Soru ve Cevaplarla Atatürk İlkeleriSoru ve Cevaplarla Atatürk ilkeleri Özetiyle siz değerli okuyucularımızın Atatürk ilkeleri konusunda sıkıntısı kalmamasını amaçlıyoruz. Egitimvaktim ailesi olarak Atatürk ilkeleri çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Atatürkçülüğün temel esasları nelerdir?

-Ülke bütünlüğü

-Tam bağımsızlık

-Vatan ve millet sevgisi

-Ulusal dil ve tarih bilinci

-Ulusal egemenlik

-Barışseverlik

Atatürkçü düşünce sisteminin temel özellikleri nelerdir?

-En temel hedefi tam bağımsızlıktır.

-Çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmayı amaçlar

-Devlet yönetiminin ulusal egemenlik esasına dayandırılması hedefler

-Türk ulusunun yapısına uygun ve kendine özgüdür.

-Akılcılığı ve bilimselliği temel alır

-Kökeninde milli kültür ve evrensel değerler vardır.

-Kaynağı Türk ulusu ve Türk tarihidir.

Atatürk ilkeleri nelerdir?

-Cumhuriyetçilik

-Milliyetçilik

-Laiklik

-Halkçılık

-Devletçilik

-İnkılapçılık

Not: Atatürk İlkeleri

-Atatürk ilkeleri birbirinden bağımsız düşünülemez

Not: Atatürkçülük

-Atatürk ilke ve inkılaplarını bütünleyen düşüncedir.

Atatürk ilkelerinin bütünleyici ilkeleri nelerdir?

-Ulusal egemenlik

-Ulusal bağımsızlık

-Akılcılık ve bilimsellik

-Çağdaşlaşma ve batılılaşma

-Yurtta barış, dünyada barış

-İnsan ve insanlık sevgisi

-Ulusal birlik ve beraberlik

Atatürk ilkelerinin özellikleri nelerdir?

-İlkeler Türk toplumunun ihtiyaçlarından doğmuştur.

-İlkelerin hepsi bir bütündür.

-Milliyetçilik esasına dayanır

-Yabancı siyasi ideolojilerle ilgisi yoktur.

Atatürk ilkeleri hangi tarihte Anayasaya girmiştir?

-5 Şubat 1937

Cumhuriyetçilik ilkesinin genel özellikleri nelerdir?

-Cumhuriyetçilik, halkın doğrudan doğruya seçtiği temsilciler vasıtasıyla, egemenliği elinde bulundurduğu bir yönetim şeklidir.

-Cumhuriyetçilikte temel ilke seçimlerdir.

-Egemenlik, bir kişiye ya da bir zümreye ait değil, bizzat ulusa aittir.

-Cumhuriyetçilik, halkın seçtiği kişilerin devlet kademelerinde ömür boyu kalmalarına karşıdır.

-Cumhuriyetçilik, demokrasinin gelişmesi ve yaşatılması için en ideal yönetim biçimidir.

-Cumhuriyetçilikte, seçme ve seçilme hakkı toplumun belirli bir olgunluğa erişmiş bütün vatandaşlarına tanınmıştır.

-Cumhuriyetçilikte, kanun üstünlüğü ve eşitlik ilkesi temel alınmıştır.

-Türk milletinin toplum yapısına en uygun yönetim şeklidir.

Anayasa’da “ Değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez “ hükmü ile garanti altına alınan Atatürk ilkesi hangisidir?

-Cumhuriyetçilik

Atatürk’ün en büyük eserim diye adlandırdığı ilke hangisidir?

-Cumhuriyetçilik

Atatürk’ün bütün siyasi tartışmalarından uzak tutulması gerektiğini dile getirdiği ve siyasi partilerden üstün tuttuğu ilke hangisidir?

-Cumhuriyetçilik

Cumhuriyetçilik ilkesini bütünleyen ilkesi hangisidir?

-Ulusal egemenlik

Cumhuriyetçilik ilkesinin amacı nedir?

-Türk toplumunun, devlet yönetimine katılması

Cumhuriyetçilik ilkesinin Türk milletine sağladığı yararlar nelerdir?

-Türk toplumunun bütün bireyleri yönetimde eşit bir şekilde hak sahibi olmasını sağlamıştır.

-Türk toplumunun modernleşmesini ve ilerlemesini sağlamıştır.

-Türkiye’de demokrasinin kurulması ve yerleşmesini sağlamıştır.

Not: Seçim

-Cumhuriyette halkın kendi iradesini kullanması önemlidir.

