Sorular ve Cevaplarla XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti ( Dağılma Dönemi )

yorumsuz
151


Soru ve Cevaplarla XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti ( Dağılma Dönemi ) Özetiyle siz değerli okuyucularımızın XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti ( Dağılma Dönemi ) Konusunda sıkıntısı kalmamasını amaçlıyoruz. Diğer Soru ve Cevaplarla Tarih Özeti konularına buradan erişebilirsiniz. Egitimvaktim ailesi olarak XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti ( Dağılma Dönemi ) çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Osmanlı Dağılma devri hangi dönemleri kapsamaktadır?

-1792 Yaş Antlaşması ile 1922 saltanatın kaldırılması arasında geçen dönem

Dağılma Dönemi padişahları kimlerdir?

-III. Selim ( 1789 – 1807 )

-IV. Mustafa ( 1807 – 1808 )

-II. Mahmut ( 1808 – 1839 )

-Sultan Abdülmecid ( 1839 – 1861 )

-Sultan Abdülaziz ( 1861 – 1876 )

-V. Murat ( 1876 – 1876 )

-II. Abdülhamit ( 1876 – 1909 )

-V. Mehmet Reşat ( 1909 – 1918 )

-VI. Mehmet Vahdettin ( 1918 – 1922 )

-Abdülmecid Efendi ( Son Osmanlı Halifesidir )

19. yüzyılda İngiltere’nin dış siyasette genel politikası nedir?

Sömürgelerindeki gücünü korumak içim milliyetçilik akımına destek vermiştir.

-Sömürgelerine giden yollar Osmanlı Devleti topraklarından geçtiği için 19. Yüzyılın sonuna kadar Osmanlı toprak bütünlüğünü savunmuştur.

İngiltere’nin 19. Yüzyıl sonuna kadar Osmanlı’nın toprak bütünlüğünden savunmasının nedenleri nelerdir?

-Fransa ve Rusya’nın Osmanlı Devleti’ne hâkim olmasını engellemek

-Osmanlı Devleti’nin zengin hammadde kaynaklarından yararlanmak

-Osmanlı Devleti’nin pazar olanağından yararlanmak

19. yüzyılda Rusya’nın dış siyasette izlediği genel politika nedir?

-Sıcak denizlere inmek

-Sıcak denizlere ulaşmak için Osmanlı Devleti’nin elindeki İstanbul ve Boğazları ele geçirmek

-Yeni sömürgeler elde etmek için Orta Asya’daki Türk devletleri üzerinde yayılma politikası izlemek

Not: Azınlık İsyanları

-Fransız İhtilali’nin yaydığı milliyetçilik düşüncesinden en çok etkilenen Osmanlı İmparatorluğudur.

Kara Yorgi

-Osmanlı tarihinde ilk azınlık isyanını Kara Yorgi önderliğinde Sırplar çıkarmıştır.

19. yüzyılda Fransa’nın dış siyasette izlediği genel politika nedir?

-Sömürgelerine yeni sömürgeler katmayı hedeflemiştir.

-Hammadde ve pazar kaynağı olarak gördüğü Osmanlı topraklarından pay almak istemiştir.

-Osmanlının Kuzey Afrika’daki Cezayir, Tunus gibi bölgeleri ele geçirmiştir.

19. yüzyılda Avusturya’nın dış siyasette izlediği politika nedir?

-Fransız İhtilali’nin yaydığı milliyetçilik akımını çok uluslu bir yapıya sahip olduğu için desteklememiştir

-Kendisi gibi çok uluslu yapıya sahip olan Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünden yana tavır almıştır.

19. yüzyılda Almanya’nın dış siyasette izlediği genel politika nedir?

-Siyasal birliğini kurduktan sonra, yayılmacı ülkelerin konumuna ulaşabilmek için Osmanlı Devleti ile yakın ilişkiler kurmuştur.

-İngiltere’ye karşı Osmanlı’nın toprak bütünlüğünden yana tavır almıştır.

-I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti ile ittifak kurmuştur.

19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin izlediği genel siyaset nasıldır?

-Her alanda batı tarzı ıslahatlar yaparak devletin bozulan düzenini iyileştirme

-Yayılmacı Avrupa Devletleri’ne karşı toprak bütünlüğünü korumak için 18 yüzyıldan itibaren uyguladığı denge siyasetine yoğunlaşmıştır.

-Milliyetçilik akımından etkilenerek isyan eden azınlıklara, Avrupa devletlerinin baskısıyla haklar tanınmıştır.

-Demokratikleşme ve anayasal sisteme geçiş için önemli adımlar atılmıştır.

-Toprak bütünlüğünü korumak için Avrupa Devletleri’yle uzun süren savaşlar yapmıştır.

1806 – 1812 Osmanlı – Rus Savaşı’nın nedenleri nelerdir?

-Osmanlı Devleti’nin Rus yanlısı politika izleyen Eflak ve Boğdan beylerini görevden alması

-Rusya’nın Fransa’nın Mısır’ı işgali sırasında geçici olarak işgal ettiği Ege Adalarını boşaltmaması

-Rusya’nın Balkanlar’da izlediği Panslavist ( Slav Birliği ) politika

1806 -1812 Osmanlı – Rus Savaşının sonuçları nelerdir?

-Osmanlı Devleti Rusya’ya karşı Fransa ile ittifak kurmuş ancak Fransa’dan beklenen yardım alınamamıştır.

-Yalnız kalan Osmanlı Devleti aynı zamanda içte de karışıklıklar yaşadığı için yenilmiştir

-Bükreş Antlaşması ( 1812 ) imzalanmıştır.

Not: Rusçuk Ayanı Alemdar Mustafa Paşa

-II. Mahmut Döneminde sadrazamlık yapmıştır.

Sened-i İttifak

-II. Mahmut ile Osmanlı ayanları arasında İstanbul’da yapılan sözleşmedir

Osmanlı Devleti’nin ayrıcalıklar elde eden ilk azınlık hangisidir?

