Soru ve Cevaplarla Yakın Çağda Avrupa

yorumsuz
130


Soru ve Cevaplarla Yakın Çağda Avrupa Özetiyle siz değerli okuyucularımızın Yakın Çağda Avrupa Konusunda sıkıntısı kalmamasını amaçlıyoruz. Diğer Soru ve Cevaplarla Tarih Özeti konularına buradan erişebilirsiniz. Egitimvaktim ailesi olarak Yakın Çağda Avrupa çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Yakın Çağda Avrupa devletlerinin genel durumu nedir?

-İngiltere

-Meşruti krallıkla yönetilmektedir.

-Yedi Yıl Savaşlarında Fransa’nın Hindistan ve Amerika’daki sömürgelerini ele geçirerek, sömürge imparatorluğuna dönmüştür

-Avrupa’nın süper gücü haline gelmiştir.

-Amerika kıtasındaki kolonilerin bağımsızlıklarını tanımak zorunda kalmıştır.

-Fransa

-16. Yüzyılda mezhep çatışmalarına sahne olmuştur.

-Sonraki yüzyılda Avrupa’nın güçlü devletleri arasında yer almıştır.

-Yedi Yıl Savaşları’nda Hindistan ve Amerika’daki sömürgelerini kaybederek ekonomik yönden zayıflamıştır ( İngiltere’ye kaptırmıştır ).

-Almaya

-Otuz yıl Savaşları’ndan yenilgiyle çıkarak, prensliklere mezhep özgürlüğü tanıdı

-Alman prensliklerinin en güçlü olanı Prusya 18. Yüzyıl başlarında krallık haline geldi.

-Rusya

17. Yüzyıldan itibaren Rusya’da Romanoflar sülalesi hâkim duruma geldi

-Rusya Petro döneminde denizlere hâkim olma politikasını uyguladı

-18. Yüzyıldan itibaren sıcak denizlere inmek için Osmanlı Devleti ile mücadele etmiştir.

Amerikan Bağımsızlık Savaşı’nın nedeni nedir?

-İngiltere’nin Avusturya, Fransa ve Rus ittifakıyla yaptığı savaşlar nedeniyle ekonomik zarara uğraması ve ekonomisini düzeltmek için kolonilere yeni vergiler koyması

George Washington kimdir?

-Amerika bağımsızlık mücadelesinin başkomutanı ve ABD’nin ilk başkanıdır.

Amerikalıların bağımsızlıklarını ilan ettikleri kongrenin adı nedir?

-II. Filedelfiya Kongresi

İngiltere’nin Amerika’daki kolonilerin bağımsızlığını tanıdığı antlaşma hangisidir?

-Versay Antlaşması

Amerikan bağımsızlık savaşına destek veren Avrupa devletleri hangileridir?

-İspanya

-Fransa

-Hollanda

Avrupa devletlerinin Amerikan Bağımsızlık Savaşına destek vermelerinin sebebi nedir?

-Sömürge faaliyetlerinde güçlenen İngiltere’yi zayıflatmak

Not: II. Filedelfiya Kongresi

-İngiltere’nin 13 kolonisi bağımsızlığını ilan etmiştir.

Günümüzde uygulanan şekliyle Cumhuriyet rejiminin ilk olarak kurulduğu yer neresidir?

-Amerika

Sömürgeciliğe karşı verilen ilk bağımsızlık savaşı hangisidir?

-Amerikan Bağımsızlık Savaşı

Amerikan Bağımsızlık Savaşı’nın dünya tarihi acısından önemi nedir?

-Kolonilerin verdiği bağımsızlık mücadelesi dünyada demokrasi, insan hakları ve modern anayasa kavramlarının ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Fransız İhtilali’nin nedenleri nelerdir?

-Kralların baskıcı tutumu ve halka ağır vergiler koyması

-Fransa’da halkın sınıflara ayrılması ve sınıflar arası mücadeleler

-Fransız aydınlarının halka eşitlik, demokrasi, adalet gibi kavramların yayması

-Aydınların krallık rejimini eleştirmesi ve baskıcı yönetime karşı çıkması

-Zenginleşen burjuva sınıfının yeni haklar talep etmesi

-İngiltere ve Amerika’da yaşanan özgürlük ve demokrasi hareketlerinin Fransa toplumunu etkilemesi

-Uzun yıllar boyunca savaşan Fransa’da ekonominin bozulması

Fransız İhtilali’ne öncülük eden aydınlar kimlerdir?

-Jan Jack Rousseou

-Diderot

-Voltaire

-Montesquie

Fransız İhtilali Sonrası oluşturulan kurucu meclisin ilk faaliyetleri nelerdir?

-Soyluların ve rahiplerin ayrıcalıklarını kaldırmak

-İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni ilan etmek

Fransız İhtilali’nin sonuçları nelerdir?

-Fransa’da krallık rejimi yıkılarak, halk egemenliğine dayalı bir yönetim kurulmuştur

-Özgürlük, eşitlik, demokrasi, adalet, milliyetçilik gibi kavramlar yaygınlaşmıştır.

