Soru ve Cevaplarla 20. Yüzyılda Osmanlı Devleti

yorumsuz
179


Soru ve Cevaplarla 20. Yüzyılda Osmanlı Devleti Özetiyle siz değerli okuyucularımızın 20. Yüzyılda Osmanlı Devleti Konusunda sıkıntısı kalmamasını amaçlıyoruz. Diğer Soru ve Cevaplarla Tarih Özeti konularına buradan erişebilirsiniz. Egitimvaktim ailesi olarak 20. Yüzyılda Osmanlı Devleti çalışmalarınızda başarılar dileriz.

1. Meşrutiyet’in ilan ediliş tarihi kaçtır?

-24 Temmuz 1908

1. Meşrutiyet ilan ediliş nedenleri nelerdir?

-Osmanlı Devleti’ni parçalanmaktan kurtarmak

-II. Abdülhamit’in baskıcı yönetimine son vermek

-İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin baskıları ve cemiyetin Rumeli’de ayaklanma hazırlığında olması

-İngiltere ve Rusya arasında 1908 yılında yapılan Reval Görüşmelerinde Osmanlı Devleti’nin parçalanmasına yönelik kararlar alınması

-İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Selanik’te isyan çıkarması ve isyancıların İstanbul’a hareket etmesi

1908 Reval Görüşmelerinde alınan kararlar nelerdir?

-İstanbul ve Boğazlar Rusya’ya verilecek

-Rusya Balkanlarda izlediği politikalarda serbest olacak

-Makedonya’da yaşayan halklar lehine ıslahatlar yapılacak

1. Meşrutiyet’in ilan edilmesinde etkili olan grup hangisidir?

-İttihat ve Terakki

1. Meşrutiyet’in ilanı sırasında yaşanan dış gelişmeler nelerdir?

-Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti

-Avusturya – Macaristan İmparatorluğu Bosna – Hersek’i topraklarına kattı.

-Yunanistan Girit’i işgal etti

Osmanlı Devleti’nde ilk kez çok partili hayata geçtiği dönem hangisidir?

-II. Meşrutiyet

1. Meşrutiyet’in ilanına karşı çıkan ayaklanma hangisidir?

-31 Mart İsyanı

Not: II. Abdülhamit ( 1876 – 1909 )

İttihat ve Terakki Partisi

-1913 -1918’de Osmanlı Devlet yönetimini ellerinde bulundurmuşlardır.

31 Mart İsyanının çıkmasında etkili olan gruplar hangileridir?

-Ahrar ( Hürler ) Fıkrası

-Avcı Taburları

-Medrese Öğrencileri

-İttihad-ı Muhammediye Fırkası

-Ulemanın Kışkırtmaları

Not: Hasan Fehmi Cinayeti de bu olayın çıkmasında etkilidir.

31 Mart İsyanının sonuçları nelerdir?

-İsyan bastırılmıştır.

-Sarayın yönetim üzerindeki etkileri kırılmıştır.

-II. Abdülhamit tahtan indirilerek, yerine V. Mehmet Reşat padişah yapılmıştır.

-Kanuni Esasi’de değişiklikler yapılmıştır.

31 Mart İsyanını bastıran ordunun adı nedir?

-Harekat ordusu ( Selanik’te kurulan ordu İstanbul’a gelerek isyanı bastırmıştır. )

Not: 31 Mart İsyanı

-Osmanlı tarihinde rejime karşı çıkan ilk ve tek isyandır

Hareket Ordusunun Selanik’ten gelerek 31 Mart İsyanını bastırması neyin göstergesidir?

-Ordunun yenilik taraftarı olduğunun ve rejimi koruduğunu

Mustafa Kemal’in adının ilk kez geniş kitleler tarafından duyulduğu olay hangisidir?

-31 Mart Ayaklanması

Kanuni Esasi’de yapılan 1909 değişiklikleri nelerdir?

-Padişah Mebusan Meclisi’nde anayasaya bağlı kalacağına dair yemin edecektir ( Kanun ilkesinin üstünlüğü korunmuştur ).