-Sırplar

Bükreş Antlaşması’nın maddeleri nelerdir?

-Eflak Boğdan Osmanlı Devleti’nde kalacak

-Beserebya bölgesi Rusya’ya bırakılacak

-Osmanlı – Rus sınırı Prut Nehri olarak kabul edilecek

-Osmanlı Devleti iki yıl süreyle Bosna ve Eflak’tan vergi almayacak

-Sırplara ayrıcalık tanınacak

Bağımsız Sırbistan oluşturulması yolunda atılan ilk adım nedir?

-Bükreş Antlaşması  ( 1812 )

Osmanlı Devleti’ne karşı ilk isyan eden ilk azınlık hangisidir?

-Sırplar

Sırp isyanlarının nedenleri nelerdir?

-Milliyetçilik akımının etkisi

-Rusya’nın izlediği panslavist politika

-Sırpların yaşadığı yerlerin savaş haline gelmesi ve Sırpların bu durumdan rahatsızlık duyması

-Bölgedeki yerel yöneticilerin halka baskı uygulaması

-Padişahın otoritesinin zayıflaması

Sırpların özerklik kazandığı antlaşma hangisidir?

-Edirne Antlaşması ( 1829 )

Sırpların bağımsızlıklarını kazandığı antlaşma hangisidir?

-Berlin Antlaşması ( 1878 )

Yunan İsyanının nedenleri nelerdir?

-Milliyetçilik akımının etkisi

-Avrupalıların Rumları Osmanlı Devleti’ne karşı isyana kışkırtmaları ve desteklemeleri

-Rumların Bizans İmparatorluğunu ’nu İstanbul merkezli olarak yeniden canlandırmak istemeleri ( Megalo İdea )

Not: Yunan ( Mora ) İsyanı

-Osmanlı’dan ayrılarak bağımsızlık kazanan ilk azınlık Yunanlılardır.

Mehmet Ali Paşa

-Mısır valisi Mehmet Ali Paşa Mora İsyanını bastırmıştır.

İlk Rum isyanı nerede meydana gelmiştir?

-Eflak

Mora İsyanının genel özellikleri nelerdir?

-Mısır valisi Mehmet Ali Paşa’dan yardım istenmiştir.

-Mehmet Ali Paşa Mora ve Girit’in kendisine verilmesinin karşılığında Mora İsyanını kısa zamanda bastırmıştır.

-İsyanın bastırılması üzerine İngiltere, Fransa, Rusya Osmanlı Devleti’nden Yunanistan’a özerlik verilmesini istemiştir.

-Osmanlı Devleti’nin Rumlara özerklik vermeyi reddetmesi üzerine İngiltere, Fransa ve Rusya Navarin Limanı’nda Osmanlı ve Mısır donanmalarını yakmıştır. ( 1827 )

-Osmanlı Devleti’nin Navarin’de yakılan donanmasına karşılık Avrupa Devletlerinden savaş tazminatı istemesi Osmanlı ile Rusya arasında savaşa neden olmuştur.

Özerklik nedir?

-Bir devletin kendisine bağlı bölgelerden bazılarına iç işlerinde serbest hareket etme hakkı vermesidir.

Mora İsyanın bastırılmasından sonra Avrupa devletlerinin Yunanistan’a özerklik verilmesini istemeleri neyin göstergesidir?

-Avrupa Devletlerinin Osmanlı Devleti’nin içişlerime müdahale ettiğinin

-Osmanlı Devleti’nin bir iç sorunu olan Mora İsyanının bir dış sorun haline geldiğinin

1828 -1829 Osmanlı – Rus savaşının nedenleri nelerdir?

-Osmanlı Devleti’nin Navarin Liman’ında yakılan Donanmasına karşılık savaş tazminatı istemesi

1828 -1829 Osmanlı – Rus savaşının sonuçları nelerdir?

-Rusya Edirne, Erzurum ve Kars’ı işgal etmiştir.

-Edirne Antlaşması imzalanmıştır.

Osmanlı Devleti’nin 1828 – 1829 Osmanlı – Rus savaşında yenilgi almasının nedenleri nelerdir?

-Osmanlı donanmasının Navarin’de yakılması

-Yeniçeri Ocağı’nın yerine kurulan yeni ordunun savaşa hazır durumda olmaması

Not: Edirne Antlaşması

-Edirne Antlaşması Küçük Kaynarca’dan sonra Osmanlı Devleti’nin imzaladığı en ağır antlaşmadır.

Etnik-i Eterya Cemiyeti

-1814’te kurulan Etnik-i Eterya Cemiyeti, Yunanların bağımsız olmasında etkili olmuştur.

Edirne Antlaşması’nın ( 1879 ) maddeleri nelerdir?

-Prut Nehri iki devlet arasında sınır olacak

-Yunanistan bağımsız olacak

-Eflak, Boğdan ve Sırbistan’a özerklik verikecek

-Rus ticaret gemileri boğazlardan serbestçe geçiş yapabilecek

-Osmanlı Devleti Rusya’ya savaş tazminatı ödeyecek.

Osmanlı Devleti’nde bağımsızlığını kazanan ilk azınlık hangisidir?

-Yunanistan

Rumların, Osmanlı toprağında yaşayan diğer uluslara oranla kısa sürede bağımsız olmasını sağlayan etken nedir?

-Avrupa Devletlerinin ( İngiltere, Fransa, Rusya ) Rumlara büyük destek vermeleri

Edirne Antlaşması ile Mora merkezli bağımsız Yunanistan’ın kurulması Osmanlı Devleti’nin iç politikasında hangi sorunun yaşanmasına neden olmuştur?

-Mora’nın Mehmet Ali Paşa’ya verilememesi nedeniyle Mehmet Ali Paşa Mısır’da isyan etmiştir. ( Mısır Sorunu )

Osmanlı Devleti’nde milliyetçi hareketler hangi olay sonucunda başarıya ulaşmıştır?