-Milliyetçilik kavramı imparatorlukları yıkmış ve ulusal devletler ortaya çıkmıştır.

-Fransa’da yönetim burjuva sınıfını ele geçirmiştir.

-Demokrasi yaygınlık kazanmıştır.

-Laik hukuk kuralları ortaya çıkmıştır.

-Yeni Çağ sona ermiş, Yakın Çağ başlamıştır.

-İhtilalin ortaya çıkardığı fikirleri engellemeye çalışan Avrupa devletleri ve Fransa arasında savaşlara neden olmuştur.

Not: Bastil Hapishanesi

-Fransız halkı ihtilal sürecinde Bastil Hapishanesi’ni basarak buradaki tutukluları serbest bırakmıştır.

Fransız İhtilali’nin Osmanlı Devleti üzerindeki etkileri nelerdir?

-Osmanlı ülkesinde demokrasi, eşitlik, adalet, anayasal sistem gibi fikirlerin yayılmasında etkili oldu ( Olumlu etki )

-Milliyetçilik fikri Osmanlı topraklarında azınlıklar arasında hızla artmış ve bu düşünce Osmanlı Devleti’nin parçalanmasına neden oldu.

Fransız İhtilali iyice etkin hale gelen laiklik ilkesi Avrupa’da hangi alanlarda etkili olmuştur?

Yönetim

-Eğitim

-Hukuk

Fransız İhtilali’nin yaydığı milliyetçilik akımından en fazla etkilenen devletler hangileridir?

-Osmanlı İmparatorluğu

-Avusturya – Macaristan İmparatorluğu

Viyana Kongresi’nin planını hazırlayan devlet adamı kimdir?

-Avusturya Başbakanı Meternich

Viyana Kongresi’nde alınan kararlarda etkili olan devletler hangileridir?

-Avusturya

-Prusya

-Rusya

Viyana Kongresi hangi Avrupa Devleti’nin yayılmacı tutumlarına karşı gerçekleştirilmiştir?

-Fransa

Viyana Kongresi’nin toplanma nedenleri nelerdir?

Avrupa’da bozulan sınırları düzenlemek

-Avrupa kıtasının geleceğini belirlemek

-Avrupa’da bozulan siyasal dengeleri yeniden kurmak

Viyana Kongresinde alınan kararlar nelerdir?

Monarşik yapılar güçlendirilecek

-Ulusçu akımlara destek verilmeyecek

-Avrupa’nın siyasi haritası yeniden çizilecek

Not: Napolyon

-İhtilal savaşları Napalyon’nun imparator olmasıyla son bulmuştur.

Metternich

-Viyana Kongresi kararlarına Metternich başkanlık etmiştir

Restorasyon dönemi nedir?

-Viyana Kongresi’nde alınan kararların uygulanma sürecidir

Avrupa Devletlerinin Viyana Kongresi kararlarına aykırı hareket ettikleri ilk olay hangisidir?

-Navarin Olayı ( Avrupa devletleri Osmanlı’ya karşı bağımsızlık isteğinde olan Yunanistan’ı desteklemişlerdir. )

Viyana Kongresi’nin önemi nedir?

-Kongrede etkin olan devletlerin istekleri doğrultusunda Avrupa devletlerinin sınırları yeniden çizilmiştir.

-Merkezi krallıklar güçlendirilmeye çalışılmış, bu nedenle Hollanda ile Belçika ve İsveç ile Norveç birleştirilmiş

-Rusya Osmanlı topraklarının parçalanmasını dile getirmiş ancak İngiltere bu duruma çıkarlarına ters düştüğü için karşı çıkmıştır.

-Fransa’nın ihtilalden önceli sınırlara çekilmesi sağlanmıştır.

-Rusya, Avusturya, Prusya ve İngiltere kurdukları düzeni korumak amacıyla aralarında dörtlü ittifak antlaşmaları yapmışlardır.

“ Şark Meselesi “ ilk defa ne zaman ortaya atılmıştır?

-Viyana Kongresi

Viyana Kongresi kararlarına karşı ortaya çıkan ilk tepki hareketi nedir?

-1830 ihtilalleri

1830 ihtilallerinin ilk olarak ortaya çıktığı yer neresidir?

-Fransa

1830 ihtilallerine neden olan olaylar nelerdir?

-Fransız ihtilali ile ortaya çıkan eşitlik, özgürlük, adalet gibi fikirlerin kısa bir süre sonra etkisini yitirmesi üzerine halkın kendilerine verilen hakları tekrar elde etmek istemesi

-Viyana Kongresi kararlarına duyulan tepki

1830 ihtilallerinin Avrupa’ya yayılmasını sağlayan savaş hangisidir?

Napolyon Savaşı

Lui Filip kimdir?

-1830 ihtilallerinden sonra kral seçilmiştir

1830 ihtilallerinin sonuçları nelerdir?

Avrupa’da liberal yönetimler güçlenmiştir.

