Soru ve Cevaplarla I. Dünya Savaşı

yorumsuz
164


Soru ve Cevaplarla I. Dünya Savaşı Özetiyle siz değerli okuyucularımızın I. Dünya Savaşı Konusunda sıkıntısı kalmamasını amaçlıyoruz. Diğer Soru ve Cevaplarla Tarih Özeti konularına buradan erişebilirsiniz. Egitimvaktim ailesi olarak I. Dünya Savaşı çalışmalarınızda başarılar dileriz.

1. Dünya Savaşı’nın çıkmasında etkili olan nedenler nelerdir?

-İngiltere, Fransa ve Rusya gibi büyük devletlerin ellerindeki sömürgeleri korumak ve yeni sömürgeleri elde etmek istemesi

-Siyasi birliklerini kuran Almanya ve İtalya’nın sömürge arayışına girmesi

-Sanayi Devriminden sonra hammadde ve Pazar ihtiyacının artması

-Fransa’nın önemli taş kömürü yataklarının bulunduğu Alsace –  Loren Bölgesini Almanya’dan geri almak istemesi

-Devletlerarasında blokların oluşması ( İtilaf ve ittifak blokları )

-Devletlerin hızla silahlanması

-Rusya’nın sıcak denizlere inmek için Balkanlarda uyguladığı panslavist politika

-Avusturya – Macaristan İmparatorluğunun panslavist hareketleri engelleyerek Balkanlardaki konumunu güçlendirmek istemesi

-Fransız ihtilali sonrası ortaya çıkan milliyetçilik akımının etkisi

-Avusturya – Macaristan veliahdının Saray Bosna’yı ziyareti sırasında bir Sırp milliyetçi tarafından öldürülmesi.

1. Dünya Savaşı’nda üçlü İtilaf ( Anlaşma ) bloğunda yer alan devletler hangileridir?

-İlk oluşum

-İngiltere

-Fransa

-Rusya

-Bloğa sonradan katılanlar

-İtalya

-Japonya

-Sırbistan

-Yunanistan

-Romanya

-Karadağ

-ABD

-Hollanda

-Belçika

-Çin

1. Dünya Savaşı’nda Üçlü İttifak ( Bağlaşma ) bloğunda yer alan devletler hangileridir?

-İlk Oluşum

-Almanya

-Avusturya – Macaristan İmparatorluğu

-Sonradan katılanlar

-İtalya

-Osmanlı İmparatorluğu

-Bulgaristan

1. Dünya Savaşı başlangıcında İttifak bloğunda yer alırken, daha sonra saf değiştirerek itilaf bloğuna geçen devlet hangisidir?

-İtalya

İtalya’nın İtilaf bloğuna geçmesinin nedeni nedir?

-İtilaf Devletlerinin 1915’te Londra’da yapılan gizli bir antlaşmamayla İtalya’ya Osmanlı topraklarından pay vermesi ( Antalya ve İzmir Bölgesi )

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı öncesi aldığı tedbirler nelerdir?

-Osmanlı Devleti tarafsızlığını ilam etti

-Seferberlik ilan edildi

-Kapitülasyonlar tek taraflı olarak kaldırıldı.

-Osmanlı Mebuslar Meclisi dağıtıldı.

İtilaf Devletleri’nin, Osmanlı Devleti ile ittifak yapmamalarının nedeni nedir?

-İtilaf Devletleri’nin, Osmanlı topraklarını paylaşmak istemesi

-Rusya’nın Osmanlı topraklarından pay elde etmek istemesi ve İngiltere’nin Rusya’nın desteğini sağlamak istemesi

-Osmanlı Devleti’nin her yönden zayıflamış olması

-İtilaf Devletlerinin çıkarları için, Osmanlı Devleti’nin tarafsız kalmasını istemesi

1. Dünya Savaşı öncesinde İtilaf Devletleri’nin Osmanlı Devleti’nin tarafsız kalmasını istemelerinin nedenleri nelerdir?

-İtilaf Devletlerinin, Boğazları kullanarak Rusya’ya yardım göndermek istemeleri

-İngiltere’nin sömürge yollarını güvence altına almak istemesi

-İtilaf Devletlerinin yeni cepheler açılmasını engelleyerek, savaşın geniş alanlara yayılmasını önlemek istemeleri

Almanya’nın Osmanlı Devleti ile ittifak yapmasının nedenleri nelerdir?

