 2. Beyazıt’tır • Celali isyanları ilk defa Yavuz Sultan Selim zamanında ortaya çıkmıştır • Osmanlıların İran’la yaptıkları ilk büyük savaş çaldıran savaşıdır • Osmanlıların kuzey Afrika hakimiyeti ilk kez Mısırın fethi ile başlamıştır • Batıya sefer düzenlemeyen ilk padişah yavuz sultan selimdir • Yavuz’un mısır’ı fethiyle baharat yolu ilk kez Osmanlıların eline geçmiştir • Kutsal toprakları ele geçiren ilk padişah yavuz sultan Selimdir • Osmanlı-Cezayir ilişkileri ilk olarak Yavuz döneminde başlamıştır. • Güney Doğu Anadolu ilk defa Yavuz döneminde Osmanlı hakimiyetine girmiştir. (Turnadağ Savaşı) • Orta Avrupa’nın kapılarının açıldığı ilk sefer Belgrat’ın fethidir. • İlk defa Orta Avrupa hakimiyeti Kanuni döneminde Mohaç Savaşı ile başlamıştır. • Akdeniz’de fethedilen ilk ada Rodos’tur. • Kanuni’nin Rumeli ye yaptığı ilk sefer Belgrat Seferidir. (1521) • Viyana ilk defa Kanuni tarafından kuşatılmıştır. • Türkler Akdeniz’de üstünlüğünü ilk defa Preveze deniz savaşıyla sağlamıştır. • Kanuni döneminde Akdeniz ilk defa Türk gölü haline gelmiştir. • Kanuni döneminde Ege ilk defa Türk gölü haline gelmiştir. • Şeyhülislam ilk defa Kanuni zamanında divan üyesi olmuştur. • Kaptan-ı Derya ve Reisülküttab ilk defa Kanuni zamanında divan üyesi olmuştur. • Osmanlılarla İran arasında imzalanan ilk anlaşma Anlaşmasıdır. (1555) • Osmanlı Devleti’nin sınırları ilk defa Kanuni döneminde Basra körfezine ulaşmıştır. • Hindistan’a sefer düzenleyen ilk Osmanlı padişahı Kanuni’dir. • İlk Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa’dır. • Portekizlilerle ilk defa Kanuni döneminde deniz savaşı yapılmıştır. • Orta Asya Türk devletleri ilk deniz yolu bağlantısını kurma projesini ilk başlatan devlet adamı Sokullu’dur. • Süveyş kanalını açmak isteyen ilk devlet adamı Sokullu’dur. • Ordunun başında sefere çıkmayan ilk padişah 2. Selim’dir. • İstanbul’da doğan ve ölen ilk padişah 2. Selim’dir. • Osmanlı tarihinde Kanun-i Kadim (Yeniçeri ocağına asker alma kanunu) ilk defa 2. Murat zamanında bozulmuştur. • İlk Osmanlı donanması İnebahtı’da (1571) 2. donanma Çeşme’de (1770) 3. donanma Navarin (1827) 4. donanma Sinop’ta (1853) yakılmıştır. • Denizlerde ilk büyük yenilgi İnebahtı yenilgisidir.

