Soru ve Cevaplarla XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti ( Duraklama Dönemi )

yorumsuz
137


Soru ve Cevaplarla XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti ( Duraklama Dönemi ) Özetiyle siz değerli okuyucularımızın XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti ( Duraklama Dönemi )  Konusunda sıkıntısı kalmamasını amaçlıyoruz. Diğer Soru ve Cevaplarla Tarih Özeti konularına buradan erişebilirsiniz. Egitimvaktim ailesi olarak XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti ( Duraklama Dönemi ) çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Osmanlı Devleti duraklama dönemi padişahları kimlerdir?

-III. Murat

-III. Mehmet

-I. Ahmet

-I. Mustafa

-II. Osman

-I. Mustafa ( ikinci kez )

-IV. Murat

-Sultan İbrahim

-IV. Mehmet

-II. Süleyman

-II. Ahmet

-II. Mustafa

17. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin genel durumu nedir?

-Askeri ve siyasi başarı azalmıştır.

-Devlet yönetiminde bozulmalar meydana gelmeye başlamıştır.

-İç isyanlar artmıştır.

-Ekonomik açıdan zayıflamıştır.

-Devlet siyasi, askeri, sosyal ve ekonomik alanda duraklamıştır.

Osmanlı Devleti’nde duraklamanın iç nedenleri nelerdir?

-Merkezi otoritenin bozulması

-Ordu ve donanmanın bozulması

-Eğitim sisteminin bozulması

-Ekonominin bozulması

-Sosyal yapının bozulması

Merkezi otoritenin bozulmasının nedenleri nelerdir?

-Veraset usulü değiştirilerek “ Ekber ve Erşed “ sistemi getirilmesi, Şehzadelerim sancağa çıkması usulünün kaldırılması ve “ Kafes Usulü “ nün getirilmesiyle tecrübesiz padişahların tahta çıkması.

-Saray kadınları ve yeniçeri ağalarının yönetimde etkilerinin artması

-Rüşvet ve iltimasla yeteneksiz devlet adamlarının göreve gelmesi

-Sık sık padişah değişikliklerinin yaşanması

Not: III. Murat

-Yükselme Döneminin son, Duraklama Döneminin ilk padişahıdır.

Beşik Ulemalağı

-XVII. Yüzyılda medreselerde pozitif bilimler terk edilmiştir.

-Âlimin oğlu âlim olur düşüncesiyle hareket edilmiştir.

Merkezi otoritenin bozulmasının sonuçları nelerdir?

-Eyaletlerdeki yöneticilerin çıkarları doğrultusundaki baskıcı yönetimleri halkın devlete olan güvenini sarsmıştır.

-Otorite boşluğu nedeniyle saray kadınlarının yönetimdeki etkileri artmıştır.

-Başkentte ve Anadolu’da isyanlar çıkmış bu isyanlar ülkede güvenlik sorununa neden olmuştur.

-Savaşlardaki başarısızlıklar artmıştır.

Kafes Sistemi nedir?

-Hükümdar çocuklarının sancağa gönderilmeyerek sarayda yetiştirilmesi

Kafes Sisteminden yetişen ilk Padişah kimdir?

-I. Ahmet

Kafes sisteminin Osmanlı yönetim sistemine etkisi nedir?

-Deneyimsiz padişahlar tahta çıkmış, bu durum hükümdarların mutlak otoritesini sarsmıştır.

Osmanlı Devleti’nde ordu ve donanmanın bozulmasının nedenleri nelerdir?

-Kapıkulu ocaklarına devşirme kanunlarına aykırı olarak asker alınması

-Kapıkulu ocaklarındaki asker sayısının artması

-Yeniçeri Ocağı’nın “ Ocak devlet içindir. “ anlayışının “ Devlet ocak içindir. “ anlayışına dönüşmesi

-Yeniçerilerin askerlik dışında işlerle uğraşması

-Yeniçerilerin ulufelerinin azlığını bahane ederek sık sık isyan etmesi

-Yeniçerilere düşük ayarlı akçelerle maaş ödenmesi

-Tımarlıların adaletsiz dağıtılması sonucu tımar sisteminin bozulması böylece tımarlı sipahilerin sayısının azalması

-Denizcilikten anlamayan kişilerin donanmanın basına getirilmesi

-Avrupa’da meydana gelen askerlik konusundaki gelişmelerin takip edilmemesi

Ulufe nedir?

Yeniçerilere üç ayda bir ödenen maaş

Beşik ulemalığı nedir?