-Osmanlı Devleti’nin elinde bulunan halifelik gücünden yararlanarak, İtilaf Devletleri sömürgelerinde yaşayan Müslüman ulusların isyan etmesini sağlamak

-Almanya’nın, yeni cepheler açılmasını sağlayarak savaş yükünü azaltmak istemesi

-İtilaf Devletleri’nin Boğazlar yoluyla Rusya’ya göndermeyi düşündüğü her türlü yardımı engellemek istemesi

-Osmanlı Devleti’nin jeopolitik konumundan yararlanma düşüncesi

-İngiltere için önemli bir deniz yolu olan Süveyş Kanalı’nı denetim altında tutmak istemesi

-Osmanlı Devleti’nin insan gücünden yararlanma düşüncesi

-Osmanlı Devleti’nin hammadde kaynaklarından yararlanma düşüncesi

Not: Yavuz ve Midilli Gemileri

-Osmanlı Devleti, Almanlardan aldığı Yavuz ve Midilli gemileriyle Rus limanlarını bombalamış ve böylece I. Dünya Savaşı’na girmiştir.

Osmanlı Devleti’nin Almanya ile ittifak kurmasının nedenleri nelerdir?

-Almanya’nın savalı kazanacağına inanılması

-Yönetimde etkili olan İttihat ve Terakki Partisi’nin Alman yanlısı politika izlemesi

-Almanya’nın yardımıyla Osmanlı ekonomisinin ve ordusunun güçlendirilmek istenmesi

-Almanya desteğiyle kazanılacak savaş sonrası kapitülasyonların ve Duyun-u Umumiye İdaresinin kaldırılmak istenmesi

-Osmanlı Devleti’nin diplomatik yalnızlıktan kurtulmak istemesi

-Almanya’nın Osmanlı Devleti’nin Turancılık politikasını desteklemesi

-Osmanlı Devleti’nin kaybettiği toprakları tekrar elde etmek istemesi

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşına girmesinin sonuçları nelerdir?

-Yeni cepheler açılarak, savaş geniş alana yayılmıştır.

-Almanya’nın cephe yükü azalmıştır.

-Osmanlı Devleti halifelik gücünden yararlanarak Kutsal Cihat ilan etmiştir.

-Osmanlı Devleti birçok cephede savaşmak zorunda kalmıştır.

-Savaşın süresi uzamıştır.

-İngiltere Kıbrıs’ı işgal ettiğini duyurmuştur.

-İtilaf devletleri aralarında imzaladıkları gizli antlaşmalarla, Osmanlı topraklarını paylaşmışlardır.

1. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin topraklarında açılan cepheler hangileridir?

-Taarruz Cephesi

-Kafkas ( Doğu ) Cephesi

-Kanal Cephesi

-Savunma Cephesi

-Çanakkale Cephesi

-Irak ( Basra ) Cephesi

-Hicaz – Yemen Cephesi

-Suriye – Filistin Cephesi

1. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin sınırları dışında savaştığı cepheler hangileridir?

-Romanya Cephesi, Osmanlı Devleti bu cephede Romanya’ya karşı Bulgaristan’a yardım etmiştir.

-Galiçya Cephesi, Osmanlı Devleti bu cephede Rusların Karadeniz’e inmesini engellemek için Almanya ve Avusturya’ya yardım etmiştir.

-Makedonya Cephesi, Osmanlı Devleti bu cephede İngiltere ve Fransa’ya karşı Bulgaristan’ı desteklemiştir.

1. Dünya Savaşı’nda Osmanlı topraklarında ilk açılan cephe hangisidir?

-Kafkasya ( Doğu ) Cephesi

Osmanlı Devleti’nin Kafkas Cephesi’ndeki hedefleri nelerdir?

-Kafkasya’yı ele geçirerek Orta Asya’da yaşayan Türklerle birleşerek Turancılık idealini gerçekleştirmek

-Kafkas petrol yataklarını ele geçirmek

-Hazar Denizi’nin doğusundan, İngilizlerin elindeki Hindistan’a saldırmak

Kafkasya Cephesi’nde yaşanan mücadelelerin, Osmanlı Devleti açısından önemi nedir?

-Bu cephede Enver Paşa olumsuz kış şartlarına rağmen Sarıkamış Harekâtını gerçekleştirmiş ve başarısız olmuştur ( Sarıkamış’ta 90 bin Türk askeri donarak şehit olmuştur. ).

-Sarıkamış Harekâtı’nın başarısız olması Turancılık Fikrinin önemini kaybetmesine neden olmuştur.

-Ruslar, Trabzon, Erzurum, Erzincan, Muş ve Bitlis’i ele geçirmişlerdir.

-Rusya 1917’de gerçekleşen Bolşevik ihtilali sonucunda, Rusya Osmanlı Devleti ile Brest Litowsk Antlaşmasını yaparak bölgeden çekilmiştir.