-Edirne Antlaşması ile Yunanistan’ın bağımsız olması

Mısır Sorununun ( Mehmet Ali Paşa İsyanı ) çıkmasında etkili olan nedenler neleridir?

-Mehmet Ali Paşa’nın Mora’nın kaybedilmesi üzerine II. Mahmut’tan istediği Suriye Valiliğinin kendine verilmemesi

Mısır Sorununun sonuçları nelerdir?

-Mehmet Ali Paşa Osmanlı Ordularını Suriye’de Antakya’da ve Konya’da Osmanlı ordularını yenilgiye uğratarak Kütahya’ya kadar ilerlemişti.

-Osmanlı Devleti’nin Rusya’dan yardım istemesi üzerine, Rus donanması İstanbul’a gelmiş ve bu durum üzerine Fransa ve İngiltere arabuluculuğuyla Kütahya’ya Antlaşması yapılmıştır.

İngiltere ve Fransa’nın Kütahya Antlaşmasının yapılması içim arabuluculuk rolünü üstlenmelerinin nedenleri nedir?

-İstanbul Boğazı’na giren Rusya’nın Osmanlı Devleti’ne yardım etmek bahanesiyle Akdeniz’e inmesini engellemek

Not: Kütahya Antlaşması

-Mısır meselesinin uluslararası hale gelmesine neden olmuştur.

Tanzimat Fermanı

-Osmanlı Devleti Mısır Meselesinde Avrupa Devletleri’nin desteğini almak için Tanzimat Fermanı’nı yayınlamıştır.

Kütahya Antlaşması’nın maddeleri nelerdir?

-Mısır ve Girit valiliğine ek olarak Suriye valiliği de Mehmet Ali Paşa’ya verilecek

-Adana ve Cide Valiliği Mehmet Ali Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa’ya verilecek

Mısır Sorununun uluslararası bir sorun haline gelmesine neden olan antlaşma hangisidir?

-Kütahya Antlaşması

Rusya ile imzalanan Hünkâr İskelesi Antlaşması’nın maddeleri nelerdir?

-Osmanlı saldırıya uğrarsa, Rusya ordusuyla yardım edecek ancak bu ordunun masrafları Osmanlı Devleti tarafından karşılanacak

-Rusya bir saldırıya uğrarsa Osmanlı Devleti Boğazları Rusya’nın savaştığı devletlere kapatacak

-Anlaşmanın süresi 8 yıl olacak

Boğazlar sorununun ilk kez ortaya çıkmasına neden olan antlaşma hangisidir?

-Hünkâr İskelesi Antlaşması

Osmanlı Devleti’nin Boğazlar Üzerindeki egemenlik hakkını son defa tek başına kullandığı antlaşma hangisidir?

-Hünkâr İskelesi Antlaşması

Osmanlı Devleti’nin Balta Limanı Ticaret Antlaşması (1838 ) ile İngiltere’ye ekonomik ayrıcalıklar vermesinin nedeni nedir?

-Osmanlı Devleti’nin karışacağı herhangi bir sorunda İngiltere’nin desteğini almak istemesi

Osmanlı Devleti’nin Balta Limanı Ticaret Antlaşması ile İngiltere’ye tanıdığı ekonomik ayrıcalıklar nelerdir?

-İngiliz tüccarlar Osmanlı topraklarında her türlü malı alıp satabileceklerdir

-İngiliz tüccarlar iç ticarette yerli tüccarlara oranla daha az vergi ödeyecek

-İhracattan % 15, İthalattan ise % 3 gümrük vergisi alınacak

-Yabancı ülke malları Boğazlardan serbestçe geçebilecek

-Bu haklardan bütün Avrupa ülkeleri faydalanacak

-Yabancı tüccarlar Osmanlı ülkesinde iç gümrük vergisi ödemeyecek

Osmanlı Devleti’nde iç ticaretin temelini oluşturan Lonca Teşkilatı’nın çöküşüne zemin hazırlayan antlaşma hangisidir?

-Balta Limanı Antlaşması

Not: Hünkâr İskelesi Antlaşması

-Osmanlı Devleti Rusya’nın desteğini almaya çalışmıştır.

Lonca Teşkilatı

Balta Limanı Ticaret Antlaşması Lonca Teşkilatına büyük darbe vurmuştur.

Balta Limanı Antlaşmasınınım Osmanlı Devleti’ne etkileri nelerdir?

-Yabancı mallar Osmanlı Pazarlarına egemen olmuştur.

-Yerli üretim ürünleri alıcı bulamamış ve ürünlerin kalitesi düşmüştür.

-Osmanlı ülkesinde sermaye birikimi sağlanamamış ve sanayi gelişememiştir.

-Osmanlı ekonomisi dışa bağımlı hale gelmiştir.

-Lonca teşkilatı önemini kaybetmiştir.

Mısır Sorununun kesin olarak çözülmesini sağlayan antlaşma hangisidir?

-Londra Antlaşması ( 1840 )

Mısır Sorununun çözümü için Londra’da toplanan konferansa katılan devletler hangileridir?

-Rusya

-Avusturya

-İngiltere

-Osmanlı Devleti

-Prusya

Fransa’nın Londra Konferansı’na katılmasının nedeni nedir?

-Mehmet Ali Paşayı desteklemesi

Londra Antlaşmasının önemi nedir?

-Mısır özerk bir eyalet haline gelmiştir.

-Mısır sorunu kesin olarak çözüme kavuşmuştur.

-İngiltere Mısır’ın güçlenmesini engellemiş böylece sömürge yolunu güvenlik altına almayı amaçlamıştır.

Boğazlarla ilgili imzalanan ilk uluslararası antlaşma hangisidir?

-Londra Boğazlar Sözleşmesi ( 1841 )

Londra Boğazlar Sözleşmesi için düzenlenen konferansa hangi devletler katılmıştır?

-İngiltere

-Fransa

-Rusya

-Avusturya

-Prusya

-Osmanlı Devleti

Londra Boğazlar Sözleşmesinin maddeleri nelerdir?