-Medrese eğitiminden geçmeyen küçük yaştaki çocuklara ilmi rütbe verilmesi

Not: Yeniçeri ocağı

-Yeniçeri ocağı XVII. Yüzyılda bozulmuştur. Yeniçeriler askerlik dışı işlerle uğraşmıştır.

Osmanlı’da eğitim sisteminin bozulmasının nedenleri nelerdir?

-Avrupa’nın Rönesans ve Reform hareketleri sonucunda eğitim sisteminin yenilenmesi buna karşılık Osmanlı Devleti’nde 17.yüzyıldan itibaren pozitif bilimlerin okutulmaması

-Beşik ulemalığının ortaya çıkması

-Ulema sınıfının nüfuzunu kendi çıkarları için kullanması

-İlmiye sınıfında rüşvet ve iltimasın yaygınlaşması

Osmanlı’da eğitim sisteminin bozulmasının sonuçları nelerdir?

-Beşik ulemalığı nedeniyle, yeterli eğitim almadan mezun olan ilmiye sınıfı mensupları görevlerini iyi bir şekilde yerine getirememişlerdir.

-Avrupa’daki bilimsel gelişmeler takip edilememiştir.

-Pozitif bilimler alanında müderris yetiştirilememiştir.

Müderris nedir?

-Medresede eğitim veren öğretmen

Ekonominin bozulmasının nedenleri nelerdir?

-Uzun süren savaşlar nedeniyle askeri harcamaların artması

-Savaşların kaybedilmesi sonucu ganimet elde edilememesi

-Devletten maaş alan Yeniçeri Ocağı’ndaki asker sayısının artması

-Tımar sisteminin bozulmasıyla vergilerin artması ve tarımsal üretimin azalması

-Ağırlaşan vergilerin nedeniyle köylülerin topraklarını terk etmesi

-Saray masraflarının artması

-Sık sık padişah değişikliği nedeniyle ödenen cülus bahşişlerinin hazineye yük olması

-Coğrafi keşifler sonucunda Avrupa’da gelen altın ve gümüşün Osmanlı parasının değer kaybetmesine neden olması

-Coğrafi kesifler ve kapitülasyonlar nedeniyle gümrük vergilerinin azalması

Ekonominin bozulmasının sonuçları nelerdir?

Hazinenin para ihtiyacının artması nedeniyle iltizam sistemi yaygınlaşmıştır.

-Tımar sisteminin bozulması sonucu toprağını terk eden köylüler isyan hareketlerine katılmıştır.

-Tarımsal üretimin azalması sonucu gıda ürünlerinin fiyatları artmıştır.

Sosyal yapının bozulmasının nedenleri nelerdir?

-Celali isyanları sonucu halkın zarar görmesi

-İsyanların şiddetle bastırılması nedeniyle halkın devlete olan güveninin sarsılması

-Eşkıyalık ve bozgunculuğun artması

-Köyden, kente göç nedeniyle şehirlerde işsizliğin artması ve güvenliğin artması

Not: Cülus Bahşişi

-XVII. Yüzyılda sık sık padişah değişikliği yaşanınca yeniçeriler cülus bahşişi almışlarıdır. Bu durum devleti ekonomik zarara uğramıştır.

Celali İsyanları

-Köylü Çiftbozan olmuştur.

-Tımar askerlerinin sayısı artmıştır.

-Köyden kente göçler yaşanmıştır.

Osmanlı Devleti’nin duraklama dönemine girmesinin dış nedenleri nelerdir?

-Coğrafi keşiflerle Osmanlının elinde bulunan ticaret yollarının önemini kaybetmesi

-Avrupalıların bilim ve teknik alanda ilerlemesi, Osmanlı Devleti’nin bu gelişmeleri takip etmesi

-Avrupa devletlerinin Osmanlıya karşı Haçlı ittifakı kurması

-Osmanlı Devleti’nin doğal sınırlarına ulaşması

Bir ülkenin sınırlarının büyük denizlere, çöllere ve güçlü devletlere ulaşmasına ne denir?

Doğal sınırlar

Osmanlı Devleti’nin 17. Yüzyılda mücadele ettiği devletler hangileridir?

-Venedik          ( V )

– Avusturya      ( A )

Rusya              ( R )

İran                  ( İ )

-Lehistan          ( L )

17. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin doğuda mücadele ettiği devlet hangisidir?

-İran

Osmanlı – İran savaşlarının nedenleri nelerdir?