Atatürk’ün Cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda gerçekleştirdiği çalışmalar ve inkılaplar nelerdir?

-Amasya Genelgesi’nde yer alan “ Milletin geleceğini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. “ maddesi

-Erzurum Kongresi’nde alınan “ Ulusal iradeyi egemen kılmak esastır. “ kararı

-TBMM’nin açılması

-I. TBMM’nin aldığı “ TBMM’nin üstünde hiçbir güç yoktur. “ kararı

-1921 Anayasası’nda yer alan “ Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. “ maddesi

-Saltanatın kaldırılması

-Cumhuriyetin ilanı

-Ordunun siyasetten ayrılmasına dair çıkarılan kanun

-Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi

-Çok partili hayata geçiş denemeleri

-Siyasi partilerin kurulması

-1921 ve 1924 Anayasa’larının hazırlanması

-Seçmen yaşının 22’den 18’e düşürülmesi

-Seçmen olabilmek için vergi verme şartının kaldırılması

-Halifeliğin kaldırılması

-Tek dereceli seçim sistemi

Milliyetçilik ilkesinin genel özellikleri nelerdir?

-Türk milletinin kültürel değerlerine sahip çıkmayı öngörür.

-Milliyetçilik dil, tarih ve kültürde birliği ifade eder.

-Eşitliği temel ilke edinmiştir.

-Bütün saldırgan politikalara ve sömürgecilik faaliyetlerine karşıdır.

-Türk ulusunun refahını ve mutluluğunu arttırarak, Türk ulusunu yüceltmeyi hedefler

-Etnik köken ayrımına karşıdır.

-Ayrıcı değil, birleştiricidir.

-İnanç özgürlüğüne saygılıdır.

-Yurt birliğini ve ülke bütünlüğünü esas alır.

-Atatürk milliyetçiliğinin kökeninde başka milletlerin siyasi varlığına ve hukukuna saygılı olma vardır.

Not: Bağımsızlık

-Milliyetçilik ilkesi Türk bağımsızlık mücadelesinin temelini oluşturur.

Atatürkçü düşünce sisteminde ilk ortaya çıkan ilke hangisidir?

-Milliyetçilik

Atatürk’ün milliyetçilik ilkesinin Türk milletine sağladığı yararlar nelerdir?

-Milli mücadelenin başarıya ulaşmasını sağlamıştır.

-Türk toplumunun iç ve dış tehditlere karşı bütünleşmesini sağlamıştır.

-Türk toplumunu her türlü tartışma ve kavgadan uzak tutarak, toplumun birlik ve beraberliğini sağlamıştır.

Not: Milliyetçilik

-Türk sınırları içerisinde herkes Türk’tür.

Milliyetçilik ilkesini bütünleyen ilkeler nelerdir?

-Ulusal bağımsızlık

-Ulusal birlik ve beraberlik

-Yurtta barış, dünyada barış

Atatürk’ün “ Sınırlarımız içinde her şeyden önce kendi gücümüze dayanarak, varlığımızı koruyup milletin ve ülkenin gerçek mutluluğuna ve bayındırlığına çalışmak, ulaşılmayacak emellerin peşinde milleti uğraştırmamak ve zarara uğratmamak “ sözleri hangi ilke ile ilgilidir?

-Milliyetçilik

Atatürk’ün “ Bilelim ki, benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar. “ sözünün ilgili olduğu ilke hangisidir?

-Milliyetçilik

Milliyetçilik ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilen inkılaplar nelerdir?

-TBMM’nin açılması ile yeni Türk devletinin temellerinin atılması

-1921 ve 1924 Anayasaları

-İstiklal Marşı’nın Kabulü

-Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile milli eğitime geçilmesi

-Yabancı okullarda; Türkçe, tarih, coğrafya derslerinin Türk öğretmenler tarafından okutulması esasının getirilmesi

-Kapitülasyonların kaldırılması

-Türk Dil Kurumu’nun kurulması

-Türk Tarih Kurumu’nun kurulması

-Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması

-İzmir İktisat Kongresi’nde Misak-ı İktisat kararlarının alınması

-Reji idaresinin kaldırılması

-Yabancı kuruluşların millileştirilmesi

Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması hangi ilke ile ilgilidir?

-Milliyetçilik

Tekalif-i Milliye Emirleri ile Türk halkının zor günlerde ülkenin bütünlüğü için maddi manevi imkanları, seferber etmesi hangi ilke ile ilgilidir?