-Boğazlar Osmanlı Devleti’nin egemenliğine verilecek

-Boğazlar barış zamanında bütün savaş gemilerine kapalı, ticaret gemilerine açık olacak

Osmanlı Devleti’nin Boğazlar üzerindeki egemenlik hakkı hangi antlaşmayla son bulmuştur?

-Londra Boğazlar Sözleşmesi

Not: 1840 Londra Konferansı

-Mısır meselesi uluslararası bir boyut kazanmıştır.

-Daha önce Kütahya Antlaşması ile mısır meselesi uluslararası hale gelmişti.

Osmanlıda Sanayi

-Balta Limanı Ticaret Antlaşması ile Avrupa malları Osmanlı ekonomisine egemen olmuştur.

Londra Boğazlar Sözleşmesinin önemi nedir?

-Boğazlar ilk kez uluslararası statü kazanmıştır.

-Osmanlı Devleti Boğazlardaki mutlak hâkimiyetini kaybetmiştir.

Mülteciler Sorunu nedir?

-1848 İhtilalleri sonucu Macarlar Avusturya’dan bazı haklar talep etmişlerdir. Avusturya’nın Macarlara talep ettikleri hakları vermemesi üzerine Macarlar Avusturya’ya karşı, Leh milliyetçileri ise Rusya’ya karşı isyan etmişler ve Osmanlı Devleti’ne sığınmışlardır. Osmanlı Devleti’nin mültecilerin iadesini reddetmesi ve bu olayın dünya kamuoyuna duyurmasına  “ Mülteciler Sorunu “ denmiştir.

Kutsal Yerler Sorunu nedir?

-Kudüs’teki Hristiyanlarca kutsal sayılan yerler için Katolikler ve Ortodokslar rekabet halindeydiler. Fransa Kutsal yerlerin korumacılığı için daha fazla hak isterken Rusya’da aynı hakları Ortodokslar için talep etmiş ve Rus elçisi Mençikof İstanbul’a gelerek Kudüs’teki Ortodoksların korumacılığını kendilerine verilmesini istemiştir. Osmanlı Devleti’nin bu talepleri yerine getirilmemesi üzerine yaşanan sorunlar.

Rusya ile yapılan Kırım Savaşı’nın nedenleri nelerdir?

-Rusya’nın sıcak denizlere inmek istemesi

-Rusya’nın Balkanlarda izlediği pantslavist politika

-Kutsal yerler sorunu

-İstanbul’a elçi olarak gönderilen Rus elçisi Mençikof’un Osmanlı Devleti’ni küçük düşürücü davranışlarda bulunması

Kırım Savaşı sırasında İngiltere ve Fransa’nın Osmanlı Devletine yardım donanmalarını İstanbul Boğazı’na göndermelerini Osmanlı Devleti açısından nasıl bir sonuç doğurmuştur?

-Rusya Sinop’ta Osmanlı donanmasını yakmıştır.

Not: Sinop yangını

Rusya’nın Sinop’ta donanmasını yakması Kırım Savaşı’na neden olmuştur.

Osmanlı Devletinin donanması nerelerde yakılmıştır?

-İnebahtı

-Navarin

-Çeşme

-Sinop

Kırım Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin yanında yer alan Avrupa devletleri hangileridir?

-Fransa

-İngiltere

-Piyomente ( İtalya )

-Avusturya

Kırım Savaşı’nın sonuçları nelerdir?

-Rusya barış istemek zorunda kalmıştır.

-Paris’te düzenlenen bir konferansla Osmanlı Devleti ve Rusya arasında Paris Antlaşması imzalanmıştır.

Not: Florence Nightingale

-Kırım Savaşında İstanbul’a gelerek hastanelerde ve Selimiye Kışlasında hastaları tedavi altına almıştır. Hemşireliğin kurucusu olarak bilinir.

Osmanlı Devleti’nin Paris Antlaşması sırasında İngiltere ve Fransa’nın kendisi aleyhine karar almamaları için yayınladığı fermana ne ad verir?

-Islahat Fermanı

Osmanlı Devleti’nin Avrupa devleti olarak kabul edildiği anlaşma hangisidir?

-Paris Antlaşması

Paris Anlaşması’nın maddeleri nelerdir?

-Osmanlı Devleti Avrupa Devleti sayılacak ve Avrupa hukukundan yararlanacaktır.

-Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğü Avrupa Devletlerinin garantisi altında olacak

-Osmanlı Devleti ve Rusya Karadeniz’de tersane kuramayacak

-Karadeniz tarafsız olacak ve her iki devlet Karadeniz’de savaş gemisi bulundurmayacak

-Eflak ve Boğdan bölgelerine özerklik verilecek

-Boğazların statüsü konusunda Londra Boğazlar Sözleşmesi geçerli olacak

-Islahat Fermanı’nın uygulanması Avrupa Devletlerinin garantisinde olacak

Paris Antlaşması’nın önemi nedir?

-Osmanlı Devleti’nin kendini koruyamayacak kadar güçsüz olduğu anlaşılmıştır.

-Osmanlı Devleti savaşı kazanmasına rağmen yenik devlet muamelesi görmüştür.

-İngiltere ve Fransa Akdeniz’deki güvenliklerini garanti altına almışlardır

-Avrupa Devletleri Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışma imkanı bulmuştur.

Rusya’nın Osmanlı Devleti’nde Küçük kaynarca Antlaşması ile elde ettiği hakları kaybettiği antlaşma hangisidir?

-Paris Antlaşması ( 1856 )

Osmanlı Devleti ilk dış borcu hangi savaş sırasında hangi devletten almıştır?

-Kırım Savaşı sırasında İngiltere’den

Not: Mustafa Reşit Paşa

-Abdülmecit döneminde dış işleri bakanı olan Mustafa Reşit Paşa Tanzimat Fermanı’nı hazırlamıştır.