-İki ülke arasındaki sınır anlaşmazlıkları

-Osmanlı Devleti’nin içindeki taht kavgalarından yararlanmak istemesi

-İran’ın Anadolu’da Şiilik propagandasında bulunması

İran ile imzalanan Ferhat Paşa Antlaşması’nın maddeleri nelerdir?

Azerbaycan, Gürcistan, Dağistan ve Luristan Osmanlı Devleti’ne bırakılmıştır.

-Osmanlı Devleti’nin sınırları Hazar Denizi’ne kadar genişlemiştir.

Osmanlı Devleti’ni doğuda en geniş sınırlara ulaşmasını sağlayan anlaşma hangisidir?

Ferhat Paşa Antlaşması

Ferhat Paşa Antlaşması hangi hükümdar döneminde imzalanmıştır?

-III. Murat Dönemi

Osmanlı Devleti ile İran arasında imzalanan Nasuh Paşa Antlaşması’nın maddeleri nelerdir?

-Ferhat Paşa Antlaşması ile elde edilen Azerbaycan, Luristan, Gürcistan ve Dağistan İran’a geri verilecek

-İran, Osmanlı Devleti’ne her yıl 200 deve yükü ipeği vergi olarak gönderecek

Not: Kars-ı Şirin Antlaşması

-Kars-ı Şirin Antlaşması ile bugünkü Türkiye İran sınırı büyük ölçüde belirlenmiştir.

Çehrin Kalesi

-İlk Osmanlı – Rus ilişkileri Duraklama Döneminde yaşanmıştır.

-Osmanlı, Çehrin Kalesi’ni almış, Bahçesaray Antlaşması imzalanmıştır.

Nasuh Paşa Antlaşması hangi hükümdar döneminde imzalanmıştır?

-I. Ahmet Dönemi

İran ile imzalanan Serav Antlaşması’nın önemi nedir?

İran Nasuh Paşa Antlaşması’nın şartlarını yerine getirmeyi kabul etmiştir.

Serav Antlaşması hangi hükümdar döneminde imzalanmıştır?

II. ( Genç ) Osman dönemi

Günümüz Türkiye – İran sınırlarını belirleyen antlaşmanın adı nedir?

-Kars-ı Şirin Antlaşması

Kars-ı Şirin Antlaşması hangi hükümdar tarafından imzalanmıştır?

-IV. Murat Dönemi

İran ile imzalanan Kars-ı Şirin Antlaşması Kars-ı Şirin Antlaşması’nın maddeleri nelerdir?

-Azerbaycan ve Revan İran’a bırakılacak

-Bağdat dâhil Irak Osmanlı Devleti’ne verilecek

-İki devlet arasındaki sınır Zargos Dağları olacak

Kars-ı Şirin Antlaşması’nın önemi nedir?

-60 yıldan beri devam eden Osmanlı – İran savaşları son bulmuştur.

-İran ile yapılan dört büyük savaşa rağmen sınırlar değişmemiştir.

-Osmanlı Devleti ile İran arasında uzun süren barış dönemine girilmiştir.

-Günümüz Türkiye – İran sınırı çizilmiştir.

Lehistan hangi dönemde himaye altına alınmıştır?

-Sokullu Mehmet Paşa

17. yüzyılda hangi dönemlerde Lehistan ile mücadeleler yaşanmıştır?

-II. Osman ve IV. Mehmet dönemlerinde

I.Osman döneminde Lehistan üzerine düzenlenen Hotin Seferi’nin nedeni nedir?

-Lehistan’ın Osmanlı Devleti’ne bağlı Eflak ve Boğdan’ın iç işlerine karışması

Hotin Seferi’nden bir sonuç alınamamasının nedeni nedir?

Yeniçerilerim disiplinsiz davranışları

Not: IV. Murat

-1635 Revan, 1637 Bağdat Seferlerine çıkarak Anadolu’daki Celali İsyanlarını engellemiştir.

Hotin Kalesi

-II. Osman Döneminde Lehistan üzerine Hotin Seferi düzenlenmiştir.

Hotin Anlaşması’nın maddeleri nelerdir?

-İki devlet birbirinin topraklarına saldırmayacaktır.

-Hotin Kalesi Osmanlı Devleti’ne bırakılacak

-Lehistan Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmayacak

-Lehistan Kırım Hanı’na ödediği vergiyi ödemeye devam edecek

Hotin Seferi’nin önemi nedir?

-II. Osman yeniçerilerin sefer sırasındaki disiplinsiz davranışları nedeniyle yeniçeri ocağını kaldırmaya karar vermiştir.