Mustafa Kemal’in Kafkas Cephesi’nde verdiği mücadelelerin sonuçları nelerdir?

-Ruslardan Muş ve Bitlis’i geri almıştır.

Kafkas Cephesi’nde Ermenilerin, Rus Ordusunun yanında yer alması üzerine Osmanlı Devleti hangi tedbiri almıştır?

-1915 yılında Techir Kanunu çıkararak Ermeniler Suriye ve Lübnan’a göç ettirmişlerdir.

Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapılan Brest Litowsk Anlaşması’nın ( 3 Mart 1918 ) önemi nedir?

-1878 Berlin Antlaşmasıyla kaybedilen Kars, Ardahan ve Batum geri alınmıştır.

Not: 16. Kolordu Komutanı Mustafa Kemal

-Mustafa Kemal Kafkas Cephesi’nde mücadele etmiştir.

-Muş ve Bitlis’i geri almıştır.

Kanal Cephesi’nin açılma nedenleri nelerdir?

-Osmanlı Devleti ile Almanya’nın, Uzak Doğu’daki İngiliz sömürgeleriyle İngiltere’nin bağlantısını keserek, bu sömürgelerden hammadde ve asker yardımı almasını engellemek

-Osmanlı Devleti’nin, İngilizlerin elindeki Mısır’ı geri almak istemesi

Kanal Cephesi’ndeki savaşların kaybedilmesinin sonuçları nelerdir?

-İngilizler Sina Yarımadası’nı ele geçirerek, kuzeye inmiş ve Suriye – Filistin Cephesi’ni ele geçirmişlerdir.

Osmanlı Devleti’nin Kanal Cephesi’nde yenilgi almasında etkili olan unsurlar nelerdir?

-Almanya’nın Osmanlı Devleti’ne vadettiği yardımı gönderememesi

-Arapların Osmanlı Devleti’ne karşı İngilizlerin yanında yer alması

Çanakkale Cephesi’nin açılmasında etkili olan unsurlar nelerdir?

-İtilaf Devletleri’nin İstanbul ve Boğazları ele geçirerek Rusya’ya yardım göndermek ve Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak istemeleri

-İtilaf Devletleri’nin Balkan Devletleri’ni kendi yanlarında savaşa çekmek istemeleri

-Balkanlarda yeni cephe açarak, İttifak Devletleri’ni zor duruma düşürmek istemesi

-İngiltere’nin Süveyş Kanalı ve Hindistan’a yönelik ittifak baskısını sona erdirmek istemesi

Mustafa Kemal’in Çanakkale Cephesi’nde savunma yaptığı bölgeler hangileridir?

-Anafartalar

-Conkbayırı

-Arı Burnu

-Kireçtepe

Çanakkale’de kazanılan başarıların Mustafa Kemal’in askeri hayatına katkıları nelerdir?

-Mustafa Kemal’in askerlik dehası ortaya çıkmış ve böylece milli mücadelenin önderi olmasına ortam hazırlamıştır.

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda başarılı olduğu tek cephe hangisidir?

-Çanakkale Cephesi

Not: Nusret Mayın Gemisi

-Nusret Mayın Gemisi’nin denize mayın döşemesinden dolayı İtilaf gemileri Çanakkale Cephesi’nde başarılı olamamıştır.

Çanakkale deniz ve kara savaşlarının sonuçları nelerdir?

-I. Dünya Savaşı’nın süresi uzamıştır.

-Boğazları geçemeyen İtilaf Devletleri Rusya’ya yardım gönderememiş ve Rusya’da çıkan Bolşevik İhtilali sonucu Rusya savaştan geri çekilmiştir.

-Savaş alanı genişlemiştir.

-Bulgaristan İttifak Devletleri’nin yanında savaşa katılmıştır.

-Mustafa Kemal’in askeri başarısının dünyaca tanınmasını ve milli mücadelenin lideri olmasını sağlamıştır

1. Dünya Savaşı’na hangi devletin katılmasıyla Osmanlı Devleti ile Almanya arasındaki kara bağlantısı sağlanmıştır?

-Bulgaristan

Irak Cephesi’nin açılmasında etkili olan unsurlar nelerdir?

-İngilizlerin Abadan petrollerimi denetim altına almak istemesi

-İngiltere’nin Kafkaslara kadar olan yerleri ele geçirerek, Osmanlı ordusunu Kafkaslardan uzaklaştırmak ve bu yolla Rusya’ya yardım göndermek istemesi

Irak Cephesi’ndeki savaşların sonuçları nelerdir?