-Milliyetçilik

Not: Kapitülasyonların Kaldırılması

-Kapitülasyonların kaldırılması milliyetçilik ilkesi doğrultusunda bir çalışmadır.

Laiklik ilkesinin genel özellikleri nelerdir?

-Laiklik, devlet sisteminin ve hukuk kurallarının dine değil, akla ve bilime dayandırılması

-Laikliğin temel esası; din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır.

-Bireyin düşüncelerinde ve inançlarında özgürlüğünün sağlanması temel ilkelerindendir.

-Laiklik, hangi dine ve mezhebe mensup olursa olsun bireylerin kanun önünde eşitliği sağlanmıştır.

-Türkiye’nin Batılılaştırılmasına ve çağdaşlaşmasına ortam hazırlamıştır.

-Türkiye’de laiklik ilkesi yerleştirilmeye çalışılırken, İslam dininin kurallarına müdahale edilmemiştir.

-Laiklik ilkesi ile devletin egemenlik gücü ilahi kaynaklara değil, halk idaresine dayandırılmıştır.

Atatürk’ün kesinlikle taviz vermediği ilkeler hangileridir?

-Cumhuriyetçilik

-Laiklik

Laikliğin bütünleyici ilkesi nedir?

-Akılcılık ve bilimsellik

Not: İbadet Özgürlüğü

-Devlet, tüm inançlara aynı uzaklıktadır.

Laiklik ilkesinin Türk milletine sağladığı yararlar nelerdir?

-Türkiye’nin çağdaşlaşmasına hız kazandırmıştır.

-Laiklik, din ve mezhep farklılıklarından kaynaklanan ayrışmayı gidererek toplumsal bütünlüğü sağlamıştır.

-Toplumsal hayatta, inanca, düşünceye saygıyı ve hoşgörüyü getirmiştir.

-Laiklik ilkesi sayesinde yabancı devletlerin, Türkiye’nin iç işlerine karışmasının önüne geçilmiştir.

-Türkiye’de hukuksal birlik sağlanmıştır.

-Türk insanına din ve vicdan hürriyeti sağlanmıştır.

Laiklik ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilen inkılaplar nelerdir?

-Saltanatın kaldırılması

-Halifeliğin kaldırılması

-Şer’iye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılması

-Milletvekillerinin yemin şeklinin değiştirilmesi

-Atatürk ilkelerinin anayasaya girmesi

-Medreselerin kapatılması

-Medeni Kanunun kabulü

-Şer’i mahkemelerin ve cemaat mahkemelerinin kapatılması

-Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması

-Kılık – Kıyafet Kanunu’nun çıkarılması

-Maarif Teşkilat-ı Hakkında Kanunu’nun çıkarılması

-Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması

-Anayasa’dan “ Devletin dini İslam’dır. “ maddesinin çıkarılması

Atatürk’ün “ Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. “ sözü hangi ilke ile ilgilidir?

-Laiklik

Türkiye’de laiklik ilkesinin aşamaları nelerdir?

-Saltanatın Kaldırılması ( 1 Kasım 1922 )

-Halifeliğin Kaldırılması ( 3 Mart 1924 )

-Şer’iye ve Evkaf Vekâletinin Kaldırılması ( 3 Mart 1924 )

-Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun Çıkarılması ( 3 Mart 1924 )

-Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması ( 30 Kasım 1925 )

-Medeni Kanun’un kabul edilmesi ( 17 Şubat 1926 )

-Anayasadan “ Devletin dini İslam’dır. “ maddesinin çıkarılması ( 1928 )

-Laiklik ilkesinin anayasaya girmesi ( 1937 )

Atatürk’ün “ Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler memleketi olamaz; en doğru, en gerçek tarikat medeniyet tarikatıdır. “ sözleri hangi ilkeyle ilgilidir?

-Laiklik

Not: Bu sözle medeniyetin ilimle ilerleyeceğini vurgulamıştır.

Halkçılık ilkesi hangi ilkelerin doğal sonucu olarak ortaya çıkmıştır?

-Cumhuriyetçilik

-Milliyetçilik

Halkçılık ilkesinin genel özellikleri nelerdir?

-Kanun önünde eşitliği temel alır.

-Halkın kendi kendini yönetmesini savunur.

-Sınıfsal farklılıkları reddeder.

-Halkçılıkta toplumsal dayanışma ön plandadır.

-Cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkelerinin doğal sonucudur.

-Demokrasinin uygulanmasına ve yerleşmesine yöneliktir.

-Halkçılık ilkesi ekonomi alanında hem devlete, hem de halka sorumluluklar verir.