I.Mehmet döneminde Lehistan ile yapılan savaşların nedeni nedir?

Lehistan’ının Osmanlı himayesindeki Ukrayna kazaklarına saldırması

I.Mehmet döneminde Lehistan ile yapılan savaş sonucunda imzalanan anlaşma hangisidir?

-Bucaş Antlaşması

Bucaş Antlaşması’nın maddeleri nelerdir?

-Lehistan Podolya ve Ukrayna’yı Osmanlı Devleti’ne bırakacak

-Lehistan Osmanlı’ya vergi verecek

Bucaş Antlaşmasının önemi nedir?

-Osmanlı Devleti bu anlaşma ile batıda en geniş sınırlarına ulaşmıştır.

Osmanlı Devleti’nin topraklarına toprak kattığı son antlaşma hangisidir?

-Bucaş Antlaşması

17. yüzyılda yaşanan Osmanlı – Venedik savaşının temel nedeni nedir?

-Osmanlı Devleti’nin Akdeniz ve Ege’nin güvenliğini sağlamak için Girit’i ele geçirmek istemesi

-Girit Adası’ndaki korsanların Osmanlı Devleti’ne ait ticaret ve yolcu gemilerine saldırması

Osmanlı Devleti’nin Girit’i hâkimiyet altına almak istemesinin nedeni nedir?

-Girit’in stratejik öneme sahip olması

-Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika ile olan bağını kesmesi

-Girit Adası’ndaki korsanların Osmanlının yolcu ve ticaret gemilerine zarar vermesi

-Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’deki üstünlüğünü tamamen sağlamak istemesi

Girit Kuşatmasının uzun sürmesinin ( 24 yıl ) nedeni nedir?

-Venedik denizciliğinin, Osmanlıdan üstün olması

-Osmanlı Ekonomisinin kötü durumda olması

Not: IV. Mehmet ( Avcı ) ( 1648 – 1687 )

Girit Adası

-Girit Adası’nın 24 yılda ( 1645 – 1669 ) alınması Osmanlı Donanmasının zayıfladığını gösterir

Girit Adası kim tarafından fethedilmiştir?

-Köprülü Fazıl Ahmet Paşa

Girit Adası’nın alınmasının sonuçları nelerdir?

-Osmanlı Devleti’nin Avrupa karşısında eski gücünü yitirdiğini ortaya koymuştur.

-Akdeniz 19. yüzyılın sonuna kadar Türk gölü olma özelliğini korumuştur.

-Donanma ihmal edilmiştir.

17.yüzyılda III. Mehmet döneminde yaşanan Haçova Meydan Savaşının sonucu nedir?

-Eğri Kalesi alındı

1593 – 1606 yılları arasında Avusturya ile yapılan savaşlarda başarı kazanılmasına rağmen Zitvatoruk Antlaşması’nın yapılma nedeni nedir?

-Celali İsyanları ve İran Savaşları ile uğraşan Osmanlı Devleti’nin batıda barış sağlamak istemesi

Zitvatoruk Anlaşması’nın maddeleri nelerdir?

-Eğri, Kanije, Estergon Kaleleri Osmanlıda kalacak

-Avusturya Arşedükası protokol bakımından Osmanlı Padişahına denk sayılacak

-Avusturya’nın Kanuni Sultan Süleyman devrinden bu yana Osmanlıya ödediği vergi kaldırılacak, buna karşılık Avusturya Osmanlı Devleti’ne bir defaya mahsus savaş tazminatı ödeyecek.

Zitvatoruk Anlaşması’nın hangi maddesiyle, Osmanlı Devleti’nin Avusturya üzerindeki üstünlüğü sona ermiştir?

Avusturya Arşudükası Osmanlı Padişahına denk sayılacak

Osmanlı – Avusturya savaşlarının uzun sürmesi ( 1593 – 1603 ) neyin göstergesidir?

-Osmanlı Devleti’nin Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki gücünü yitirdiğini

1662 – 1664 Osmanlı – Macaristan Savaşları’nın nedeni nedir?

-Avusturya Osmanlıya bağlı olan Erdel’in içişlerine karışması.

1662 – 1664 Osmanlı – Macaristan Savaşları’nın sonucunda imzalanan antlaşma hangisidir?

Vasvar Antlaşması

Osmanlı Devleti’nin Avusturya’dan toprak ve tazminat kazandığı son antlaşma hangisidir?

Vasvar Antlaşması

Vasvar Antlaşması’nın maddeleri nelerdir?