3- Osmanlı Duraklama Dönemi

• Osmanlı Devleti’nin doğuda en geniş sınırlara ulaştığı antlaşma Ferhat Paşa antlaşmasıdır. (1590-İran) • Şehzadelerin sancağa gönderilmesi uygulaması ilk defa 1. Ahmet zamanında • Kafes usulü ilk defa 1. Ahmet zamanında uygulanmaya başlanmıştır. • Divan örgütü ilk defa 2. Mahmut tarafından kaldırılıp yerlerine bakanlıklar kurulmuştur. • Osmanlı Devleti’nin batıda en geniş sınırlara ulaştığı anlaşma Bucaş anlaşmasıdır. (1672-Lehistan) • Osmanlı Avrupa karşısındaki üstünlüğünü Zitvatoruk savaşı (1606) ile kaybetmiştir. • Yeniçeri ocağının bozulmaya başladığının fark edildiği ilk savaş Hotin savaşıdır. • Yeniçeri ocağını kaldırmaya çalışan ilk padişah Genç Osman’dır. • Şeyhülislam’ın yetkilerini ilk kısıtlayan Osmanlı padişahı 2. Osman’dır. • Başkenti İstanbul’dan Anadolu’ya taşımayı düşünen padişah 2. Osman dır • Sosyal alanda ıslahat yapan ilk Osmanlı padişahı 2. Osman’dır(saray dışından evlenerek) • Devletin kötüye gidiş nedenlerini araştırarak ilk defa rapor hazırlayan Koçi Beydir • İsyan sonucu öldürülen ilk padişah 2. Osman (genç Osman) dır • İlk Osmanlı bütçesi tarhuncu Ahmet paşa tarafından hazırlanmıştır • Asayişi sağlamak amacıyla ilk defa sokağa çıkma yasağı çıkaran padişah 4. murattır • Osmanlı devletinin ilk defa uzun bir kuşatma ardından fethettiği yer Girit’tir • Osmanlı denizciliği Girit’in fethinden sonra Avrupa karşısında üstünlüğünü kaybetmeye başlamıştır • Osmanlı devletinin Avrupa karşısında taarruz gücünü kaybettiği ilk savaş 2. viyana kuşatmasıdır. • Günümüzdeki Türk-İran sınırı ilk kez Kasr-ı Şirin anlaşması (1639) ile çizilmiştir. • Çeşitli şartlar öne sürerek Sadrazam olan ilk kişi Köprülü Mehmet Paşa’dır. • İlk Osmanlı-Rus ittifakı İstanbul anlaşmasıdır. (1724) • Osmanlı devletinin Ruslarla imzaladığı ilk anlaşma Bahçesaray anlaşmasıdır. (1638) • Osmanlı devleti ilk defa Karlofça (1699) ve İstanbul anlaşması (1700) ile toprak kaybetmiştir. • Ordunun başında sefere çıkan son padişah 2. Mustafa’dır. • Osmanlıların kaybettiği ilk beylik Erdel Beyliğidir. • Osmanlı topraklarının paylaşıldığı ilk uluslar arası anlaşma Karlofça anlaşmasıdır.

4- Osmanlı Gerileme Dönemi

• Osmanlı devleti ilk defa Pasarofça anlaşması (1718) ile Avrupa’dan geri kaldığını kabul etmiştir. • Avrupa örnek alınarak yapılan ıslahatlar ilk defa Lale Devrinde yapılmışlardır. • Mimaride ilk kez Avrupa tarzında eserler Lale devrinde inşa edilmiştir. • İlk kültürel ıslahatlar 3. Ahmet döneminde yapılmıştır. • Avrupa’ya ilk defa Lale devrinde elçiler gönderilmiştir. • İlk Osmanlı matbaası İbrahim Müteferrika tarafından kurulmuştur. (1727) (ilk teknik yenilik) • Matbaada basılan ilk eser Vankulu adlı lügattir. • İlk defa 18. yy da Avrupa’dan askeri uzmanlar getirilmiştir. • İlk resmi devlet matbaası 3. Selim döneminde kurulmuştur. • İlk kağıt ve kumaş fabrikası Lale Devri’nde inşa edilmiştir. • İtfaiye örgütü (tulumbacılar) ilk defa Lale Devri’nde kurulmuştur. • İlk çiçek aşısı lale devrinde yapılmıştır • İlk geçici elçilikler lale devrinde kurulmuştur • Avrupai tarzda ilk askeri ıslahatlar 1. Mahmut döneminde yapılmıştır • İlk mühendis okulu 1. Mahmut döneminde kara mühendis hanesi adında kuruldu(1731)Avrupa tarzında açılan ilk okuldur • İkinci mühendis okulu 3. Mustafa tarafından deniz mühendis hanesi adıyla kurulmuştur(1773) • Kapitülasyonlar ilk defa 1. Mahmut tarafından sürekli hale getirilmiştir. (1740) • 3. Mustafa döneminde ilk iç borçlanma başlamıştır. • İlk defa halkı Türk ve Müslüman olan toprak Küçük kaynarca anlaşması ile kaybedilmiştir. (Kırım) • Halifelik kurumunun siyasi bir antlaşmada ilk defa kullanılması Küçük kaynarca Antlaşmasında oluşmuştur.(Son olarak Uşi Antlaşmasında olmuştur.) • Rusya’nın Akdeniz’e (sıcak denizlere) açılma imkanı elde ettiği ilk antlaşma Küçük kaynarcadır. • Sürat topçuları ocağı ilk defa II. Murat döneminde kurulmuştur. • Ortodoksların kuruculuğu ilk kez Küçük Kaynarca ile Ruslara geçmiştir. • I.Mahmut döneminde ilk kez Avrupalı birisinin (humbaracı Ahmet paşa )tecrübesinden faydalanarak ıslahat yapılmıştır. • Ruslar Küçük Kaynarca ile ilk kez iç işlerimize karışmaya başladılar. • Osmanlı Küçük Kaynarca ile ilk defa tazminat ödedi. • Rusya ilk kapitülasyonlar küçük Kaynarca antlaşması ile ödemiştir.(1774) • Ulu efe alım satım ilk defa I.Abdülhamit tarafından yasaklanmıştır. • Avrupa orduları örnek alınarak hazırlanan ilk ordu Nizam-ı Cedit Ordusudur. • Avrupa’da ilk daimi elçilikler III.Selim zamanında açılmıştır. • Fransızca ilk defa III.Selim döneminde devletin resmi dili olarak ilan edilmiştir. • ilk Fransız tercüme bürosu III. Selim tarafından kurulmuştur. • Nizam-ı cedit orduları ilk zaferlerini Akkada Napolyon’a karşı kazanmışlardır.

