Soru ve Cevaplarla I. TBMM Dönemi

yorumsuz
159


Soru ve Cevaplarla I. TBMM Dönemi Özetiyle siz değerli okuyucularımızın I. TBMM Dönemi Konusunda sıkıntısı kalmamasını amaçlıyoruz. Diğer Soru ve Cevaplarla Tarih Özeti konularına buradan erişebilirsiniz. Egitimvaktim ailesi olarak I. TBMM Dönemi çalışmalarınızda başarılar dileriz.

1. TBMM’nin açılmasına ortam hazırlayan gelişme hangisidir?

-İstanbul’un İtilaf Devletleri tarafından resmen işgal edilmesi

1. TBMM dönemi hangi tarihler arasını kapsamaktadır?

-23 Nisan 1920 – 11 Ağustos 1923

1. TBMM’nin ilk başkanı kimdir?

– Sinop Mebusu Şerif Bey

1. TBMM’nin 24 Nisan 1920’de aldığı kararlar nelerdir?

-Hükümet kurmak gereklidir ( Bu kararla İstanbul Hükümeti yok sayılmıştır. ).

-Geçici kaydıyla bir hükümet başkanı tanımak ve padişah kaymakamı atamak doğru değildir. ( Bu kararla meclisin kararlarında bağımsız olacağı ve sürekli olacağı belirtilmiştir. )

-Padişahlığın ve halifenin durumu daha sonra daha sonra meclisin alacağı bir kararla belirlenecektir ( Bu kararla halkın tepkisini çekmemek için saltanat ve hilafetin durumu sonraya bırakılmıştır. ).

-TBMM’nin üstünde hiçbir güç yoktur ( İstanbul hükümeti yok sayılmıştır. )

-Ulusal iradeyi vatanın kaderine hâkim kılmak esastır.

-Yasama ve yürütme yetkisi TBMM’ye aittir ( Güçler Birliği ilkesi kabul edilmiştir. ).

-Mecliste seçilecek bir kurul hükümet işlerini yürütecek, meclis başkanı hükümetin de başkanı olacaktır ( Bu kararla meclis hükümeti sistemi kabul edilmiştir. ).

1. TBMM’nin olağan üstü yetkili bir meclis olduğunun göstergeleri nelerdir?

-Yasama, yürütme ve yargı yetkilerine sahip olması

1. TBMM’de azınlık milletvekillerinin bulunması neyin göstergesidir?

-Ulusalcı bir meclis olduğunun

1. TBMM’nin genel özellikleri nelerdir?

-Adının Türkiye Büyük Millet Meclisi olması ve azınlık milletvekillerinin de bulunması ulusal bir meclis olduğunun göstergesidir.

-Osmanlı Devleti’ni yok saydığı için ihtilalci bir meclistir.

-Yeni bir devlet kurduğu içim kurucu meclistir.

-I. TBMM’de siyasi partiler kurulmamıştır.

-Öncelikli amacı bağımsızlığı sağlamaktır.

-Meclis hükümeti sistemi benimsemiştir.

Yeni Türk Devleti’nin ilk anayasası hangisidir?

-Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ( 1921 )

Not: 1921 Anayasası ( Teşkilat-ı Esasiye )

-Türkiye Devleti’nin kuruluşu 1921 Anayasası ile teyit edilmiştir.

Temsilciler Kurulu’nun görevine son veren gelişme hangisidir?

-TBMM’nin açılması

1. TBMM’nin gerçekleştirdiği tek inkılap hangisidir?

-Saltanatın kaldırılması

Teşkilat-ı Esasiye Kanunu hangi tarihte kabul edilmiştir?

-20 Ocak 1921

Teşkilatı Esasi’ye Kanunu’nun yapılmasına kolaylık sağlayan gelişme nedir?

-I. İnönü Savaşı’nın kazanılması

Teşkilat-ı Esasi’ye Kanunu’nun maddeleri nelerdir?

-Egemenlik kayışız şartsız milletindir.

-Yasama ve yürütme yetkisi milletin tek ve gerçek temsilcisi TBMM’ye aittir.

-Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi tarafından yönetilir ve hükümet TBMM hükümeti adını alır

-TBMM seçimleri iki yılda bir yapılır

-TBMM üyelerinin her biri kendini seçen ilin vekili olmayıp tüm Türkiye’nin vekilidir. Yasaların yapılması ve değiştirilmesi gibi yetkiler TBMM’ye aittir.

-TBMM Hükümeti Meclis içinden seçilir, Meclis başkanı hükümetinde başkanıdır.