Halkçılık ilkesinin amacı nedir?

-Toplumsal ayrıcalıklara son vermek

-Halkın iradesini, devlet yönetiminde egemen kılmak

-Her alanda demokratik bir sistem uygulamak

-Sosyal devlet anlayışını geliştirmek

Halkçılık ilkesinin sosyal devlet anlayışını bütünleyen yönleri nelerdir?

-Kanunlar önünde herkesin eşit olduğunun savunulması

-Toplumdaki her bireyin mutluluğunu ve refahını esas alması

-Her türlü sınıfsal ayrılıklara karşı olması

Not: Oy kullanma

-Halkçılık tüm vatandaşların yönetime katılmasını savunur.

Halkçılık ilkesinin Türk halkına sağladığı yararlar nelerdir?

-Türkiye’de demokrasinin oluşmasını ve yerleşmesini sağlamıştır.

-Milli ekonomik kalkınmayı sağlamış ve toplumun refah seviyesini yükseltmiştir.

-Toplumda her alanda barış ortamı sağlanmıştır.

-Halkın, devletin sunduğu imkanlardan eşit bir şekilde yararlanması sağlanmıştır.

-Toplumun her kesiminin kanunlar önünde eşit olması sağlanmıştır.

-Halka yönetime katılma imkanı verilmiştir.

Halkçılık ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilen inkılaplar nelerdir?

-Cumhuriyet’in ilanı ile egemenliğin ulusa verilmesi

-Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması

-Kılık – Kıyafet Kanunu’nun çıkarılması

-Aşar Vergisinin kaldırılması

-Kadınlara, Seçme ve Seçilme Hakkının verilmesi

-Medeni Kanunu’nun kabulü

-Millet Mekteplerinin açılması

-Halkevlerinin açılması

-Soyadı Kanunu’nun çıkarılması

-Sosyal Devlet anlayışının benimsenmesi

– İlköğretim zorunlu ve ücretsiz olması

-Ayrıcalık bildiren unvanların kaldırılması

-Devlet Hastanelerinin, Çocuk Esirgeme Kurumunun ve dispanserlerin açılması

Not: Halkevlerinin açması

-Devlet, kendi halkına hizmeti görev saymıştır.

Not: Soyadı Kanunu

-Ayrıcalık ve üstünlük belirten ifadelerin kaldırılması kaynaşmış toplum yapısını oluşturmuştur.

Atatürk’ün “ Bizim nazarımızda çiftçi, çoban, işçi, tüccar, sanatkâr, asker, doktor, velhasıl herhangi bir sosyal müessesede faal bir vatandaşın hak, menfaat ve hürriyeti eşittir. “ sözleri hangi ilkeyle ilgilidir?

-Halkçılık

Atatürk’ün “ Milli servetin dağıtımında daha mükemmel bir adalet ve emek sarf edenlerin daha yüksek refahı, milli birliğin refahı için şarttır. “ sözleri hangi ilkeyle alakalıdır?

-Halkçılık

Devletçilik nedir?

-Devletin gerekli gördüğü ekonomik, kültürel ve sosyal alanlara müdahale etmesidir.

Devletçilik ilkesinin genel özellikleri nelerdir?

-Devletçilik; sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmanın temel faktörüdür.

-Atatürk’ün devletçilik ilkesi özel sermayeye karşı değildir.

-Halkın elinde yeterli sermaye olmadığı için, uygulanması zorunlu hale gelmiştir.

-Türkiye’deki devletçilik uygulamasında karma ekonomi sistemi benimsenmiştir.

-Devletçilik ilkesi, planlı ekonomi uygulamasını zorunlu hale getirmiştir.

Atatürkçü düşünceye göre; devletin görevleri nelerdir?

-Dış siyasette, ulusun egemenliği ve bağımsızlığını korumak

-Adalet, güven ve huzuru sağlamak

-Ekonomik alanda halkın gerçekleştiremediği yatırımları devlet eliyle gerçekleştirmek

-Özel sektör ile devlet arasındaki ilişkileri düzenlemek

Devletçilik ilkesi, hangi ilkenin doğal sonucu olarak ortaya çıkmıştır?

-Halkçılık

Devletçilik ilkesinin Türk toplumuna sağladığı yararlar nelerdir?

-Türkiye’de ilk kez planlı ekonomi uygulanmasına geçilmiştir.

-Ekonomik yatırımlar devlet eliyle gerçekleştirilmiştir.

-Çalışma hayatında teknik eleman eksikliği giderilmiştir.