-Erdel Osmanlıya bağlı kalacak

-Zerinvar Kalesi Avusturya’da kalacak

-Uyvar ve Neograd kaleleri Osmanlı’ya bırakılacak

-Avusturya Osmanlı Devleti’ne savaş tazminatı verecek

Not: Eğri Kalesi

-Eğri Kalesi’nin alındığı Haçova Meydan Savaşı zaferle sonuçlanan son büyük savaştır.

III. Mehmet

-III. Mehmet sancak eğitimi alan son padişahtır.

I.Viyana Kuşatması kim tarafından gerçekleştirilmiştir?

-Merzifonlu Kara Mustafa Paşa

I.Viyana Kuşatmasının nedenleri nelerdir?

-Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın Osmanlı Devleti’ni yükselme dönemindeki ihtişamına ulaştırma düşüncesi

-Macaristan’ın Avusturya’ya karşı Osmanlıdan yardım istemesi

-Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın Avusturya ile yaşanan mücadelelere son vermek istemesi

-Avusturya Arşüdükünün Macaristan’ın Avusturya’ya bağlı bölgelerine mezhep özgürlüğü tanıması

I.Viyana Kuşatmasının başarısızlıkla sonuçlanmasının nedeni nedir?

-Osmanlıda yaşanan bozulmaların ordu teşkilatını da etkilemesi

-Kırım kuvvetlerinin yardıma gelmemesi

-Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın şehrin yağmalanmasını önlemek amacıyla kuşatmayı uzatması

-Lehistan’ın Avusturya’ya yardım etmesi

-Avrupa’dan yardıma gelen Haçlı Ordusunun, Osmanlı ordusunun kuzey ve batı yönlerden ablukaya alması

I. Viyana Kuşatmasının Osmanlı tarihi açısından önemi nedir?

-Osmanlı Devleti tarihindeki en büyük bozgunu yaşadı

-Osmanlı Devleti Avrupa karşısında sürekli toprak kaybetmeye başladı

-Osmanlı Devleti’nin Avrupa Devletleri üzerindeki yaptırım gücü sona erdi

Osmanlı Devleti’nin Avrupa topraklarından çekilmeye başlaması ve Avrupa’ya karşı savunmaya çekilmesine neden olan nedir?

-II. Viyana Kuşatması

Osmanlı Devletine karşı “ Kutsal İttifak “ ın kurulmasına neden olan yenilgi hangisidir?

-II. Viyana Kuşatması

“ Kutsal İttifak “ a katılan Avrupa devletleri hangileridir?

Avusturya

-Rusya

-Lehistan

-Venedik

-Malta

On altı yıl süren Kutsal İttifak Savaşları sonucunda imzalanan anlaşma hangisidir?

Karlofça Antlaşması

Not: II. Viyana Kuşatması

-Osmanlının Batı’da Korku uyandırdığı son sefer II. Viyana Kuşatmasıdır.

Mezifonlu Kara Mustafa Paşa

-II. Viyana Kuşatmasını uzattığı için idam edilmiştir.

Karlofça Antlaşmasının maddeleri nelerdir?

-Temeşvar ve Banat dışındaki Macaristan toprakları Avusturya’ya bırakılacak

-Mora Kıyıları ve Dalmaçya Venedik’e bırakılacak

-Podolya ve Ukrayna Lehistan’a verilecek

-Antlaşmanın süresi 25 yıl olacak ve Antlaşma Avusturya’nın garantisinde olacak

Kutsal İttifak devletleri arasında yer almasına rağmen Karlofça Antlaşmasına katılmayan devlet hangisidir?

Malta

Karlofça Antlaşmasının onaylamayan “ Kutsal İttifak ” devleti hangisidir?

Rusya ( Rusya ile 1700 İstanbul Antlaşması yapılacaktır )

İstanbul Antlaşmasının maddeleri nelerdir?

Rusya Savaş sırasında aldığı yerleri Osmanlıya geri verecek

-Azak Kalesi ve çevresi Rusya’ya bırakılacak

-Ruslar Kudüs’ü serbestçe ziyaret edebilecek

-Ruslar İstanbul’da elçi bulundurabilecek

Osmanlı Devletinin gerileme dönemine girmesine neden olan antlaşma hangisidir?

Karlofça Antlaşması

Osmanlı Devleti’nin Orta Avrupa’daki üstünlüğünü tamamen sona erdiren ve devletin tarihinde en fazla toprak kaybına uğradığı antlaşma hangisidir?