-İngilizler mücadeleleri kazanarak Bağdat’ı ele geçirmişler ve Musul’a kadar ilerlemişlerdir.

1. Dünya Savaşı’nda son kapanan Cephe hangisidir?

-Suriye – Filistin Cephesi

1. Dünya Savaşı’nda Müslümanlar için kutsal olan Mekke ve Medine bölgelerinin kaybedildiği cephe hangisidir?

-Hicaz – Yemen Cephesi

1. Dünya Savaşı’nda İslamcılık ( Ümmetçilik ) fikrinin önemini yitirdiğini gösteren cepheler hangileridir?

-Irak

-Kanal

-Suriye – Filistin

-Hicaz – Yemen

1. Dünya Savaşı’nda Mustafa Kemal’in savaştığı cepheler hangileridir?

-Kafkas ( 16. Kolordu Komutanı )

-Çanakkale ( 19. Tümen Komutanı )

-Suriye – Filistin ( Yıldırım Orduları Grup Komutanı ) ( bu cephede savaş sürerken Osmanlı Mondros’u imzaladı

Not: General Towsend

-Osmanlı Devleti, Irak Cephesi’nde Kut’ül Amare ve Semanül Park’da başarılı olmuştur. Ancak sonuçta İngiliz topraklarına hakim olmuştur.

1. Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri’nin Osmanlı Devletini parçalamak için yaptıkları gizli antlaşmalar hangileridir?

-İstanbul ( Boğazlar ) Antlaşması ( 1915 )

-İngiltere, Fransa ve Rusya arasında imzalanmıştır.

-İngiltere ve Fransa, İstanbul ( Boğazlar ) ve Marmara kıyılarını Rusya’ya bırakmıştır.

-Londra Anlaşması ( 26 Nisan 1915 )

-İngiltere, Fransa, Rusya ve İtalya arasında yapılmıştır.

-İtalya bu antlaşmayla İttifak bloğundan ayrılarak İtilaf bloğuna geçmiştir.

-Skyes Picot Antlaşması ( 3 Ocak 1916 )

-Fransa ve İngiltere arasında yapılmıştır.

-Irak, İngiltere’ye bırakılmıştır.

-Adana, Antakya, Suriye’ye; Lübnan Fransa’ya bırakılmıştır.

-Suriye’nin iç kesimleri, Ürdün ve Musul’da İngiliz ve Fransız denetiminde bir Arap Krallığının kurulmasını öngörmüştür.

-Petrograd Protokülü ( 1916 )

-Fransa, İngiltere ve Rusya arasında imzalanmıştır.

-Rusya Trabzon’a kadar olan Doğu Karadeniz kıyılarının ve doğudaki Erzurum, Van ve Bitlis’i kendisine verilmesi şartıyla Sykes Picot Antlaşması’nı tanımıştır.

-Saint Jean de Maurienne Antlaşması ( 1917 )

-İngiltere, Fransa ve İtalya arasında imzalanmıştır.

-İtalya, Antalya, Konya, İzmir ve Aydın’ın kendisine verilmesi şartıyla Sykes Picot Antlaşması’nı ve Petrograd Protokolü’nü tanımıştır.

-Mac Mohan Antlaşması ( 1916 )

-İngilizler ile Hicaz Emiri Şerif Hüseyin arasında imzalanmıştır.

-İngiltere Arapların Osmanlı Devleti’ne isyan etmelerine karşılık bağımsız Arap Devleti’ni tanıyacağını bildirmiştir.

1. Dünya Savaşı sırasında Arapların Osmanlı Devleti’ne karşı İtilaf Devletlerinin yanında durması sağlayan gizli antlaşmalar hangileridir?

-Sykes Picot Antlaşması

-Mac Mahon Antlaşması

Not: Şerif Hüseyin

-I. Dünya Savaşında İtilaf Devletleri ile işbirliği yapmıştır.

-Arapları Osmanlı’ya karşı kışkırtmıştır.

Gizli antlaşmaların dünya kamuoyu tarafından duyulmasını sağlayan olay hangisidir?

-Rusya’nın Bolşevik İhtilali sonucunda I. Dünya Savaşı’ndan çekilmesiyle Bolşeviklerin gizli antlaşmaları dünyaya duyurması

1. Dünya Savaşı’na katılan son devlet hangisidir?

-Yunanistan

ABD’nin İtilaf devletlerinin yanında savaşa girmesinin nedenleri nelerdir?

-Alman denizaltılarının Avrupa devletlerine silah taşıyan ABD gemilerini vurması

-Almanya’nın Meksika’yı ABD’ye karşı kışkırtması

Wilson İlkeleri’nin maddeleri nelerdir?