93 Harbi’nin ( 1877 -1878 Osmanlı Rus Savaşı ) nedenleri nelerdir?

-Rusya’nın Balkanlarda izledi panslavist politika

-Rusya’nın panslavist politikası nedeniyle Balkan devletlerinin Osmanlı Devleti’ne karşı isyan etmeleri

-Almanya ve İtalya’nın siyasi birliğini kurmasıyla Avrupa’daki güç dengelerinin değişmesi

-Rusya’nın Paris Antlaşması’ndaki Karadeniz’in tarafsızlığı maddesinin tanımadığını bildirerek donanmasını Karadeniz’e çıkarması

93 Harbi’nin sonuçları nelerdir?

-Rusya doğuda Ardahan ve Erzurum’u işgal etmiştir.

-Ruslar Yeşilköy’e kadar gelmişlerdir.

-Yenilen Osmanlı Devleti ile Rusya arasında Ayestefanos ( Yeşilköy ) Antlaşması yapılmıştır.

Ayestefanos Antlaşması’nın  ( 1878 )  maddeleri nelerdir?

-Batum, Ardahan, Kars, Doğu Beyazıt Ruslara bırakılacak

-Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsız olacak

-Büyük Bulgar Krallığı kurulacak ve Ege Denizi’ne kıyısı olacak

-Bosna – Hersek’e özerklik verilecek

-Teselya Yunanistan’a verilecek

-Ermenilerin yaşadığı yerlerde ve Girit’te ıslahatlar yapılacak

-Osmanlı Devleti Rusya’ya savaş tazminatı ödeyecek

Not: Gazi Osman Paşa

-93 Harbi’nde Plevne’yi kahramanca savunmuştur.

Nene Hatun

-93 Harbi’nde Rusya’nın Erzurum’u işgali sırasında kahramanlık göstermiş bir Anadolu kadınıdır.

Ayestefanos ( Yeşilköy ) Antlaşması’nın yürürlüğe girmemesinin nedenleri nelerdir?

-Avrupa Devletlerinin, Rusya’nın anlaşmayla elde ettiği Balkanlar ve Ortadoğu’da etkinliğinin artması çıkarlarına ters bulması

İngiltere ve Fransa’nın Ayestefanos Antlaşması’na karşı Çıkmaları üzerine yapılan antlaşma hangisidir?

-Berlin Antlaşması

Berlin Antlaşması’nın maddeleri nelerdir?

-Ayestefanos Antlaşması ile kurulan Büyük Bulgar Krallığı üç bölüme ayrılmıştır.

-Asıl Bulgaristan Osmanlı Devleti’ne Bağlı bir prenslik haline gelecek

-Makedonya ıslahat yapılması şartıyla Osmanlı Devletine bırakılacak

-Doğu Rumeli Osmanlı’ya bağlı kalacak

-Kars, Ardahan, Batum Rusya’ya bırakılacak

-Doğu Beyazıt Osmanlı Devleti’nde kalacak

-Sırbistan, Karadağ, Romanya bağımsız olacak

-Bosna – Hersek Osmanlı toprağı sayılacak ancak yönetimi Avusturya’ya bırakılacak

-Girit’te ve Ermenilerin yaşadığı yerde ıslahat yapılacak

-Osmanlı Devleti Rusya’ya savaş tazminatı ödeyecek

Not: Berlin Antlaşması

-Ayestefanos Antlaşması Berlin Konferansında iptal edilmiştir.

Berlin Antlaşması’nın önemi nedir?

-Rusya’nın Balkanlar üzerindeki etkinliği azalmıştır.

-Osmanlı Devleti Ayestefanos Antlaşmasıyla kaybettiği yerleri ( Makedonya, Doğu Rumeli ve Doğu Beyazıt ) geri alınmıştır.

-Sırbistan, Romanya ve Karadağ’ın bağımsız olmasıyla Osmanlı büyük toprak parçalarını kaybetmiştir.

19. yüzyılda Osmanlıcılık akımının etkisini yitirdiğini gösteren olay hangisidir?

-Berlin Antlaşmasıyla Sırbistan, Karadağ ve Romanya’nın bağımsız olması

19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin hangi toprakları İngiltere tarafından işgal edilmiştir?

-Kıbrıs geçici olarak İngiltere’ye verilmiştir. ( 1878 )

-İngiltere tarafından işgal edilmiştir.

Osmanlı Devleti’nin Girit’e özerklik verdiği antlaşma hangisidir?

-İstanbul Antlaşması ( 1897 )

Sened-i İttifak ( 1808 ) kimler arasında yapılmıştır?

-II. Mahmut ile Ayanlar arasında yapılmıştır.

Sened-i İttifak’ın hükümleri nelerdir?

-Ayanlar padişah emrine uyacak

-Ayanlar devletin taşradan asker toplamasına karşı çıkmayacak

-Ayanlar kendi bölgelerinde hazine gelirlerinin kanunlara uygun bir şekilde toplanmasına yardımcı olacak

-İstanbul’da isyan çıkması durumunda, ayanlar emir beklemeksizin İstanbul’a gelerek isyanı bastıracak

-Padişah ağır vergiler koymayacak, adaletli ve eşit vergi toplayacak

Osmanlı tarihinde ilk kez padişahın yetkilerini sınırlayan belge hangisidir?

-Sened-i İttifak

Osmanlı Devleti’nde halka din ve mezhep özgürlüğü tanıyan padişah kimlerdir?

-II. Mehmet ( Fatih )

-II. Mahmut

Osmanlı Devleti’nde Anadolu ve Rumeli’de askeri amaçla ilk nüfus sayımı yapılması hangi padişah dönemindedir?

-II. Mahmut

Osmanlı Devlet yönetiminin en önemli kurumu olan divan teşkilatını kaldıran padişah kimdir?

-II. Mahmut

Vakay-i Hayriye ( Hayırlı Olay ) nedir?

Yeniçeri Ocağı’nın kaldırmasına verilen isimdir.

