Soru ve Cevaplarla Osmanlı Devleti’nin Yükselme Dönemi

yorumsuz
156


Soru ve Cevaplarla Osmanlı Devleti’nin Yükselme Dönemi Özetiyle siz değerli okuyucularımızın Osmanlı Devleti’nin Yükselme Dönemi Konusunda sıkıntısı kalmamasını amaçlıyoruz. Diğer Soru ve Cevaplarla Tarih Özeti konularına buradan erişebilirsiniz. Egitimvaktim ailesi olarak Osmanlı Devleti’nin Yükselme Dönemi çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Osmanlı Yükselme Dönemi padişahları kimlerdir?

II. Mehmet ( Fatih Sultan Mehmet )

-II. Beyazit

-I. Selim ( Yavuz Sultan Selim )

-I. Süleyman ( Kanuni )

-II. Selim

-III. Murat

Fatih Sultan Mehmet ilk seferini hangi devlete yapmıştır?

Karamanoğulları

İstanbul tarihsel süreçte hangi devletler tarafından kuşatılmıştır?

Makedonya İmparatorluğu ( Büyük İskender )

-Roma İmparatorluğu

-Sasaniler

-Avarlar

-Emeviler

-Abbasiler

-Ruslar

-Macarlar

-Latinler

-İznik Rumları

-Venedik

-Ceneviz

-Osmanlılar

Osmanlı tarihinde İstanbul’u kimler kuşatılmıştır?

I. Bayezit ( Yıldırım )

-Musa Çelebi

-II. Murat

-II. Mehmet

Osmanlı’nın İstanbul’u fetih nedenleri nelerdir?

-İstanbul’un jeopolitik konumu

-İstanbul’un Osmanlı Devleti’nin Anadolu ve Rumeli toprak bütünlüğünü bozması

-Bizans’ın Osmanlı şehzadelerini ve Anadolu beylerini Osmanlıya karşı kışkırtması

-Bizans’ın Avrupa’dan yardım isteyerek, Osmanlıya karşı Haçlı Seferlerine neden olması

-Hz. Muhammet’in fethe dair sözleri

İstanbul’un fethi için yapılan hazırlıklar nelerdir?

400 parçalık büyük bir donanma oluşturuldu

-Büyük toplar döktürüldü

-Karadeniz’den Bizans’a gelecek yardımı önlemek için Anadolu Hisarı’nın karşısına, Rumeli Hisarı ( Boğaz kesen ) ( I. Yıldırım Beyazıt ) inşa edildi.

-Büyük bir ordu oluşturuldu.

-Bizans’a Balkanlardan gelecek yardımı önlemek için Mora ve Balkanlara birlikler gönderildi.

-Karamanoğulları, Sırbistan ve Eflak ile barış anlaşmaları yapıldı.

-Bizans’a batıdan gelen yardımları önlemek içim Silivri ve Vize kaleleri alındı.

Fatih Sultan Mehmet kaç yılları arasında Osmanlı tahtında oturmuştur?

-1451-1481 yılları arasında 30 yıl hüküm sürmüştür.

Not: İstanbul’un Fethi

Hristiyanlığın son kalesi olan Bizans İmparatorluğuna son vermiştir.

 Bizans İmparatorluğu’nun İstanbul savunması için ne gibi önlemler almıştır?

İstanbul surları onarılmış ve güçlendirilmiştir.

-Kalın zincirlerle Haliç girişi kapatılmıştır.

-Avrupa’dan yardım alabilmek için Katolik ve Ortodoks kiliselerinin birleşmesi kabul edilmiştir.

İstanbul’un fethinin sonuçları nelerdir?

-Dünya Tarihi Açısından Sonuçları nelerdir?

Ortaçağ kapanmış, Yeniçağ açılmıştır.

-Bizans İmparatorluğu yıkılmıştır.

-İstanbul’dan kaçan bilim adamları ve sanatçılar İtalya’ya giderek Rönesans hareketlerine öncülük etmişlerdir.

-Güçlü topların, kalın surları yıkabileceği anlaşılmış böylece Avrupa’daki feodalite rejimi son bulmuştur.

Türk – İslam Dünyası Açısından Sonuçları nelerdir?