-Hükümet ( Bakanlar Kurulu ) Mebuslar Meclisine karşı sorumlu olacaktır.

-Padişahın Bakanlar Kurulu üzerindeki tek yetkisi, Bakanlar Kurulu başkanını seçmektir ( Bu iki madde ile padişahın yürütme gücü üzerindeki yetkileri azalmıştır ).

-Meclis Başkanı, Mebus Meclisi tarafından seçilir.

-Ayan Meclisi ve Mebusan Meclisi Padişahın izni olmadan yasa önerisi teklifinde bulunabilir ( Padişahın yasama yetkisi kısıtlanmıştır ).

-Dış devletlerle yapılan her türlü anlaşma Mebusan Meclisi’nim onayından sonra yürürlüğe girer.

-Padişahın ödenekleri anayasa hükmü haline getirilmiştir.

-Padişah yasayı bir kez veto etme yetkisine sahiptir ve veto edilen yasa Meclis tarafından tekrar kabul edilirse, padişah yasayı değiştirmeden onaylamak zorundadır ( Padişahın yasama yetkisi sınırlandırılmıştır ).

-Vatandaşlar, cemiyet kurma ve toplantı yapma hakkına sahiptir.

-Padişahın herhangi bir kişiyi sürgüne gönderme yetkisi yoktur.

Kanuni Esasi’de yapılan 1909 değişikliklerinin önemi nedir?

-Padişahın yasama ve yürütme yetkileri kaldırılmıştır.

-İlk kez çok partili hayata geçilmiştir.

-Hükümet tam yetkiyle yürütme organı haline gelmiştir.

-Temel haklarda düzenlemeye gidilerek, kanunsuz tutuklama yasağı, dernek ( parti ) kurma hakkı ve haberleşme gizliliği getirilmiştir.

-Hükümet padişaha değil, Meclise karşı sorumlu hale getirilmiştir.

1. Meşrutiyet Döneminde kurulan partiler hangileridir?

-İttihat Ve Terakki Fırkası

-Ahrar Fırkası

-İttihad-I Muhammediye Fırkası

-Hürriyet Ve İtilaf Fırkası

-Osmanlı Demokrat Fırkası

-Islahat-I Esasiye-İ Osmanlı Fırkası

-Muhtedil Hürriyetperveran Fırkası

-Fedakeran-I Millet Cemiyeti

Osmanlı Devleti’nin dağılmasını önleme çabaları doğrultusunda ortaya çıkan fikir akımları nelerdir?

-Osmanlıcılık

-İslamcılık

-Türkçülük

-Batıcılık

-Adem-i Merkeziyetçilik

Osmanlıcılık Düşüncesinin özellikleri nelerdir?

-Dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin bütün Osmanlı vatandaşlarının eşit haklara sahip olmasını sağlayarak devletin dağılmasını önlemeyi hedeflemiştir.

-Tanzimat ve Islahat Fermanlarının yayınlanması ve Kanuni Esasi’nin ilanında etkili olmuştur.

-Bu fikir akımının savunucuları Genç Osmanlılardır.

-Bu akım Balkan Savaşlarından sonra azınlıkların Osmanlı Devleti’nden ayrılmasıyla etkisini yitirmiştir.

Osmanlıcılık düşüncesi doğrultusunda meydana gelen gelişmeler nelerdir?

-Tanzimat Fermanı

-Islahat Fermanı

-I. Meşrutiyet

-II. Meşrutiyet

İslamcılık fikrinin genel özellikleri nelerdir?

-Dünya üzerindeki bütün Müslümanları halifenin etrafında birleştirerek, Osmanlı Devleti’nin dağılmasını önlemeyi amaçlamıştır.

-II. Abdülhamit Döneminde ( İstibdat Dönemi ) devletin resmi politikası haline gelmiştir.

-En önemli temsilcisi Cemalettin Argani’dir.