1. Mahmut Dönemi’nde Yeniçeri Ocağı’nı kaldırılmasıyla kurulan yeni ordunun adı nedir?

-Asakir-i Mansure-i Muhammediye

1. Mahmut Döneminde çıkarılan ilk resmi gazete hangisidir?

-Takvm-i Vekayi

-Osmanlı Devleti’nde ilköğretimi zorunlu hale getiren ilk padişah hangisidir?

-II. Mahmut

Not: Vaka-i Hayriye

-Vaka-i Hayriye ile Yeniçeri Ocağı kaldırılmıştır. Padişahların yönetimdeki etkinliği artmıştır.

1. Mahmut Döneminde yönetim alanında gerçekleştirilen ıslahatlar nelerdir?

-Divan örgütü kaldırılarak bakanlıklar ( Nazırlıklar ) kurulmuştur.

-Müsadere sistemi kaldırılmıştır.

-İller merkeze bağlanarak, ayanlar kaldırılmıştır.

-Muhtarlıklar kurulmuştur.

-Tımar sistemi kaldırılarak, memurlara maaş bağlanmıştır.

-İlk resmi gazete ( Takvm-i Vekayi ) çıkarılmıştır.

-Pasaport uygulaması başlatılmıştır.

-İlk posta ve polis teşkilatı kurulmuştur.

-Rüşvet ve İltimas ( Adam Kayırma ) yasaklanmıştır.

-Devlet memurlukları dâhiliye ( iç ), hariciye ( dış ) olarak ikiye ayrılmıştır.

-Memurluklara fes ve pantolon giyme zorunluluğu getirilmiştir.

-Padişah portresi devlet dairelerine asılmıştır.

1. Mahmut Döneminde eğitim ve kültür alanında gerçekleştirilen ıslahatlar nelerdir?

-İlk kez Avrupa’ya öğrenci gönderilmiştir.

-İstanbul’da ilköğretim zorunlu hale gelmiştir.

-Tercüme odaları kurulmuştur.

-İlk rüştiyeler ( Ortaokullar ) kurulmuştur.

-Mekteb-i Maarifi Adliye açılmıştır. ( Devlet memuru yetiştirmek için )

-Mekteb-i Harbiye ( Harp Okulu ) kurulmuştur.

-Mekteb-i Tıbbiye ( Tıp Okulu ) kurulmuştur.

1. Mahmut Döneminde askeri alanda yapılan yenilikler nelerdir?

-Yeniçeri Ocağı kaldırılarak ( 1826 ) yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusu kurulmuştur.

-Sekban-ı Cedit Ordusu ve Eşkinci Ocağı kurulmuştur.

-Tımarlı sipahilerin yerine Redif Birlikleri kurulmuştur.

Not: Nizam-ı Cedit ve İrad-ı cedit kurulması III. Selim dönemindedir.

1. Mahmut döneminde ekonomi alanında yapılan yenilikler nelerdir?

-Yerli malı kullanımı teşvik edilmiştir.

-Beykoz’da deri, İzmit’te çuha, Bakırköy’de bez fabrikaları açılmıştır.

Tanzimat Fermanı’nın hazırlayıcısı kimdir?

-Mustafa Reşit Paşa

Tanzimat Fermanı hangi padişah döneminde yayınlanmıştır?

-Sultan Abdülmecit

Tanzimat Fermanı’nın yayınlanmasında etkili olan nedenler nelerdir?

-Osmanlı ülkesinde yaşayan tüm topluluklara eşit haklar vererek devletin dağılmasını engellemek

-Avrupa’daki gelişmelere ayak uydurabilmek için devletin demokratikleşmesini ve çağdaşlaşmasını sağlamak

-Avrupa Devletleri’nin azınlık haklarını bahane ederek Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmasını engellemek

-Mısır sorunu ve Boğazlar meselesinin çözümlenmesinde Avrupa devletlerinin desteğini sağlama

Tanzimat Fermanı’nın önemli maddeleri nelerdir?

-Din, dil ve ırk ayrımı yapılmaksızın bütün halkın can, mal ve namus güvenliği devletin güvencesi altında olacak

-Mahkemeler açık olacak, kimse yargılanmadan ceza almayacak

-Vergiler herkesin gelirine göre toplanacak ( Islahatta da var )

-Herkes kanunlar önünde eşit olacak

-Herkes mal edinebilecek, miras bırakabilecek ve müsadere kaldırılacak

-Askerlik işleri sağlam esaslara dayandırılacak

-Rüşvet ve iltimas kaldırılacak

-Yapılan kanunlar Tanzimat Fermanı’na aykırı olmayacak

-Padişah dahi kanunlara uyacak

Tanzimat Fermanı’nın en önemli özelliği nedir?

-Osmanlı Devleti’nde anayasal sistemin başlangıcıdır.

Osmanlı Devleti’nde padişahın yetkilerinin kanunlarla sınırlayan belge hangisidir?

-Tanzimat Fermanı

Tanzimat Fermanı’nda etkili olan düşünce hangisidir?

-Osmanlıcılık

Osmanlı Devleti’nde halka özel mülkiyet hakkı neyle tanınmıştır?

-Tanzimat Fermanı’nda müsaderenin kaldırılmasıyla

Islahat Fermanı kimin zamanında yayınlanmıştır?

-Sultan Abdülmecit

Not: Sekban-ı Cedit Ordusu

-II. Mahmut Döneminde kurulan Avrupa tarzı ordudur.

Tanzimat Fermanı

-Tanzimat Fermanıyla hiç kimse yargılanmadan cezalandırmayacaktır.

Islahat Fermanı’nın yayılmasında etkili olan unsurları nelerdir?

-Osmanlı ülkesinde yaşayan bütün halka eşit haklar verilerek, Osmanlı Devleti’nin dağılması önlemek

-Rusya’nın Balkanlardaki hakları Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtması

-Avrupa Devletleri’nin Osmanlı topraklarında yaşayan azınlıklara ayrıcalıklar verilmesini istemeleri

-Paris Konferansı’nda Osmanlı aleyhine kararlar alınmak istenmesi

Islahat Fermanı ile halka tanınan haklar nelerdir?