-Uluslararası diploması açık olacak ve gizli antlaşmalar yapılmayacak

-Dünya barışını korumak için uluslararası bir örgüt kurulacak ( Cemiyet-i Akvam )

-Silahlanma yarışına son verilecek ve devletler silahlanmanın iç güvenlik seviyesine indirilmesi için birbirilerine garanti verecek

-Uluslararası ekonomik engeller ortadan kaldırılacak

-Ülkelerin karasuları dışındaki uluslararası sular mutlaka serbest olacak

-Boğazlar bütün devletlere açık olacak ve bu durum uluslararası garantiye sahip olacak

-Sömürge yönetimleri bölge halkının istekleri gözetilerek çözüme kavuşturulacak

-Osmanlı Devleti’nde Türklerin çoğunlukta olduğu yerlerde Türk egemenliği tanınacak, azınlıkların çoğunlukta olduğu bölgelerde, azınlıkların kendi devletlerini kurmalarına izin verilecek

-Yenen devletler yenilen devletlerden toprak ve tazminat almayacak

-Alsace – Loren Bölgesi Fransa’ya verilecek

Not: Wilson

-ABD Başkanı Wilson kan dökülmesini engellemek ve dünya barışını sağlamak amacıyla bu ilkeleri yayınlamıştır

Wilson İlkeleri’nin önemi nedir?

-Osmanlı Devleti toprakları milliyet esaslarına göre parçalanmak istenmiş ve Osmanlı ülkesinde yaşayan azınlıklar, bağımsız devlet kurabilmek için faaliyete başlamışlardır.

-İtilaf Devletleri ABD’nin kendi yanlarında savaşa girmesini sağlamak için bu istekleri kabul ettiklerini bildirmişlerdir.

-Wilson İlkelerinin eşitlik prensibine dayandığını düşünen ittifak devletlerinin barış yaparak savaştan çekilmesini hızlandırmıştır.

1. Dünya Savaşı’nı bitiren ateşkes antlaşmalar hangileridir?

Ateşkes Antlaşması İmzalayan Devletler

 

Rethandes Ateşkesi

 

İtilaf Devletleri – Almanya
Villa Guisti Ateşkesi

 

İtilaf Devletleri – Avusturya – Macaristan
Selanik Ateşkesi

 

İtilaf Devletleri – Bulgaristan
Mondros Ateşkesi

 

İtilaf Devletleri – Osmanlı Devleti

 

1. Dünya Savaşı’nı bitiren barış antlaşmaları hangileridir?

Antlaşma

 

İmzalayan Devlet
Versay Antlaşması

 

Almanya
Sen Germen Antlaşması

 

Avusturya

 

Nöyyi Antlaşması

 

Bulgaristan

 

Trianon Antlaşması

 

Macaristan

 

1. Dünya Savaşı’nın sonuçları nelerdir?

-Osmanlı İmparatorluğu, Avusturya – Macaristan İmparatorluğu, Rus Çarlığı ve Alman İmparatorluğu yıkılmıştır.

-Milletler Cemiyeti ( Cemiyet-i Akvam ) kurulmuştur.

-Yeni siyasi rejimler ortaya çıkmış ve cumhuriyet rejimi yaygınlık kazanmıştır.

-Sınırların çizilmesinde milliyetçilik esası dikkate alınmamış bu durum azınlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur.

-Devletlerin sınırlarındaki değişiklikler Avrupa’da ve Orta Doğu’da dengelerin bozulmasına ve otorite boşluğunun ortaya çıkmasına neden olmuştur.

-Çekoslovakya, Polonya, Letonya, Estonya, Litvanya, Yugoslavya gibi yeni devletler ortaya çıkmıştır.

-Osmanlı Devleti’nden ayrılan Müslüman uluslar İngiltere ve Fransa’nın hakimiyeti altına girmiştir.

-Savaş sonrası yenilen devletlere imzalanan ağır şartlı antlaşmalar II. Dünya Savaşı’na neden olmuştur.

-Savaştan sömürgelerine sömürge katıp, en karlı çıkan devlet İngiltere olmuştur.

Not: I Dünya Savaşı

-Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı sonrası topraklarının büyük bir kısmını kaybetmiştir.

İtilaf Devletleri ile Ateşkes imzalayarak savaştan ilk çekilen devlet hangisidir?

-Bulgaristan

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Etiketler: , , , , , , , , , , ,
Eklenme Tarihi: 17 Ağustos 2017

Konu hakkında yorumunuzu yazın