-I. Dünya Savaşı sırasında Arapların Osmanlı Devleti’ne karşı İngilizlerin yanında yer alması sonucu etkinliğini yitirmiştir.

Türkçülük fikrinin genel özellikleri nelerdir?

-Orta Asya’da yaşayan tüm Türkleri Osmanlı hükümdarlarının yönetimi altında birleşmeyi hedeflemiştir.

-Rusya’dan ülkeye dönen Türk aydınları tarafından ortaya atılmıştır.

-İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından destek görmüştür.

-Bu akımın en önemli savunucuları Ziya Gökalp, Yusuf Akçura, Ömer Seyfettin, Mehmet Emin Resulzade ve Mehmet Emin Yurdakul’dur.

Not: Ziya Gökalp

-Pantürkizm düşüncesinin kurucusudur.

Batıcılık fikrinin genel özellikleri nelerdir?

-Osmanlı Devleti’nin ancak Batılaşma doğrultusunda, bazı alanlarda ıslahatlar gerçekleştirilmesiyle dağılmaktan kurtulacağını savunan fikir akımıdır.

-Bu akımın savunucuları arasında Batı’nın hangi değerlerinin, nasıl ve ne şekilde alınacağı konusunda birlik yoktur.

-Lale Devri’nden itibaren uygulama alanı bulmuş ve II. Meşrutiyet ile birlikte düşünce akımı haline gelmiştir.

-Bu akımın temsilcileri Süleyman Nazif, Abdullah Cevdet ve Celal Nuri’dir.

Adem-i Merkeziyetçilik fikrinin genel özellikleri nelerdir?

-Yerel yönetimlerin yetkilerinin arttırılmasını savunmuştur.

-Liberal bir ekonomik sistemi ve federal bir siyasi yapıyı öngörmüştür.

-En önemli temsilcisi; Ahrar Fırkasının kurucusu Prens Sebahattin’dir.

Trablusgarp Savaşı hangi devletlerarasında olmuştur?

-Osmanlı – İtalya

Trablusgarp Savaşı’nın ( 1911 – 1912 ) nedenleri nelerdir?

-Siyasi birliğini geç kuran İtalya’nın gelişen sanayisi için hammadde ve Pazar arayışına girmesi

-Büyük devletlerle mücadele güçte olmayan İtalya’nın güçsüz olan Osmanlı Devleti’nin elindeki hammadde bakımından zengin olan Trablusgarp’ı ele geçirerek, sanayisine kaynak sağlamak istemesi

-İtalya’nın Habeşistan yenilgisinin izlerini silmek istemesi

-Osmanlı Devleti’nin hem karadan hem de denizden Trablusgarp’ı savunacak gücünün olmaması

-Batılı devletlerin İtalya’yı desteklemesi

Mustafa Kemal’in Trablusgarp’ta mücadele ettiği bölgeler hangileridir?

-Derne ve Tobruk

Trablusgarp Savaşı’nı sona erdiren antlaşma hangisidir?

-Uşi Antlaşması

Uşi Antlaşması’nın önemli maddeleri nelerdir?

-Trablusgarp ve Bingazi İtalya’ya bırakılacak ( Böylece Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki son toprak parçasını kaybetmiştir. ).

-Rodos ve On iki Ada Balkan Savaşları tehlikesi son bulana kadar geçici olarak İtalya’ya bırakılacak ( İtalya geçici olarak elde ettiği On İki Ada’yı Osmanlı Devleti’ne geri vermemiş ve 1947 de bu adalar Yunanistan’a bırakılmıştır. ).

-Trablusgarp ve Bingazi dini yönden Osmanlı halifesine bağlı kalacak ( Osmanlı bu madde ile Trablusgarp’ta yaşayan Müslüman halkla kültürel bağını sürdürmeyi hedeflemiştir. ).

-İtalya Trablusgarp’ın Duyun-u Umumiye ’ye ödenmesi gereken taksitleri ödemekle yükümlü olacak

Mustafa Kemal’in Sömürgeciliğe karşı mücadele ettiği ilk savaş hangisidir?