-Gayrimüslimlere küçük düşürücü ifadeler kullanılmayacak

-Din ve Mezhep özgürlüğü tanınacak

-Gayrimüslimler devlet memuru olabilecek

-Vergiler herkesin gelirine göre toplanacak

-İşkence ve angarya kaldırılacak

-İltizam kaldırılacak

-Gayrimüslimler istedi okula gidebilecek

-Cizye vergisi kaldırılacak, gayrimüslimler askerlik yapmamaları karşılığında bir defaya mahsus bedel ödeyecek

-Osmanlı ülkesinde yaşayan yabancı uyruklular, vergilerini ödemek şartıyla Osmanlı topraklarında mal mülk edinebilecek

-Gayrimüslimler il genel meclislerine üye olabilecek

-Gayrimüslimler de okul açabilecek, şirket ve banka kurabilecek

Osmanlı Devleti’nde ilk dış borçlanma hangi borçlanma hangi padişahın döneminde gerçekleştirilmiştir?

-Sultan Abdülmecit

Osmanlı tarihinde il kağıt para ( Kaime ) kim döneminde basılmıştır?

-Sultan Abdülmecid

Osmanlı Devleti’nde açılan ilk banka hangisidir?

-Bank-ı Dersaadet ( 1840 )

Sultan Abdülmecid döneminin önemli gelişmeleri nelerdir?

-Tanzimat ve Islahat Fermanı yayınlanmıştır

-İl genel meclisi kurulmuştur

-Ceza ve ticaret kanunnameleri çıkarılmıştır.

-Arazi kanunnamesi çıkarılmıştır.

-Askerlik 5 yılla sınırlı hale gelmiştir.

-Milli Eğitim Bakanlığı ( Maarif Nezareti ) kurulmuştur.

-Askeri idadiler ( liseler ) açılmıştır.

-İlk kız rüştiyesi ( ortaokul ) açılmıştır.

-Memur yetiştirmek için Mekteb-i Mülkiye açılmıştır.

-Bilimsel araştırmalar için Encümeni Daniş açılmıştır.

-Öğretmen yetiştirmek için Darül’l Muallim açılmıştır.

-İlk dış borçlanma alınmıştır.

-Bank-ı Dersaadet açılmıştır.

-Osmanlı Bankası kurulmuştur.

-İlk Kağıt para yürürlüğe girmiştir

-Demiryolları yapımına önem verilmiştir.

-Ceride-i Havadis, Tercüman-ı Ahval, Tasvir-i Efkar gazeteleri çıkarılmıştır.

Not: Bank-ı Osmani

İngiltere ve Fransa destekli açılan Osmanlı bankasıdır.

Osmanlı Devleti’nde yayınlanan ilk özel gazete hangisidir?

-Tercuman-ı Ahval

Osmanlı Devleti’nde ilk medeni kanun hangisidir?

-Mecelle

Mecelleyi hazırlayan devlet adamı kimdir?

-Ahmet Cevdet Paşa

Mecelle hangi padişah döneminde hazırlanmış, hangi padişah döneminde uygulanmıştır?

-Hazırlandığı dönem: Sultan Abdülaziz Dönemi

-Uygulandığı dönem: II. Abdülhamit Dönemi

Sultan Abdülaziz Döneminin önemli gelişmeleri nelerdir?

-Danıştay kurulmuştur

-Nizamiye mahkemeleri kurulmuştur.

-Memleket sandıkları kurulmuştur.

-Eczacılık okulu açılmıştır.

-Bahriye Nezareti ( Deniz Bakanlığı ) kurulmuştur.

-Darüşşafaka açılmıştır

-Tıp okulu açılmıştır.

-Kaptan ve Çarkçı mektebi açılmıştır.

-Devlet kanunlarının yayınlandığı Düstur Dergisi yayınlanmıştır.

-Maarifi Umumiye Nizamnamesi çıkarılarak, eğitimin genel kuralları belirlenmiştir.

Maarifi Umumiye Nizamnamesinde eğitimin basamakları nasıl belirlenmiştir?

-Sıbyan Mektepleri ( İlkokul )

-Rüştiye ( Ortaokul )

-İdadi veya Sultani ( Lise )

-Darülfünun ( Üniversite )

Osmanlı Devleti’nde yurtdışı seyahatine çıkan ilk padişah kimdir?

-Sultan Abdülaziz

Tanzimat Dönemi hangi padişah dönemlerini kapsar?

-Sultan Abdülmecid devri ( 1839 -1861 )

-Sultan Abdülaziz devri ( 1861 -1876 )

Not: Mekteb-i Mülkiye

-Memur yetiştirmek için Abdülmecid döneminde açılan bu okul daha sonra Siyasal Bilgiler Fakültesi olmuştur.

Tanzimat döneminde yayınlanan Islahat Fermanı’nın yer aldığı uluslararası antlaşma hangisidir?

-Paris Antlaşması ( 1856 )

Islahat Fermanı’nın hangi maddesi toplumsal eşitliğe aykırıdır?

-Gayrimüslimler askerlik yapmamaları karşılığı bir defaya mahsus nakdi bedel ödeyebileceklerdir.

Tanzimat ve Islahat Fermanı’nın farklılıkları nelerdir?

Tanzimat Fermanı: Osmanlı ülkesinde yaşayan tüm halka tanınmıştır.

-Askerlik Osmanlı ülkesinde yaşayan bütün halklar için vatan görevi sayılmıştır.

-Osmanlı padişahı kendi isteğiyle yayınlamıştır.

Islahat Fermanı: Ağırlıklı olarak gayrimüslimlere haklar tanınmıştır.

-Gayrimüslimlere mal ve mülk edinme, devlet memuru olma, okul-şirket-banka açma hakları tanınmıştır.