-Meclis başkanı bir seçim dönemince görevde kalır.

-Kanuni Esasi’nin bu maddelerle çelişmeyen hükümleri yürürlükte kalacaktır.

Teşkilat-ı Esasi’ye Kanunu hangi tarihe kadar yürürlükte kalmıştır?

-1924

Not: Mustafa Kemal

-Mustafa Kemal TBMM’yi açarak halkın istekleri doğrultusunda bir an öce ulusal bağımsızlığı gerçekleştirmek istemiştir.

Teşkilat-ı Esasi’ye Kanununa göre seçmen yaşı kaçtır?

-Seçmen yaşı 18

Teşkilat-ı Esasi’ye Kanunu’na göre seçme ve seçilme hakkına sahip olanlar kimlerdir?

-Ülkede yaşayan erkek nüfusu

1921 Anayasası’nın eksik yönlerini tamamlayan anayasa hangisidir?

-Kanuni Esasi

Teşkilat-ı Esasi’ye Kanunu’nda Din işlerini yürütme yetkisinin TBMM’ye verilmesinin nedeni nedir?

-Halifeliğin kötü amaçlar için kullanılmasını engellemek

1. TBMM’nin yargı yetkisine sahip olduğunu kanıtlayan gelişme nedir?

-İstiklal Mahkemeleri’nin kurulması ve üyelerinin milletvekilleri arasından seçilmesi

Not: İstiklal Mahkemeleri

-Bu mahkemelerin amacı TBMM’nin otoritesini arttırmaktır.

1. TBMM’ye karşı ayaklanmaların çıkmasında etkili olan unsur nedir?

-İstanbul Hükümeti’nin halkı, milli mücadeleye karşı kışkırtması

-Azınlıkların bulundukları bölgede bağımsız devlet kurmak istemeleri

-Kuvayı Milliye birliklerinin otorite altına girmek istememeleri

-Anadolu’daki bazı ailelerin, kendi bölgelerinde otoriteyi ele geçirmek istemeleri

-İtilaf Devletlerinin Milli Mücadeleyi yok etmek istemesi

TBMM’ye karşı Manyas, Gönen, Susurluk, Adapazarı çevresinde İstanbul Hükümeti’nin desteğiyle çıkan ayaklanma hangisidir?

-Anzavur Ayaklanması

Not: İstanbul Hükümeti tarafından Marmara bölgesinde Kuvayı Milliye’yi yok etmeye yönelik çıkartılan isyandır.

Kuvay-i İnzibatiye Ayaklanması’nın etkili olduğu bölge hangisidir?

-Gevye ve çevresi

Anzavur ve Kuvay-i İnzibatiye Ayaklanmalarını bastıran birlikler hangileridir?

-Çerkez Ethem ve Ali Fuat Cebesoy’un birlikleri tarafından bastırılmıştır.

İtilaf Devletleri’nin Boğazlar bölgesinde güvenliği sağlamak amacıyla çıkardığı ayaklanma hangisidir?

-Bolu, Düzce, Adapazarı, Hendek Ayaklanması

Çapanoğulları ailesinin TBMM’ye karşı çıkardığı isyan hangisidir?

-Yozgat İsyanı

TBMM’ye Afyon ve çevresinde çıkarılan isyan hangisidir?

-Afyon Çopur Musa İsyanı

Urfa ve çevresinde Fransız kışkırtmalarıyla ortaya çıkan isyan hangisidir?

-Milli Aşireti İsyanı

Kuvayı Milliyeciler tarafından TBMM’ye karşı çıkarılan isyanlar hangileridir?

-Çerkez Ethem İsyanı

-Demirci Mehmet Efe İsyanı

-Yörük Ali Efe İsyanı

Not: Demirci Mehmet Efe

-Demirci Mehmet Efe Düzenli Ordu’ya karşı isyan etmiştir.

Çerkez Ethem’in kurduğu Kuvayı Milliye birliklerinin adı nedir?

-Kuvayi Seyyare

TBMM’nin ayaklanmalara karşı aldığı önlemler nelerdir?

-İstanbul hükümeti ile bütün haberleşmeler kesildi

-Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarılmıştır ( 29 Nisan 1920 ).

-İstiklal mahkemeleri kurulmuştur (11 Eylül 1920 ).

-İstanbul Hükümeti’nin yayınladığı Fetvaya karşılık Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi’nin imzasını taşıyan karşı fetva yayınlanmıştır.

Sevr Batış Antlaşması için düzenlenen konferansın toplandığı yer neresidir?

-San Remo ( İtalya )

San Remo’da toplanan konferansa İstanbul Hükümeti adına katılanlar kimlerdir?