-Trablusgarp Savaşı ( Derne ve Tobruk )

Not: Mustafa Kemal halkı örgütleyerek Derne ve Tobruk Savaşlarında başarılı olmuştur.

Osmanlı Devleti’nin On İki Adayı Uşi Antlaşması ile İtalya’ya geçici olarak bırakması nedeni nedir?

-Balkan Savaşları sırasında Yunanistan’ın bu adaları işgal etmesini önlemek

Dünya tarihinde uçakların mücadele aracı olarak kullanıldığı ilk savaş hangisidir?

-Trablusgarp Savaşı

1. Balkan Savaşı’nda Osmanlı’ya karşı mücadele eden devletler hangileridir?

-Sırbistan

-Karadağ

-Bulgaristan

-Yunanistan

1. Balkan Savaşı’nın nedenleri nelerdir?

-Trablusgarp yenilgisi sonucu Osmanlı Devleti’nin güçsüzlüğünün iyice ortaya çıkmıştır.

-Rusya’nın Balkanlarda izlediği panslavist politika ile Balkan Devletlerini Osmanlı’ya karşı kışkırtması

-Balkan uluslarının, parçalanmakta olan Osmanlı Devleti topraklarından pay almak istemesi

-Osmanlı Devleti’nin Almanya’ya yakınlaşması sonucu İngiltere’nin Rusya’yı Osmanlı politikaları konusunda serbest bırakması

1. Balkan Savaşı’na son veren antlaşma hangisidir?

-Londra Antlaşması ( 30 Mayıs 1913 )

Londra Antlaşmasının maddeleri nelerdir?

-Osmanlı Devleti, Arnavutluk ve Ege adalarının geleceğini büyük devletlerin kararına bırakacak

-Osmanlı Devleti’nin batı sınırı Midye – Enez hattı olacak

-Yunanistan, Selanik, Girit ve Güney Makedonya’yı alacak

-Sırbistan, Orta ve Kuzey Makedonya’yı alacak

-Bulgaristan Kavala, Dedeağaç, Edirne ve Kırklareli dahil bütün Trakya’yı alacak

Osmanlı’nın I. Balkan Savaşı’nda yenilgi almasının nedenleri nelerdir?

-Orduya siyasetin karışması nedeniyle orduda ikilik çıkması

-I. Balkan Savaşı öncesi ordudaki gençleştirme çalışmaları nedeniyle on binlerce askerin terhis edilmesi

-Osmanlı ordusunun eğitim olması

-Avrupa Devletlerin, Balkan uluslarını desteklemesi

1. Balkan Savaşı’ndan en fazla toprak kazanan devlet hangisidir?

-Bulgaristan

1. Balkan Savaşı sırasında Osmanlı’dan koparak bağımsızlığını ilan eden ulus hangisidir?

-Arnavutluk

1. Balkan Savaşı’ndan sonra İttihat ve Terakki Partisi’nin yönetimi ele geçirmesini sağlayan olay hangisidir?

-Bab-ı Ali Baskını ( 23 Ocak 1913 )

1. Balkan Savaşı’nda Bulgaristan’a karşı oluşan cephede yer alan devletler hangileridir?

-Sırbistan

-Yunanistan

-Karadağ

-Romanya

1. Balkan Savaşı’n katılmayan ancak II. Balkan Savaşı’nda Bulgaristan’a karşı oluşan cephede yer alan devlet hangisidir?

-Romanya

Romanya’nın II. Balkan Savaşı’na katılmasının nedeni nedir?

-Bulgaristan ile sınır anlaşmazlıklarının yaşanması

Not: II. Balkan Savaşı

-Bulgaristan büyük toprak kayıpları yaşanmıştır.

1. Balkan Savaşı’nın Osmanlı Devleti açısından en önemli sonucu nedir?

-Osmanlı Devleti bu savaştan yararlanarak Edirne ve Kırklareli’yi geri almıştır.