-Gayrimüslimlere bedel ödemek şartıyla askerlik yapmama hakkı tanınmıştır.

-Avrupa Devletleri’nin baskısıyla yayınlanmıştır.

19. yüzyıl mahkemeleri hangileridir?

-Şer’iye Mahkemeleri

-Konsolosluk Mahkemeleri

-Cemaat Mahkemeleri

-Nizamiye Mahkemeleri

Türk tarihinin ilk anayasası hangisidir?

-Kanuni Esasi

Kanuni Esasi’yi yürürlüğe koyarak I. Meşrutiyeti ilan eden Osmanlı padişahı kimdir?

-II. Abdülhamit

Osmanlı Devleti meşruti sisteme geçmesinde etkili olan grup hangisidir?

-Genç Osmanlılar ( Jön Türkler ) ( I. Meşrutiyeti ilan ederek Osmanlı’yı dağılmaktan kurtarmaya çalışmışlardır )

Kanuni Esasi’nin yürürlüğe konmasında ve I. Meşrutiyet’in ilanında etkili olan fikir akımları hangileridir?

-Batıcılık

-Osmanlıcılık

Osmanlı Devleti’nde halkın ilk kez seçme seçilme haklarını kullandığı dönem hangisidir?

-I. Meşrutiyet dönemi

1. Meşrutiyet döneminde parlamentonun yapısı nasıldır?

-İki Meclisten oluşur

Ayan Meclisi: Üyelerini padişah seçer

-Üyeleri ömür boyu görevde kalır.

-Mebusan Meclisi: üyeleri halk tarafından seçilir.

-Üyeleri bir seçim dönemi süresince görev yapar.

1. Meşrutiyet’in ilan edilme sebebi nedir?

-İstanbul Konferansı’nda Osmanlı Devleti aleyhine kararlar alınmasını engellemek

-Azınlıkların ülke yönetimine katılmasını sağlayarak, devletin dağılmasını engellemek

-Genç Osmanlıların, Meşrutiyet’in ilan edilmesi için padişaha baskı uygulaması

-Avrupa Devletleri’nin, azınlıkları kullanarak Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışmasını engellemek

-Balkanlardaki isyan hareketlerine son vermek

Kanuni Esasi ( 1876 ) önemli maddeleri nelerdir?

-Saltanat hakkı Osmanlı hanedanın en büyük erkek evladına aittir

-Devletin dini İslam, dili Türkçedir.

-Yasama yetkisi Ayan ve Mebusan Meclisi’ne aittir.

-Yürütme yetkisini padişahın başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu’na aittir.

-Mebusan Meclisi üyeleri dört yılda bir yapılan seçimler sonucu halk tarafından seçilir.

-Kanun teklifi verme yetkisi hükümete ( Heyet-i Vükela ) aittir.

-Hükümet padişaha karşı sorumludur.

-Meclisi açma kapama yetkisi padişaha aittir.

-Padişahın devletin güvenliği bozulduğunda durumlarda polis araştırması yaptıracak ve suçlu bulunanların sürgüne gönderme yetkisine sahiptir.

Kanuni Esasi’de yer alan temek haklar nelerdir?

-Eğitim Ve Öğretim Özgürlüğü

-Kişi Hakları

-Din Özgürlüğü

-Konut Dokunulmazlığı Hakkı

-Basın Özgürlüğü

-Dilekçe Hakkı

-Vergi Eşitliği

Kanuni Esasi’nin hangi maddesi padişahın, milli iradenin üstünde tutulduğunun göstergesidir?

-Meclis padişaha karşı sorumludur maddesi

Ayan Meclisi’nin demokrasiye aykırı olan özelliği hangisidir?

-Üyelerinin padişah tarafından seçilmesi ve ömür boyu görevde kalması

Kanuni Esasi’nin önemi nedir?

-Türk tarihinin ve Osmanlı Devletinin ilk anayasasıdır.

-Osmanlı ülkesinde yaşayan halka ilk kez seçme ve seçilme hakkı verilmiştir

-Halk ilk defa padişahın yanında yönetime katılmıştır.

-Mebusan Meclisi’nin yetkileri sınırlandırılmıştır.

1. Meşrutiyet’e son vererek Kanuni Esasi’nin yürürlükten kaldırılmasına neden olan olay nedir?

-93 Harbi ( 1877 – 1878 Osmanlı – Rus Savaşı )

İstibdat Dönemi hangi tarihleri kapsar?

-I. Meşrutiyet’in kaldırılmasından II. Meşrutiyet’in ilanına kadar geçen süredir ( 1878 – 1908 )

İstibdat Dönemi’ndeki Önemli gelişmeler nelerdir?

-İslamcılık düşüncesi etkinlik kazanmıştır.

-Jurnal Teşkilatı ( Hafiyelik Teşkilatı ) kurulmuştur.

-Duyunu Umumiye ( Genel Borçlar İdaresi ) kurulmuştur.

-İttihat ve Terakki Cemiyeti kuruluştur.

-Memleket Sandıkları Ziraat Bankası’na dönüştürülmüştür.

-Osman Hamdi Bey tarafından Sanayi Nefise Mektebi kurulmuştur.

-Osmanlı Devleti’nin ilk medeni kanunu olan Mecelle yürürlüğe girmiştir.

-İlk Ermeni ayaklanması yaşanmıştır ( Erzurum )

-Darü’l Fünun ( Üniversite ) kesin olarak açılmıştır.

-İlk arkeoloji müzesi açılmıştır.

-Kabotaj hakkı yabancılara verilmiştir.

-Osmanlı Maadin ve Ziraat Nezaretleri kurulmuştur.

Not: Osman Hamdi Bey

-Osman Hamdi Bey’in açtığı Sanayi Nefise Mektebi, Güzel Sanatlar Akademisi’ne çevrilmiştir.

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Etiketler: , , , , , , , , , , , ,
Eklenme Tarihi: 5 Ağustos 2017

Konu hakkında yorumunuzu yazın