İstanbul Osmanlı Devleti’nin başkenti olmuştur.

-Osmanlı Devleti’nin İslam dünyasındaki prestiji artmıştır.

-Osmanlı Devleti merkeziyetçi imparatorluk haline gelmiştir.

-II. Mehmet’e “ Fatih ” unvanı verilmiştir.

-Osmanlı Devleti Yükseliş Dönemi’ne girmiştir.

-Osmanlı Devleti’nin Anadolu – Rumeli toprak bütünlüğü sağlanmıştır.

-Karadeniz ve Akdeniz ticareti Osmanlı Devleti’nin denetimine girmiştir.

-Ortodoks Kilisesi Osmanlı Devleti’nin himayesine girmiştir.

Osmanlı tarihinde ilk altın para kim tarafından bastırılmıştır?

-Fatih Sultan Mehmet

Not: Osmanlı’da şuana kadar kimler hangi paraları bastırmıştır?

I. Osman – Mangır

-I. Orhan – Gümüş

-Fatih Sultan Mehmet – Altın

Rumeli Hisarı niçin yapılmıştır?

Karadeniz’den Bizans’a gelen yardımı kesmek için yapılmıştır.

Osmanlı tarihinde örfi kanunları yazılı hale getiren hükümdarın adı nedir?

Fatih Sultan Mehmet

Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nin genel özellikleri nelerdir?

Belgrad hariç Sırbistan toprakları fethedilmiştir.

-Mora, Eflak-Boğdan, Arnavutluk ve Bosna-Hersek Osmanlı topraklarına katılmıştır.

-Venediklilerle 16 yıl süren savaşlardan sonuç alınamamış ve Venediklilerin barış istemesiyle, anlaşma yapılmıştır.

-Karamanoğulları Osmanlı himayesi altına alınmıştır.

-Otlukbeli Savaşı’nın kazanılmasıyla Akkoyunlu Devleti ortadan kaldırılmıştır.

-Kırım fethedilmiştir.

-İmroz, Taşoz, Semadirek, Eğriboz, Limni, Midilli gibi Ege adaları ele geçirilmiştir.

-Zenta, Ayamavra, Ketolanya gibi Yunan adaları fethedilmiştir.

-Rodos adası kuşatılmış ancak alınamamıştır.

-Otronto fethedilmiş ancak Fatih Sultan Mehmet’in ölümü üzerine Osmanlı orduları geri çekilmiştir.

Fatih Sultan Mehmet dönemindeki hangi fetihle Karadeniz’i Türk gölü haline gelmiştir?

Kırım’ın fethi

Otlukbeli Savaşı’nın sonuçları nelerdir?

Akkoyunlu Devleti yıkılmıştır.

-Doğu Anadolu ilk kez Osmanlı hâkimiyetine girmiştir.

Fatih Sultan Mehmet Karadeniz’de yaptığı fetihler nelerdir?

Amasya Cenevizlilerden alınmıştır.

-Sinop Candaroğullarından alınmıştır.

-Trabzon Rum İmparatorluğuna son verilmiştir.

-Kırım fethedilmiştir.

Osmanlı Devleti’nde cülus bahşişi uygulaması ilk kez hangi padişah döneminde başlatılmıştır?

Fatih Sultan Mehmet

Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı himayesindeki Ortodokslara hoşgörülü olarak davranmasındaki amacı nedir?

Katolik Kilisesi’ne karşı güç oluşturmak

-Savaşlarda Ortodoksların desteğini sağlamak

-Hıristiyan dünyasının birleşmesini engellemek

-Ortodoksları kontrol altında tutmak

Topkapı Sarayı hangi padişah döneminde inşa edilmiştir?

Fatih Sultan Mehmet

Osmanlı tarihinde ilk kapitülasyonlar hangi padişah tarafından kime verilmiştir?

-Fatih Sultan Mehmet tarafından Venediklilere verilmiştir.

Venediklilere verilen kapitülasyonların amacı neydi?