1. Balkan Savaşı’nın ( 1913 ) sonuçları nelerdir?

-Bulgaristan her cephede yenilerek barış istemek zorunda kalmıştır.

-Balkan Devletleri ile Bulgaristan arasında Bükreş Antlaşması ( 10 Ağustos 1913 ) imzalanmıştır.

Bükreş Antlaşması’nın maddeleri nelerdir?

-Silistre ve Dobruca Romanya’ya bırakılacak

-Serez, Selanik, Drama ve Dedeağaç Yunanistan’a bırakılacak

-Üsküp, Piriştine, Manastır Sırbistan’a bırakılacak.

1. Balkan Savaşı’ndan sonra Osmanlı ile Bulgaristan arasında imzalanan antlaşma hangisidir?

-İstanbul Antlaşması ( 29 Eylül 1913 )

İstanbul Antlaşması’nın maddeleri nelerdir?

-Meriç Nehri iki devlet arasında sınır olacak

-Dimetoka, Edirne ve Kırklareli Osmanlı’ya bırakılacak

-Bulgaristan’da kalan Türkler eğer isterlerse dört yıl içerisinde, Türkiye’ye dönebilecekler

-Bulgaristan’da kalan Türkler, Bulgarlarla eşit haklara sahip olacak

-Bulgaristan’daki Türkler, Türkçe eğitimi alabilecek

-Bulgaristan’da kalan Türkler mülkiyet hakkına, din ve mezhep özgürlüğüne sahip olacak

1. Balkan Savaşı’ndan sonra Osmanlı ile Yunanistan arasında imzalanan antlaşma hangisidir?

-Atina Antlaşması ( 14 Kasım 1913 )

Atina Antlaşması’nın maddeleri nelerdir?

-Osmanlı Devleti Girit, Selanik ve Yanya’nın Yunanistan’a ait olduğunu kabul edecek

-Ege Adalarının durumu büyük devletlerin kararına bırakılacak

-Yunanistan’da kalan Türkler, Türkçe eğitimi alabilecek, din ve mezhep özgürlüğüne sahip olabilecek ve mal, mülk edinebilecek

Not: Ege Adaları

-Balkan Savaşları ile Yunanistan’a verilmiştir.

1. Balkan Savaşı’ndan sonra Sırbistan ile Osmanlı Devleti arasında yapılan İstanbul Antlaşması’nın (13 Mayıs 1914 ) önemi nedir?

-Sırbistan ile Osmanlı Devleti arasında sınır kalmadığı için bu antlaşmada Sırbistan’da Kalan Türklerin hakları görüşülmüştür.

Balkan Savaşları’nın Sonuçları nelerdir?

-Batı Trakya’daki Türkler azınlık durumuna düşürülmüş ve Batı Trakya Türkleri sorunu ortaya çıkmıştır.

-Osmanlı Devleti Dedeağaç, Gümülcine, Selanik, İşkodra, Kavala, Yanya, Makedonya, Arnavutluk ve Ege Adalarını kaybetmiştir.

-Meriç nehri Osmanlı Devleti’nin batı sınırı olarak kabul edilmiş ve yaklaşık olarak günümüz batı sınırı çizilmiştir.

-Osmanlı Devleti’nin, Balkanlardaki toprakları Doğu Trakya ile sınırlı kalmıştır.

-Osmanlıcılık düşüncesi önemini yitirmiş. Türkçülük akımı önem kazanmıştır.

-Balkan Savaşları sırasında yönetimi ele geçiren İttihat ve Terakki Partisi, Osmanlı Ordusunun modernize edilmesi ve eğitimi için Almanya’dan subaylar getirtmiş böylece Osmanlı – Alman yakınlaşmaları başlamıştır.

Not: Enver Paşa

-Osmanlı Devleti’nin Almanya’ya yaklaşmasında etkili olmuştur.

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Etiketler: , , , , , , , , , , , ,
Eklenme Tarihi: 11 Ağustos 2017

Konu hakkında yorumunuzu yazın