-Fransa meşruti yönetime geçmiştir.

-Avrupa’da parlamenter sisteme geçiş hız kazanmıştır.

-İsveç ve Norveç birbirinden ayrılarak bağımsız devletler haline geldi

-Belçika ve Hollanda ayrılarak bağımsız oldu

1848 ihtilallerinin ortaya çıktığı devlet hangisidir?

-Fransa

1848 ihtilalinin nedenleri nelerdir?

-Milliyetçilik akımının bağımsız olmak isteyen halkları etkilemesi

-Sanayi inkılabı ile ortaya çıkan işçi sınıfının, haklar elde etmek için mücadeleye başlaması

-Avrupa ülkelerindeki baskıcı yönetimlerin işçi sınıfını ezmesi

-Sosyalist fikirlerin işçi sınıf arasında yayılması

-Sınıfsal eşitsizliğin giderek derinleşmesi

-Avrupa anayasalarında işçi sınıfına yönelik düzenlemeler yapılması

1848 ihtilallerinin sonuçları nelerdir?

Almanya ve İtalya’da ulusal birliğin sağlanması yolunda önemli adımlar atılmıştır.

-Avrupa’da liberal yönetimler ağırlık kazanmıştır

-Fransa’da önce cumhuriyet yönetimi kurulmuş fakat daha sonra imparatorluk yönetimine geçilmiştir.

-Krallık yönetimlerinin birçoğu son bulmuştur.

-İngiltere’de işçi hareketleri yaşanmıştır.

-Sosyalist akımların etkisini arttırmış ve sosyalist partiler kurulmuştur.

-İşçi sınıfına parlamentoda temsil hakkı ve sendika kurma gibi haklar tanınmıştır.

-Sosyal hukuk devleti anlayışı ortaya çıkmış, esir ticareti ve ölüm cezaları yasaklanmıştır.

-Osmanlı Devleti’nde bağımsızlık hareketleri hız kazanmıştır.

Tarihsel süreçte ilk işçi sınıfı ayaklanması hangisidir?

1848 ihtilalleri

1830 ve 1848 ihtilallerinin ortak yönü nedir?

-Demokrasi hareketleri hız kazanmıştır

İtalya ve Almanya’nın siyasi birliklerini kurmalarının sonuçları nelerdir?

Fransa ve Avusturya eski güçlerini yetirmiştir.

-Avrupa Devletleri bloklar oluşturmuştur.

-Avrupa’daki güç dengesi değişmiştir.

Not: Lui Napolyon

-1848 İhtilallerinden sonra Fransa’da Lui Napolyon tahta çıkmıştır.

Sanayi İnkılabının gerçekleşmesini sağlayan bilgi birikimini meydana getiren olay nedir?

Rönesans hareketleri

Sanayi İnkılabının nedenleri nelerdir?

Üretim araçlarının teknik açıdan geliştirilmesi

-Rönesans sonucunda bilim ve teknolojinin gelişmesi

-Sermaye birikiminin sağlanması

-Ucuz işgücünün varlığı

-Ulaşım araçlarında görülen gelişme

Sanayi İnkılabının sonuçları nelerdir?

-Sömürgecilik yarışı hız kazanmıştır

-Hammadde ve pazar arayışı hız kazanmıştır

-Bol, ucuz kaliteli üretim sağlanmıştır.

-Pazarlama ve ticaret teknikleri gelişmiştir.

-İşçi sınıfı ortaya çıkmıştır

-Sosyalizm, kapitalizm ve emperyalizm gibi akımlar ortaya çıkmıştır.

-El tezgâhları ve küçük atölyeler kapanmıştır.

-Fabrikaların ortaya çıkmasıyla, sanayi şehirleri kurulmuş ve köyden kente göç artmıştır

Sanayi Devriminin Osmanlı Devletine etkileri nelerdir?

Osmanlı ülkesine yoğun bir şekilde Avrupa’dan bol ve ucuz malların girmesiyle küçük atölyeler kapanmıştır.

-Lonca teşkilatı çökmüştür.

-El sanatları gerilemiştir

-Osmanlı ekonomisinde piyasa ithal malların istilasına uğramıştır.

-Dış borçlanmaya gidilmiştir.

-Osmanlı Devleti dış ülkelere hammadde satan ve dış ülkelerden mamul mal alan bir ülke haline gelmiştir.

-Ekonomideki bozulma, devletim çöküşünü hızlandırmıştır.

-Osmanlı, Avrupa devletlerinin açık pazarı haline gelmiştir.

Not: Bismark

-Almanya birliğinin oluşmasında Prusya başbakanı Bismark’ın çalışmaları etkili olmuştur.

Sanayi Devrimi

-Tek tek üretimden seri üretime geçilmiştir

-Büyük fabrikalar kurulmuş, sömürgecilik hızlanmıştır.

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Etiketler: , , , , , , , , ,
Eklenme Tarihi: 27 Temmuz 2017

Konu hakkında yorumunuzu yazın