İpek ve Baharat yolları üzerinden Osmanlı ülkesine gelen malları Venedik arayıcılığıyla Avrupa Devletleri’ne pazarlamak

-Osmanlı Devleti’nin elindeki limanları canlı tutmak

-Haçlı ittifakını engellemek

Fatih dönemindeki divana sadrazamların başkanlık etmesi usulünün getirilmesinin sonuçları nelerdir?

Sadrazamlık makamının önemi arttı

-Padişahın mutlak otoritesi arttı

-Divanın önemi azaldı

Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nde getirilen Kardeş Katli Yasası’nın en önemli sonucu nedir?

Merkeziyetçi yapı güçlenmiştir.

İstanbul Üniversitesi’nin temeli sayılan Sahn-ı Seman Medreseleri hangi padişah döneminde inşa edilmiştir?

Fatih Sultan Mehmet

1. Beyazıt Döneminin genel özellikleri nelerdir?

-Cem Sultan olayı yaşanmıştır.

-Kili ve Akkerman kaleleri alınarak Boğdan’ın fethi tamamlanmıştır.

-Altı yıl süren Osmanlı – Memlük Savaşlarından bir sonuç alanımadı.

-Venediklilerle yapılan savaşlar sonucunda Mordon, Koron, Nevarin ve İnebahtı alındı.

-Akkoyunlu Devleti’nin yıkılmasıyla İran’da güçlenen Şah İsmail’in Anadolu’ya gönderdiği adamları Şiilik propagandasıyla Şahkulu İsyanı ( Safeviler )çıkarmıştır ve bu isyan zorla bastırılmıştır.

-II. Beyazit döneminin istikrarsızlığı ve Şahkulu İsyanı’nın zorla bastırılması üzerine Şehzade Selim isyan ederek Yeniçerilerin ve devlet adamlarının desteğiyle hükümdar olmuştur.

Cem Sultan Olayı Osmanlı Devleti’nin bir iç sorunu iken hangi gelişmeyle dış sorun haline gelmiştir?

Cem Sultan’ın Rodos şövalyeleri ve Avrupa’ya sığınmasıyla

Cem Sultan Olayının sonuçları nelerdir?

Batı seferleri duraklamıştır.

-Osmanlı pasif bir dış politika izlemek zorunda kalmıştır.

-İspanya’daki Müslümanlara ve Yahudilere gerekli yardım yapılamamıştır.

-Cem Sultan, Papalık ve Avrupa tarafından Osmanlıya karşı baskı unsuru olarak kullanılmıştır.

-Safevi tehlikesinin önüne geçilmiştir.

Not: Arz Odası

Padişahın mutlak otoritesini arttırmıştır. Divan toplantılarına sadrazam başkanlık etmiştir.

Anadolu’da çıkan Şahkulu İsyanının Osmanlı Devleti tarafından güçlükle bastırılması neyi gösterir?

Safevilerin, Anadolu’da etkinliklerinin arttığının.

Yavuz Sultan Selimin asıl amacı nedir?

İslam dünyasını tek bayrak altında birleştirmek

Osmanlı tarihinde ilk kez babasını ( II. Bayezit ) tahtan indirerek yönetimi alan hükümdar kimdir?

Yavuz Sultan Selim

Yavuz Sultan Selim Döneminin genel özellikleri nelerdir?

İki yıl süren mücadeleler sonucunda kardeşlerini ortadan kaldırarak rakipsiz hükümdar olmuştur.

-İlk iş olarak Safevi tehlikesine karşı mücadeleye girmiştir.

-Çaldıran Savaşı’nda Şah İsmail’i yenilgiye uğratarak Safevi tehlikesini önlemiştir.

-Turnadağ Savaşı ile Dulkadiroğulları Beyliğine son verilmiştir.

-Memlüklülerle yapılan Mercibadık ve Ridaniye Savaşları kazanılmıştır.

Çaldıran Savaşının sonuçları nelerdir?

Safevi tehlikesi bir süreliğine çözüme kavuşmuştur

Doğu Anadolu’nun güvenliği sağlanmıştır.

Tebrizli bilim adamları İstanbul’a gelerek çalışmalar yapmıştır.

Dulkadiroğulları Beyliğine himaye altına alınmasının en önemli sonucu nedir?

Osmanlı ve Memlük Devletleri komşu olmuş ve ilişkiler savaşa dönüşmüştür.