-Rıza Tevfik Bey

-Reşat Halis Bey

-Tevfik Paşa

Sevr Barış Antlaşması’nın Osmanlı Devleti adına imzalayanlar kimlerdir?

-Saltanat Şurası üyeleri

1. Dünya Savaşı Sonrası İtilaf Devletlerinin Osmanlı Devleti ile yapılacak barış antlaşmasını geciktirmesinin nedenleri nelerdir?

-İtilaf Devletlerinin Osmanlı Devleti’nin topraklarının paylaşımı konusunda anlaşmazlıklar yaşanması

-Türk halkının işgallere karşı direniş göstermesi

-Paris Barış Konferansı’nda İzmir’in Yunanlılara verilmesi nedeniyle, İngiltere ve İtalya arasında anlaşmazlıklar yaşanması

Sevr Antlaşması’nın ( 10 Ağustos 1920 ) maddeleri nelerdir?

-İstanbul Osmanlı Devleti’nin başkenti olarak kalacak, azınlık hakları korunmazsa İstanbul Türklerden alınacak.

-Doğu Anadolu’da Ermeni Devleti kurulacak

-Güney Doğu Anadolu’da Kürt Devleti Kurulacak

-Doğu Trakya ve Batı Anadolu Yunanistan’a bırakılacak

-İzmir Türk toprağı sayılacak ancak yönetimi Yunanistan’a bırakılacak

-Urfa, Mardin, Çukurova, Sivas, Malatya ve Suriye Fransa’ya bırakılacak

-Arabistan ve Musul dahil Irak İngiltere’ye bırakılacak

-Konya ve Güney Batı Anadolu İtalya’ya verilecek

-İç Anadolu ve Karadeniz Osmanlı toprağı sayılacak

-Ege Adaları Yunanistan’a bırakılacak

-Rodos ve 12 Ada İtalya’ya bırakılacak

-Boğazlar, içinde Türklerin yer almadığı bir komisyon tarafından yönetilecek ve uluslararası ticarete açık olacak

-Osmanlı ordusu 50700 kişiden ibaret olacak ve ağır silahları olmayacak

-Osmanlı Devleti’nde zorunlu askerlik kaldırılacak

-Azınlıklara geniş haklar tanınacak

-Kapitülasyonlardan bütün devletler yararlanacak

-İngiliz, Fransız, İtalyan ve Türklerden oluşan bir komisyon Osmanlı bütçesini hazırlayacak

-Osmanlı savaş tazminatı ödeyecek

Sevr Antlaşması’nın imzalanmasına rağmen yürürlüğe girmemesinde etkili olan unsurlar nelerdir?

-Mebuslar Meclisinin onayından geçmemesi

-Misakı Milli kararlarına aykırı olduğu için TBMM tarafından tanınmaması

-Türk halkının işgalcilere karşı verdiği mücadeleyi kazanarak düşmanı yurttan atması

Not: Sevr Antlaşması

-Yürürlüğe girmeyen ölü bir antlaşmadır

-Bu antlaşmaya göre Osmanlı Devleti iç Anadolu Bölgesi ve Osmanlı’yı içine alan topraklarla sınırlı kalacaktır.

TBMM’nin Sevr Antlaşması’nı onaylayan İstanbul Hükümeti üyelerine karşı tavrı ne olmuştur?

-Antlaşmayı imzalayanları vatan haini ilan etmiştir.

TBMM’nin Kurtuluş mücadelesini kazanarak, Sevr Antlaşması’nın yerine imzalandığı antlaşma hangisidir?

-Lozan Antlaşması

Boğazların yönetiminin içinde Türklerin bulunmadığı bir komisyona bırakıldığı antlaşma hangisidir?

-Sevr Barış Antlaşması

TBMM’nin çıkardığı ilk kanun hangisidir?

-Ağnam vergisinin dört katına çıkarılması

Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması TBMM’nin hangi yetkisini kullandığını gösterir?

-Yasama yetkisini

1. TBMM’nin otoritesini arttıran unsurlar nelerdir?

-İstanbul Hükümeti’nin yaptığı bütün işleri yok sayması

-Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nu çıkarması

-İstiklal Mahkemelerini kurması

-Meclise karşı çıkan ayaklanmaları bastırması

-Düzenli orduyu kurması

-Kurtuluş Savaşı’nı başarıya ulaştırması

-Saltanatı kaldırması

 

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Etiketler: , , , , , , ,
Eklenme Tarihi: 17 Ağustos 2017

Konu hakkında yorumunuzu yazın