-Karlofça Antlaşması

Rusya’nın ilk kez Karadeniz’e ulaştığı antlaşma hangisidir?

-İstanbul Antlaşması ( 1700 )

Avrupa’nın askeri bakımdan Osmanlı Devleti’nden üstün olduğunun anlaşılmasını sağlayan antlaşma hangisidir?

-Karlofça Antlaşması

Karadeniz’in Türk gölü olma özelliğini yitirdiği antlaşma hangisidir?

-İstanbul Antlaşması ( 1700 )

Karlofça Antlaşması’nın önemi nedir?

-Osmanlı Devleti Avrupa devletleri karşısında savunmaya çekilmiş ve bu çekilme Sakarya Meydan Muharebesi’ne kadar devam etmiştir.

-Avrupa Osmanlı Devleti’ne karşı taarruza geçmiştir.

-Osmanlı Devleti’nin askeri açıdan zayıfladığı kesin olarak anlaşılmıştır.

-Osmanlının, Avrupa devletleri üzerindeki nüfuzu sona ermiştir.

-Osmanlı ilk kez çok geniş toprak parçalarını kaybetmiştir.

-Osmanlı Devleti kaybettiği yerleri geri almak için XVIII. Yüzyılda Venedik, Avusturya ve Rusya ile savaşlar yapmıştır.

Not: Azak Kalesi

-Rusya, Karlofça Antlaşması ile Azak Kalesi’ni alarak Karadeniz’e ilk adımını atmıştır.

I.Mustafa

-Karlofça Antlaşmasını imzalayan padişahtır.

Osmanlı Devleti topraklarının paylaşılmasını öngören ilk antlaşma hangisidir?

-Karlofça Antlaşması

Osmanlı tarihinde Rusya ile yapılan ilk antlaşma hangisidir?

-Bahçesaray Antlaşması

Bahçesaray Antlaşmasının maddeleri nelerdir?

-İki devlet arasında Dinyepet ( Özi ) nehri sınır kabul edilecek

-Rusya Kırım’a vergi verecek

-Kiev Rusya’ya bırakılacak

Osmanlı Devleti’nde Ekber ve Erşed sisteminin uygulanmaya başlandığı dönem hangisidir?

-I. Ahmet Dönemi

Osmanlı’da sancak sisteminin kaldırılmasıyla, şehzadelerin eğitimi için uygulanan sistem hangisidir?

-Kafes sistemi

Duraklama Döneminde çıkan ve devlet otoritesinin sarsılmasına neden olan isyanları hangileridir?

-Merkez ( İstanbul ) İsyanları

-Celali ( Anadolu ) İsyanları

-Eyalet İsyanları

İstanbul İsyanlarının çıkmasında etkili olan nedenler nelerdir?

-Padişahların çocuk yaşta tahta çıkması ile saray kadınları ve saray görevlilerin yönetime müdahale etmesiyle padişah otoritesinin zayıflaması

-Yasalara aykırı olarak askerlikle ilgisi olmayanların ocağa alınması sonucu Kapıkulu ordusunda bozulmaların meydana gelmesi

-Kapıkulu askerlerine maaşlarının geç ödenmesi ve maaşların ayarı düşük akçeyle ödenmesi

-Kapıkulu askerlerinin askerlik dışımda işlerle ilgilenmeleri

-Yeniçeri Ocağı’ndaki askerlerin cülus bahşişi almak için sık sık padişah değişikliğine gitmesi

-Çıkarları elden giden devlet adamlarının yeniçerileri kışkırtması

-Gerçekleştirilen ıslahatların Yeniçerilerin çıkarlarına uymaması

İstanbul İsyanlarının en önemlileri hangi padişah dönemlerinde yaşanmıştır?

-III. Murat

-II. Osman

-IV. Murat

-IV. Mehmet

Osmanlı tarihinde Yeniçeriler tarafından öldürülen ilk padişah kimdir?

-II. ( Genç ) Osman

I.Mehmet döneminde isyan eden Yeniçerilerin, devlet içindeki bozulmalardan sorumlu gördükleri otuz devlet adamının Sultan Ahmet Meydanında asılmasıyla sonuçlanan olaya verilen ad nedir?

-Vaka-i Vakvakiye ( Çınar Vakası )

İstanbul İsyanlarının sonuçları nelerdir?

-Devlet otoritesi sarsılmıştır.

-Yeniçerilerim yönetimdeki etkinliği artmıştır.