Osmanlı Devleti kim döneminde ve hangi savaş sonucunda teokratik bir imparatorluk haline gelmiştir?

Yavuz Sultan Selim Dönemi- Mısır Seferi ( Mercibadık – Ridaniye Savaşları )

Osmanlı Devletinde ilk halifelik unvanını hangi padişah kullanmıştır?

Yavuz Sultan Selim

Osmanlı – Memlük ilişkileri hangi padişahın döneminde savaşa dönüşmüştür?

II. Bayezit

Mısır Seferlerinin nedenleri nelerdir?

Yavuz Sultan Selim’in Fatih devrinden itibaren süregelen Osmanlı – Memlük anlaşmazlıklarına son vermek istemesi

-Yavuz Sultan Selim’in İslam dünyasını tek çatı altında birleştirmek istemesi

-Memlüklerin, Osmanlıya karşı Safevilerle ittifak kurması

-İpek ve Baharat Yollarının hâkimiyet altına almak istemesi

-Memlüklülerin Ramazanoğullarını’ hâkimiyet altına almak istemesi

-Abbasi halifelerini himaye eden Memlüklülerin İslam dünyasında büyük üstünlüğe sahip olması

Not: I. Selim ( Yavuz Sultan Selim )

-I. Selim Çaldıran Savaşı ( 1514 ) ile Anadolu’daki Şii tehlikesini önlemeye çalışmıştır.

Kutsal Emanetler

-Yavuz Sultan Selim döneminde İstanbul’a getirilmiştir.

Mısır Seferi’nin sonuçları nelerdir?

-Mercibadık Savaşı ile Suriye, Filistin, Kudüs ele geçirilmiştir.

-Ridaniye Savaşı ile Mısır ve Hicaz bölgeleri ele geçirilmiştir.

-Memluk Devleti yıkılmıştır.

-Halifelik Osmanlı Devleti’ne geçmiştir.

-Kutsal emanetler İstanbul’a getirilmiştir.

-İslam dünyasının birliği sağlanmıştır.

-Elde edilen ganimetlerle Osmanlı hazinesi zenginleşmiştir

-Baharat yolu Osmanlı hâkimiyetine girmiştir.

-Venedikliler Kıbrıs için Memlüklülere ödediği vergiyi Osmanlı Devleti’ne ödemeye başlamıştır.

-Kuzey Afrika fetihleri için önemli bir üs elde edilmiştir.

Mısır Seferi ile elde edilen Baharat Yolu’ndan beklenen gelirim elde edilememesinin nedenleri nelerdir?

-Coğrafi keşifler sonrası yeni ticaret yollarının bulunması ile ticaretin okyanusa kayması

Osmanlı Devleti’nde Anadolu Türk Birliği hangi beyliğin hakimiyet altına alınmasıyla kesin olarak sağlanmıştır?

-Dulkadiroğulları Beyliği ( Yavuz Sultan Selim Dönemi )

Kanuni Sultan Süleyman çıkan iç isyanlar hangileridir?

-Canberdi Gazali İsyanı

-Ahmet Paşa İsyanı

-Kalenderoğlu isyanı

-Baba Zünnun isyanı

Kanuni Sultan Süleyman devrinde Osmanlı – Macar ilişkilerinin savaşa dönüşmesinde etkili olan unsurlar nelerdir?

-Macarların Haçlı seferlerine destek vermesi

-Macarların Balkan uluslarını Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtması

-Macar kralı II. Layoş’ın Osmanlıya karşı düşmanca bir tutum sergilemesi

-Macarların Osmanlıya ödemesi gereken vergilerin ödenmemesi

-Macar kralı II. Layoş’un Osmanlının gönderdiği elçileri öldürtmesi

Osmanlı Devleti’nin Orta Avrupa’ya üstünlüğünü ele geçirdiği savaş hangisidir?

-Mohaç Meydan Savaşı

Kanuni Sultan Süleyman’ın tahta çıktığı sırada Avrupa’da yaşanan gelişmeler nelerdir?

-Coğrafi keşifler

-Rönesans ve reform hareketleri

Kanuni Sultan Süleyman devrinin genel özellikleri nelerdir?