-Ekonomik kalkınma açısından bölgeler arası farklılıklar giderilmiştir.

Not: Devletçilik

-Devlet eliyle yatırımların yapılmasıdır.

-Halkın refah seviyesini yükseltmeye çalışır

-Özel sektörün başarılı olamamasından dolayı zorunlu olarak devreye girmiştir.

Devletçilik ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilen inkılaplar nelerdir?

-I. Ve II. Beş Yıllık Kalkınma Planlarının hazırlanması

-Devlet Bankalarının kurulması

-Özel girişimcilere ait kurumların millileştirilmesi

-Planlı ekonomiye geçilmesi

-Maden Tetkik Arama Enstitüsü’nün kurulması

-Kamu İktisadi Teşekküllerinin kurulması ( KİT )

-Milli Koruma Kanunu’nun çıkarılması

-Çubuk Barajı’nın kurulması

Devletçilik İlkesi doğrultusunda kurulan bankalar hangileridir?

-Merkez Bankası

-Sümerbank

-Denizbank

-Etibank

Türkiye’de Devletçilik ilkesi resmi olarak tarihte uygulanmaya başlanmıştır?

-1931

İnkılapçılık ilkesinin genel özellikleri neleridir?

-Siyasi, sosyal ve kültürel alanda yapılan köklü değişikliklerin tümüdür.

-İnkılapçılık, yapılan yenilikleri benimsemeyi, savunmayı ve korumayı esas alır.

-İnkılapçılıkta temel ilke Batılılaşma ve çağdaşlaşma yolunda sürekli ilerlemeyi temel ilke edinmiştir.

-Durağanlığa ve dogmatizme karşıdır.

İnkılapçılığın bütünleyici ilkesi hangisidir?

-Çağdaşlaşma ve Batılılaşma

İnkılapçılık ilkesinin Türk ulusuna sağladığı yararlar nelerdir?

-Toplumun her açıdan yenilenmesi ve ilerlemesi sağlanmıştır.

-Türkiye Cumhuriyeti Devleti çağdaş ve dinamik bir yapıya kavuşmuştur.

-Çağdaş ve yeni kurumlar oluşturulmuştur.

Atatürk ilkelerinin dinamizmini ve devamlılığını sağlayan ilke hangisidir?

-İnkılapçılık

Atatürk’ün temel ilkelerini, bütünleyen ilkelerin tanımları nelerdir?

-Ulusal Egemenlik: Halkın kendi kendini yönetmesi ve yöneticileri seçmesidir. Demokrasiyi esas alır. Egemenliğin kaynağı ulustur. Ulusal Egemenlik ilkesi Cumhuriyetçilik ilkesinin bütünleyicisidir.

-Ulusal Bağımsızlık: Dünya toplumları arasında hür ve bağımsız bir şekilde yaşamaktır. Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında büyük etkiye sahiptir. Milliyetçilik ilkesini bütünler.

-Milli Birlik ve Beraberlik ile Ülke Bütünlüğü: Milletçe bir arada yaşamaktır. Milletin ortak değerlerinin yüceltilerek varlığını devam ettirmesini sağlar ülke bütünlüğünün korunmasını gerektirir. Bu ilke, milliyetçilik ilkesinin bütünleyicisidir.

-Akılcılık ve Bilimsellik: Akılcılık din kurallarının değil, aklın ve mantığın kurallarını esas alır. Hem laiklik ilkesinin hem de inkılapçılık ilkesinin bütünleyicisidir.

-Yurtta Barış, Dünyada Barış: İçte ve dışta barışı korumayı ve bütün toplumların bağımsızlığına saygı duymayı esas alır. Milliyetçilik ilkesinin bütünleyicisidir.

-Çağdaşlaşma ve Batılılaşma: Batı‘nın bilim be tekniğinden faydalanarak, gelişmeyi hedefler. Taklitçi değildir. İnkılapçılık ilkesini bütünler.

-İnsan ve İnsanlık Sevgisi: Bütün dünya uluslarını özgürlüğünü ve eşitliğini temel alır. Halkçılık ilkesini bütünler.

Not: Ulusal Birlik ve Beraberlik

-Milliyetçilik ilkesinin tamamlayıcısıdır.

Not: Yurtta Barış, Dünyada Barış

-Ülke içinde ve dışında barış ve huzuru esas alır.

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Etiketler: , , , , , , , , , , , , , ,
Eklenme Tarihi: 25 Eylül 2017

Konu hakkında yorumunuzu yazın