-İstanbul’da toplum ve devlet düzenini bozulmuştur.

-Yapılan yeniliklerden bir sonuç alınamamıştır.

İstanbul ( Yeniçeri ) İsyanlarının en önemli özelliği nedir?

-İsyanlar düzeni değiştirmek amacıyla değil kişilere yönelik olarak çıkmasıdır.

Duraklama Döneminde ortaya çıkan Celali ( Anadolu ) İsyanlarının nedenleri nelerdir?

-Merkezi otoritenin bozulması

-Tımar sisteminin bozulması ve bu nedenle Anadolu’daki halkın en büyük geçim kaynağı olan tarımsal üretimin gerilemesi

-Vergilerin artması sonucu, köylülerin toprağını terk etmesi

-İltizam sisteminin yaygınlaşması

-Anadolu’da görev yapan yöneticilerin halka baskı uygulaması

-Uzun süren savaşlar nedeniyle tımarlı sipahilerin görev yerlerinde bulunamaması

-Uzun süren savaşlar nedeniyle ordudan kaçan askerlerin Anadolu’da bozgunculuk yapması

Celali ( Anadolu ) İsyanlarının sonuçları nelerdir?

-Devletin saygınlığı azalmıştır.

-Anadolu’da can ve mal güvenliği kalmamıştır.

-Köylünün toprağını terk etmesi sonucu tarımsal üretim azalmıştır.

-Üretimin azalması ve vergilerin düzenli olarak toplanamaması nedeniyle devlet gelirleri azalmıştır.

-Yaşanan huzursuzluklar nedeniyle Osmanlı Devleti Avusturya ve İran’a tavizler vermiştir.

-Köyden kente göç artmış ve kentlerin sosyal ve ekonomik yapısında bozulmalar meydana gelmiştir.

Anadolu’da çıkan Celali İsyanlarının İran ve Avusturya savaşlarını olumsuz yönde etkilemesi neyin göstergesidir?

-İçte yaşamam sorunların, dış siyaseti etkilediğinin

Duraklama Döneminde Anadolu’da çıkan Celali İsyanları nelerdir?

-Abaza Mehmet Paşa    ( A )

-Canbolatoğlu               ( C )

-Uzun Ahmet                ( U )

-Karayazıcı                   ( K )

-Deli Hasan                   ( Deli )

17.yüzyılda Anadolu’da çıkan bütün isyanlara Celali İsyanı denmesinin nedeni nedir?

-Yavuz Sultan Selim devrinde Yozgat’ta Bozoklu Celal tarafından çıkarılan isyanların devamı niteliğinde görülmesi

17.yüzyılda ortaya çıkan Eyalet İsyanlarının nedenleri nelerdir?

-Merkezi otoritenin bozulması nedeniyle eyalet yöneticilerinin bağımsız olmak istemesi

-Eyalet yöneticilerin halka baskı uygulaması

17.yüzyılda Eyalet İsyanlarının bağımsızlıklar sonuçlanmaması neyin göstergesidir?

-Milliyetçilik fikrinin gelişmediğinin

Duraklama Döneminde çıkan isyanlardan hangisi Avrupa devletlerinden destek görmüştür?

-Eyalet İsyanları

17.yüzyılda Osmanlı padişahlarını ıslahatlar yapmaya yönlendiren unsurlar nelerdir?

-Ekonominin bozulması

-Ordudaki bozulmalar nedeniyle Yeniçeri isyanlarının ortaya çıkması ve bu isyanların devlet otoritesini sarsması

-Devletin neredeyse her kurumunda bozulmalar yaşanması

-Anadolu’da çıkan Celali isyanlarının giderek yayılması

-Devletin Yükselme Dönemindeki gücüne geri dönmek istemesi

17.yüzyıl ıslahatlarının genel özellikleri nelerdir?

-Devletin Yükselme Dönemindeki gücüne kavuşturulmak istenmesi

-Islahatlarda Avrupa örnek alınmamıştır.

-Islahatlar geçekleştirilirken halka baskı ve şiddet uygulanmıştır.

-Islahatlar düşünce aşamasında kalmıştır.

-Kişilere bağlı kalmış, devlet politikası haline getirilememiştir.

-Islahatlar halka indirgenememiştir.

-Sorunlara köklü çözümler getirilemediğinden, ıslahatlar yüzeysel kalmıştır.

Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmayı planlayarak ilk ciddi ıslahat girişiminde bulunan Osmanlı padişahı kimdir?