-Devlet içinde iç isyanlar çıkmıştır.

-Belgrad fethedilmiş ve Orta Avrupa’nın kapıları Osmanlılara açılmıştır

-Macarlarla yapılan Mohaç Meydan Muharebesi kazaılmıştır.

-I. Viyana Kuşatması gerçekleştirilmiş fakat başarı sağlanamamıştır.

-Almanya üzerine sefer düzenlenmiş, Almanların barış istemesi üzerine İstanbul Anlaşması yapılmıştır.

-Macaristan üzerine sefer sonucunda, Macaristan üç bölüme ayrılmış ve büyük bir kısmı Osmanlı himayesine girmiştir.

-Fransa’ya kapitülasyonlar verilmiştir.

-İran üzerine düzenlenen seferler sonucunda İran’la Amasya anlaşması yapılmıştır.

-Hint Deniz seferleri düzenlenmiş fakat başarılı olunamamıştır.

-Rodos Adası fethedilmiş ve Ege Denizi’nin güvenliği sağlanmıştır.

-Barbaros Hayrettin Paşa’nın Osmanlı himayesine girmesiyle Cezayir Osmanlı topraklarına katılmıştır.

-Preveze Deniz Savaşı’nda Haçlı donanması yenilgiye uğratılmıştır.

-Fransa’ya yardım etmek amacıyla Nis üzerine seferler düzenlenmiş ve yapılan yardımlar karşılığı Fransa Tulon Limanını Osmanlıya üs olarak vermiştir.

-Turgut Reis tarafından Trablusgarp fethedilmiştir.

-Cebre Savaşı ile İspanyolların elinden Cebre Adası alınmıştır.

-Malta adası kuşatılmış fakat alınamamıştır.

Not: Memlük Seferi

-Osmanlıda Yavuz Sultan Selim döneminde Kuzey Afrika’nın fethine başlanmıştır

Bozoklu Şeyh Celal

-Duraklama döneminde Anadolu’da çıkan isyanlara Celali isyanları denmiştir.

Mohaç Meydan Muharebesi’nin sonuçları nelerdir?

-Macaristan Osmanlı Devleti’ne bağlanmıştır.

-Kanuni tarafından Jan Zapola ( Yanoş ) Macar krallığına getirilmiştir.

-Fransa kralı esirlikten kurtulmuş ve Osmanlı – Fransız ilişkileri gelişmiştir.

-Orta Avrupa’da Osmanlı hâkimiyeti güçlenmiştir.

-Osmanlı Devleti ile Avusturya komşu olmuş ve iki devlet arasındaki ilişkiler bozulmuştur.

Kanuni döneminde Fransa’ya verilen kapitülasyonların amacı nedir?

-Hıristiyan birliğini parçalamak

-Şarlken’e karşı Fransa’yı güçlendirmek

-Coğrafi keşifler sonucu önemini yitiren Akdeniz ticaretini canlandırmak

Fransa’ya verilen kapitülasyonların önemli maddeleri nelerdir?

-Fransız gemileri Osmanlı sularında serbestçe ticaret yapabilecek

-Fransa’dan alınan gümrük vergileri düşürülecek

-Fransız tüccarlarının kendi aralarındaki davalara Fransız mahkemeleri bakacak

-Osmanlı topraklarında yaşayan Fransızlara din mezhep serbestliği tanınacak

-Fransız ve Türk tüccarları arasındaki davalara Osmanlı mahkemeleri bakacak ancak davalara Fransız tercüman bulunacak

-Osmanlı topraklarında ölen tüccarların malları Fransa’daki varislerine iade edilecek

-Tüm bu haklardan Fransa sularında ve topraklarında yaşayan Osmanlı tüccarları da yararlanabilecek

-Kapitülasyonlar iki hükümdar hayatta olduğu sürece devam edecek.

Not: Mohaç Meydan Savaşı

-Kanuni Sultan Süleyman döneminde saatte bugünkü Macaristan alınmıştır

Barbaros Hayrettin Paşa

-Preveze Deniz Savaşı ( 1538 ) (Kanuni zamanında) ile Akdeniz Türk gölü haline gelmiştir ( Hatırlatma: Fatih’in Kırım’ın fethiyle de Karadeniz Türk gölü haline gelmiştir. )

Fransa’ya verilen kapitülasyonların iki hükümdar dönemiyle sınırlanmasının nedeni nedir?