5. Osmanlı Dağılma Dönemi

• Osmanlıda Fransız İhtilalinden etkilenerek çıkan ilk milliyetçilik isyanıdır.(1804) • padişahın yetkileri ilk defa ayanlarla imzalanan Sened-i İttifakla sınırlandırılmıştır. (1808II.Mahmut) • Osmanlı devleti ilk denge siyasetini Fransa’nın Mısırı işgali sırasında uyguladı .(1798) • Ruyada ilk defa donanmasını Fransa’nın Mısırı işgali sırasında boğazlardan geçirmiştir. • Azınlıklara ilk imtiyazlar Bükreş Antlaşması (1812)ile Sırplara verilmiştir. • Osmanlılarda bağımsızlığını kazanan ilk azınlık Yunanlılardır.(Edirne Antlaşması 1829) • boğazlar ilk defa Hünkar iskelesi (1843)antlaşması ile sorun olmuştur. • boğazlar ilk kez Londra Antlaşması (1841) uluslar arası bir statüye sahip olmuştur. • Padişahın yanında ilk defa otorite olarak ayanlar kabul edilmiştir . • İngilizlere ilk kapitülasyonlar III. Murat devrinde(1578) verildi. Balta Limanı Antlaşması (1838) ile yaygınlaşmıştır. • Kapitülasyonların kaldırılması ilk defa Paris Antlaşmasında görülmüştür. • İlk resmi gazete takvim-i Vekayi adıyla II.Mahmut tarafından çıkarıldı.(1831) • nüfuz sayımı ilk defa 2.MAHMUD ZAMANINDA YAPILMIŞTIR .(1813-ASKERİ AMAÇLI) • Tımar sistemi ilk defa II.Mahmut zamanında kaldırılmıştır. Müsadere (mallara el koyma) usulü ilk kez II.Mahmut tarafından kaldırılmıştır. • Polis örgütünün temelleri ilk defa II.Mahmut zamanında atılmıştır. • Orta öğretim kurumları ilk defa II. Mahmut zamanında kurulmuştur. • İlk öğretim ilk defa II. Mahmut zamanında zorunlu hale getirilmiştir • İlk posta örgütü II. Mahmut zamanında kurulmuştur • İltizam sistemi ilk defa ıslaha fermanı ile kaldırılmıştır • ilk defa tercüme odası ve yabancı dil okulu II. Mahmut zamanında açılmıştır • Devlet memuru yetiştiren okullar ilk defa II. Mahmut zamanında kurulmuştur • Yurt dışında ilk defa II. Mahmut zamanında öğrenci gönderilmiştir • kılık kıyafette ilk değişiklik II. Mahmut tarafından yapılmıştır • padişah kendi üzerinde bir gücün varlığını ilk defa Tanzimat fermanı ile tanımıştır (1839) • Osmanlılarda ilk kağıt para kaime adıyla Abdülmecit tarafından bastırılmıştır (1844) • ilk demir yolu hattı Tanzimat döneminde yapılmıştır (1866) • telgraf ilk defa Tanzimat döneminde kullanılmaya başlamıştır (1854) • ilk telgraf okulu Tanzimat döneminde açılmıştır • laik kanunlar ilk defa Tanzimat ile orta çıkmıştır • ilk demir yolu hattı Tanzimat döneminde kurulmuştur (İzmir- aydın hattı) • askerlik ilk defa ıslahat fermanı ile bir bedele bağlanmıştır (1856) • Osmanlı toprak bütünlüğü ilk defa kırım savaşında (1854) sonra imzalanan Paris antlaşması (1856) ile Avrupalı devletlerin garantisi altına alınmıştır • kız öğrenciler ilk kez Tanzimat döneminde okullara alınmıştır • Osmanlı devleti ilk dış borcu kırım savaşı (1856) sırasında İngilizlerden almıştır (Abdülmecit dönemi) • öğretmen okulları ve mülkiyet mektebi ilk defa Tanzimat döneminde açılmıştır. • Osmanlı devleti ilk defa Paris antlaşması (1856)ile Avrupa devleti kabul etmiştir. • İlk Osmanlı Anayasası Mithat Paşa bakanlığında bir komisyon tarafından hazırlanmış ve II.Abdülhamit tarafından ilan edilmiştir.(kanun-i esasi-1876) • İlk defacize belirlenmesi işi Tanzimat döneminde patrikhaneye verilmiştir. • Osmanlılılarda halk ilk defa I.Meşrutiyetle yönetime katılmıştır. • Rejimi değiştirmeye yönelik ilk isyan hareketi 31 mart olayıdır. • Osmanlılarda Mecelle hukuku ilk defa I. Meşrutiyet ile uygulanmaya başlanmıştır. • Balkan Savaşları ilk defa Karadağ’ın Osmanlıya saldırmasıyla başlamıştır. • Ermeni sorunu ilk defa Berlin Antlaşması ile siyasi olarak ortaya çıkmıştır. • Türk tarihinde parti diktasıyla yönetim ilk defa İttihat Terakki ile olmuştur • Milliyetçiliği ilk defa İttihat ve Terakki bir ideoloji olarak kabul etmiştir • Divan örgütü kaldırılarak yerine bugünkü anlamda bakanlıklar ilk defa II. Mahmut zamanında kurulmuştur. • İlk defa II. Mahmut zamanında Tımarlarına maaş bağlamıştır. • Osmanlı ülkesinde anayasacılık faaliyetleri ilk defa Tanzimat Fermanı ile başlamıştır • Hukuk ve idare alanında ilk ıslahatlar II.Mahmut dönemindedir. • Kişisel haklar ilk defa Tanzimat Fermanı ile güvence altına alınmıştır. • Kişisel hak ve özgürlükler ilk defa I.Meşrutiyette anayasasında (kanun-u Esasi) yer almış ve açıklanmıştır. • Osmanlı halkı ilk defa I. Meşrutiyet seçme ve seçilme hakkını kullanmıştır. • Türk tarihinde ilk defa siyasi partiler I. Meşrutiyet döneminde kuruldu. • ilk kurulan siyasi parti ittihat ve terakki partisidir. Daha sonra Ahrar Fırkası ve Hürriyet ve itilaf partisi kurulmuştur. • Avrupa tarzı ilk müzik okulu Mızıka-i Hümayun II. Mahmut devrinde kuruldu. • Edirne Antlaşmasıyla Osmanlı ülkesinde milliyetçilik hareketleri ilk kez başarıya ulaşmış ve Yunanistan’dan bağımsız olmuştur . • Fransa’nın Cezayir ele geçirmesiyle Osmanlılar K. Afrika’da ilk kez toprak kaybettiler. • Osmanlı Devleti Boğazlar üzerindeki egemenlik hakları son kez Hünkar İskelesi Antlaşmasıyla kullanılmıştır. • Her alanda en geniş anlamda ıslahatlar XIX.yüzyılda yapılmıştır.

KPSS Makaleleri - (pdf)

Bu konu içerisinde pdf halinde derlenmiş kpss makalelerini bulabilirsiniz. Hızlı arama için ctrl+f ile arama yapabilirsiniz. Akvaryum Tek...… Devamını oku

E-okul , mebbis fotoğraf Küçültme Programı

10 October 2014 tarihinde yayınlandı.