-II. Genç Osman

17.yüzyılda saray dışından evlenme geleneğini başlatan ilk padişah kimdir?

-II. Genç Osman

Şeyhülislamın Fetva verme dışındaki yetkilerini kaldırarak ilmiye sınıfının devlet işlerine karışmasını engellemek isteyen padişah kimdir?

-II. Genç Osman

İstanbul’da gece sokağa çıkmayı ve içki ile tütünü yasaklayan Osmanlı padişahı kimdir?

-IV. Murat

I.Murat Döneminde gerçekleştirilen ıslahatlar nelerdir?

-Bozgunculuk yapan Yeniçerileri ve sipahileri itaat altına alınmıştır.

-Baskı ve şiddet kullanılarak İstanbul’da güvenlik sağlanmıştır.

-Celali İsyanları bastırılmış ve Anadolu’daki devlet otoritesi tekrar sağlanmıştır.

-Kahvehaneler kapatılmıştır.

-Devletin kötüye gidişini durdurmak ve sorunlara çare bulmak için devletin ileri gelenlerine raporlar hazırlatmıştır. Bu raporların en önemlisi Koçi Bey Risalesidir.

-Devlet otoritesi tekrar sağlanmıştır.

I.Murat’ın devletin ileri gelenlerine raporlar hazırlatması neyin göstergesidir?

-Ülke sorunlarına kesin ve köklü çözümler getirilmeye çalışıldığını

Osmanlı tarihinde ilk kez denk bütçeyi hazırlayan sadrazam kimdir?

-Tarhuncu Ahmet Paşa

I.Murat Dönemi Sadrazamı Tarhuncu Ahmet Paşa’nın gerçekleştirdiği ıslahatlar nelerdir?

-Bütçe açığını kapatmak için saray masraflarında kesintiye gitmiştir.

-Devlete borcu olan kişilerden alacaklar tahsil edilmiştir.

-Devletin gelir ve giderleri hesaplanmıştır.

-Rüşvet ve iltiması engellemeye çalışmıştır.

-Hazineye kaynak sağlamıştır.

Saraya şartlar öne sürerek göreve gelen ilk Osmanlı sadrazamı kimdir?

-Köprülü Mehmet Paşa

Köprülü Mehmet Paşa’nın saraya sunduğu şartlar nelerdir?

-Saray devlet işlerine karışmayacak

-Devlet görevlerine istediği kimseleri getirebilecek

-Devlet işleriyle ilgili saraya sunduğu her teklif kabul edilecek

-Hakkında suçlama olursa, savunması alınmadan hakkında karar verilmeyecek

Not: Tarhuncu Ahmet Paşa

-Osmanlıda maliye alanında ilk ciddi ıslahatları yapmıştır.

Köprülü Mehmet Paşa’nın gerçekleştirdiği yenilikler nelerdir?

-Ulema arasındaki dini tartışmalara son vermiştir

-Ordu ve donanmada düzenlemeler yapmış, böylece Çanakkale Boğazı’nda Venedik ablukasını kaldırmıştır.

-Mali alanda düzenlemekler yapmıştır

-Celali İsyanlarını şiddet ve baskı kullanarak bastırmıştır.

Duraklama Döneminde Celali İsyanlarının bastıran devlet adamları kimlerdir?

-Kuyucu Murat paşa

-IV. Murat

-Köprülü Mehmet Paşa

Osmanlı Devleti’nde Köprülü Mehmet Paşa’nın saray şartlar sunarak sadrazamlığı kabul etmesi neyin göstergesidir?

-Merkezi otoritenin iyice zayıfladığının

17.yüzyıl ıslahatlarının başarısız olmasının nedenler nelerdir?

-Halka indirgenememesi

-Islahatları yapan kişinin ömrüyle sınırlı kalması

-Bozulmalara köklü çözümler getirilememesi

-Çıkarları elden giden çevrelerin ıslahatlara tepki göstermesi

-Otoritenin baskı ve şiddet uygulayarak sağlanmaya çalışılması

17.yüzyıl ıslahatlarına tepki gösteren gruplar hangileridir?

-Yeniçeri Ocağı

-Ulema Sınıfı

Duraklama Dönemi içerisinde Yükselme Dönemi olarak kabul edilen dönem hangisidir?

-Köprülüler dönemi

Not: I. İbrahim Dönemi

-I. İbrahim Döneminin önemli sadrazamı Kemankeş Mustafa Paşa’dır.

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , ,
Eklenme Tarihi: 28 Temmuz 2017

Konu hakkında yorumunuzu yazın