-Osmanlı Devleti’ne gelecekte ticari zararlar görmesini engellemek

Kanuni döneminde yapılan İstanbul Anlaşması’nın maddeleri nelerdir?

-Avusturya kralı protokol bakımından Osmanlı sadrazamına denk sayılacak

-Avusturya kralı Ferdinand Yanoş’un Macar Krallığını tanıyacak

-Avusturya kralı Ferdinand kendisine bırakılan Macar toprakları için yıllık vergi verecek

-Ferdinand Macar toprakları üzerinde hak iddia etmeyecek

-Avusturya ile Macaristan arasında yapılan anlaşmalar Osmanlı hükümdarı onaylamadıkça geçerli sayılmayacak

İstanbul Anlaşması’nın önemi nedir?

-Osmanlı Devleti Avusturya’ya karşı üstünlük sağlamıştır.

Osmanlı ile İran arasında yapılan ilk anlaşma hangisidir?

-Amasya Anlaşması ( 1555 )

Kanuni devrinde yapılan Hint Deniz Seferi’nin nedenleri nelerdir?

-Baharat Yolu’na canlılık kazandırmak

-Hint Müslümanlarının Osmanlıdan yardım istemesi

-Kızıldeniz’de Osmanlı hâkimiyetini yeniden sağlamak

-Kutsal yerlerin güvenliğini sağlamak

Hint Deniz Seferleri’nin başarısız olma nedenleri nelerdir?

-Hint Deniz Seferleri sırasında Avusturya ve Macaristan ile de mücadele edilmesi nedeniyle seferlere gereken önemin verilememesi

-Osmanlı donanma kaptanlarının tecrübesizliği

-Osmanlı donanmasının açık denizlere dayanıklı olmaması

-Hint Müslümanlarının gerekli desteği sağlamaması

Hint Deniz Seferi’nin sonuçları nelerdir?

-Portekiz bölgeden uzaklaştırılamadığı için bölgede Portekiz üstünlüğü devam etmiştir.

-Baharat Yolu istenilen canlılığa kavuşturulamadı

-Yemen, Aden, Habeş, Maksat Osmanlı hâkimiyetine girmiştir.

-Kızıldeniz’deki Portekiz üstünlüğüne son verilmiştir.

-Haç yollarının güvenliği sağlanmıştır.

Barbaros Hayrettin Paşa ( Hızır Paşa ) hangi padişah zamanında Kaptan-ı Deryalığa getirilmiştir?

-Kanuni Sultan Süleyman

Türk tarihinin en önemli deniz seferi hangisidir?

-Preveze Deniz savaşı

Preveze Deniz Savaşı’nın sonuçları nelerdir?

-Doğu Akdeniz Osmanlı hâkimiyetine girmiştir.

-Akdeniz üstünlüğü Osmanlıya geçmiştir.

-Venedik Osmanlı Devleti’ne savaş tazminatı ödemek zorunda kalmıştır.

Kuzey Afrika’daki ve Batı Akdeniz’deki Türk üstünlüğünü hangi zafer kesinleştirmiştir?

-Cebre Deniz Savaşı

En Uzun süre Osmanlı tahtında kalan padişah hangisidir?

-Kanuni Sultan Süleyman

Not: Turgut Reis

-Cebre Deniz Savaşı, Osmanlının kazandığı en büyük ikinci deniz zaferidir.

Fransuva

-Osmanlı tarihinde Fransa ile ilişkiler Kanuni Döneminde başlamıştır.

Osmanlı Devleti’nde II. Selim ve III. Murat’ın hükümdar olduğu dönemin Sokullu Mehmet Paşa dönemi olarak adlandırılmasının nedeni nedir?

-İki hükümdarında devlet yönetimini Sadrazam Sokullu Mehmet Paşaya bırakmıştır.

Sokullu Mehmet Paşa Dönemi’nin en önemli gelişmeleri nelerdir?

-Sakız Adası fethedilerek, Ege Denizi’nin güvenliği sağlanmıştır.

-Yemen yeniden Osmanlı hâkimiyetine girmiştir.

-Kıbrıs adası Venediklilerden alınmıştır.

-Haçlılarla yapılan İnebahtı Deniz Savaşı kaybedilmiş ve Osmanlı donanması Haçlılar tarafından yakılarak imha edilmiştir.

-Tunus İspanyollardan alınmıştır.

-Lehistan Osmanlı himayesine girmiştir.

-Vadi’üs Seyl Savaşı’nın kazanılmasıyla Fas Osmanlı himayesine girmiştir

-Kanal Projeleri hazırlanmış fakat hayata geçirilememişlerdir

Kıbrıs’ın Fethinin Sonuçları nelerdir?

-Doğu Akdeniz’deki Osmanlı egemenliğine son verilmiştir.

-Mısır ve Suriye deniz yollarının güvenliği sağlanmıştır.

-Niğde, Kayseri, Konya, Karaman ve Bozok’tan ( Yozgat ) getirilen Türkler buraya yerleştirilmiştir.

-İnebahtı Deniz Savaşına ortam hazırlanmıştır.

Sokullu Mehmet Paşa Döneminde İngiltere’ye kapitülasyonların verilmesinin amacı nedir?

-Akdeniz ticaretini canlandırmak ( Kanuni Döneminde de ticareti canlandırmak için Fransa’ya verilmişti. )

Osmanlı Devleti’nde sefere çıkmayan ilk padişah kimdir?

-Sultan II. Selim

Yükselme Dönemi’nde Osmanlıların denizlerdeki üstünlüğü arttırmak için geliştirilen kanal projeleri hangileridir?

-Don – Volga Kanalı Projesi

-Süveyş Kanalı Projesi

-Karadeniz – Marmara Projesi

Don – Volga Projesinin amaçları nelerdir?

-Karadeniz ve Hazar Denizi’ni Don – Volga nehirleri arasında yapılan bir kanalla birbirine bağlamak.

-İpek Yolunu canlandırmak

-Orta Asya Türkleriyle yakın ilişkiler kurarak, Türk dünyasını tek bayrak altında toplamak

-Rusya’nın güneye inmesini ve Türk hanlıkları üzerine kurduğu baskıyı önlemek

-İran ile yapılan mücadelelerde donanmadan yararlanmak

Not: Pargalı İbrahim Paşa

-Kanuni döneminin ünlü sadrazamıdır

Piri Reis

-Kanuni döneminde II. Hint Deniz Seferine katılmıştır.

-İdam edilmiştir.

Don – Volga Kanalı Projesi’nin hayata geçirilememesinin nedeni nedir?

-Kırım Hanlığının muhalefeti

-Rusların saldırıları

Tarihsel süreçte Don Volga Projesini hayata geçiren devlet hangisidir?

-Rusya ( 1952 )

Süveyş Kanalı Projesinin amaçları nelerdir?

-Akdeniz ve Kızıldeniz’i birbirine bağlayarak Hint Okyanusu’na açılmak

-Baharat Yolu’nu ve Akdeniz ticaretini canlandırmak

-Hint Müslümanlarını Portekiz baskısından kurtarmak

Süveyş Kanalı Projesi hangi devletten alınan yardımla yapılmıştır?

-Fransa ( 1869 )

Karadeniz – Marmara Projesinin amaçları nelerdir?

-Marmara Denizi ile İznik Gölü ve Sakarya nehrini birleştirmek

-İstanbul Boğazı’nın yükünü hafifletmek

-Bölgede ormanlardan yararlanmak

-Gemilere Sığınak oluşturmak

Not: Sokullu Mehmet Paşa

-Osmanlı tarihinde üç padişah döneminde görev yapmıştır.

İnebahtı Deniz Savaşı

-Osmanlı tarihinde denizlerde alınan en büyük yenilgidir. Osmanlı donanması haçlılar tarafından yakılmıştır.

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Etiketler: , , , , , , , , , , , ,
Eklenme Tarihi: 26 Temmuz 2017

Konu hakkında yorumunuzu yazın