Atataürk İlkeleri ve İnkılapları

yorumsuz
1.019


Cumhuriyetçilik   
* Demokrasilerde en iyi yönetim biçimidir.
* En önemli unsur seçimdir.
* Halkın, seçtiği temsilciler aracılığı ile kendini yönetmesidir.
* Yeni Türk devletinin değişmez yönetim biçimi olarak kabul edildiği için temel ilkelerin başına konulmuştur.
* Atatürk’e göre Türk ulusunun tabiatına ve adetlerine en uygun yönetim cumhuriyettir.
* Hükümet ile halk arasında ayrılık bırakmamıştır.
Anahtar Kelimeler
* Ulusal (milli) egemenlik, Ulusal irade, Seçim, Çok partili rejim, Seçme ve seçilme hakkı

Milliyetçilik  
* Fransız İhtilali’nden sonra Milliyetçilik bağımsızlık mücadelesinin kaynağı olmuştur.
* Türk toplumunu oluşturan bireylerin birlikte yaşama ve ülkeyi kalkındırma arzusunu ifade eder.
* Ulusal (milli) mücadelemizde ilk uygulamaya konulan ilkedir.
* Din birliğine değil, birlikte yaşama arzusuna dayanır. Bu nedenle laiktir.
* Türk ırkının üstünlüğüne değil, ulusların eşitliği temeline dayanır. Bu nedenle ırkçı değildir.
* Yayılmacı (fetihçi) değildir; ancak ulusal bağımsızlığı temel alır.
Anahtar Kelimeler
* Ulusal (milli) benlik, Ulusal (milli) bilinç, Ulusal (milli) bağımsızlık, Ortak dil, Ortak kader, Din ve ırk birliği şart değildir, Ümmet anlayışı yoktur

Halkçılık

* Toplumu oluşturan bireyler arasındaki ayrıcalıkların ortadan kaldırılmasıdır.
* Halk arasında din, dil, ırk farklılığı olmaksızın herkesin kanun önünde eşit olmasıdır.
* Halkçılık her türlü sınıf farklılığını reddeder.
* İç barışı ve sosyal adaleti sağlamayı amaçlar.
* Cumhuriyet, halkın egemenliğine dayalıdır. Millet (ulus) ise halk ın bilinçlendirilmesi ile ortaya çıkar. Bu nedenle Cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik ilkelerinin zorunlu sonucu olarak Halkçılık doğmuştur.
Anahtar Kelimeler
* Eşitlik, Ayrılıkların kaldırılması, Dayanışma, Topluma hizmet

Devletçilik
* Devletin ekonomik kalkınmayı sağlamak için yaptığı bütün müdahaleler bu ilke ile ilgilidir.
* Ekonomideki devletçilik, özel girişimlerin gerçekleştiremeyeceği ekonomik atılımları devletin kendi imkânlarıyla yapmasıdır.
* Devletçilikte özel girişim (liberal ekonomi) engellenmez; ancak devlet ekonomiye müdahale etmeyi  (sosyalist ekonomi) görevleri ve hakları arasında görür. Bu, liberal ve sosyalist ekonomik sistemlerin olumlu yönlerini alarak, ikisinin karışımı ile ortaya çıkarılmış karma ekonomik sistemdir ve yeni Türk devleti bu sistemi uygulamaya koymuştur.
* Bu ilke Türkiye’de zorunluluk sonucu kabul edilmiştir.
Anahtar Kelimeler
* Ekonomi, Karma ekonomi modeli, Yatırım, KİT. (Kamu İkt. Teşebbüsl.), Kamulaştırma, Bankalar

Laiklik

* Devlet düzenini ve hukuk kurallarının dine dayandırılmamasıdır.
* Kişilerin din ve vicdan özgürlüklerinin sağlanmasıdır.
* Bütün kurumlarda bilimsel esasların ve ileri teknolojinin kullanılmasını amaçlar.
* Dinin çıkarcı kimseler tarafından sömürü aracı olarak kullanılmasının engellenmesini amaçlar.
Anahtar Kelimeler
* Din ve devlet işlerini ayrılması, Akılcılık ve bilimsellik, Din ve vicdan özgürlüğü

İnkılâpçılık
(Devrimcilik)
* Toplumun eskiyen düzeninin yerine yeni ve çağdaş bir düzen getirilmesidir. Bu yeni ve çağdaş düzen köklü değişiklikler yapılarak gerçekleşir.
* Atatürk İnkılâpçılığı, kendi kendini yenileyen (değişen şartlara göre kendini yenileyen hareketli) bir yapıya sahiptir.
* Amaç bir taraftan devleti güçlendirmek ve korumak, diğer taraftan da uygar dünyanın gidişine ayak uydurmaktır.
Anahtar Kelimeler
* Devrim, İnkılâp, Çağdaşlaşma, Değişim, Yenilik, Dinamik yapı

İLKELER   İLKELERLE  İLGİLİ  UYGULAMALAR  (İNKILAPLAR)
Cumhuriyetçilik
** TBMM’nin açılması
** Saltanatın kaldırılması
** Cumhuriyet’in İlanı
** Halifeliğin kaldırılması
** 1921 ve 1924 Anayasalarının kabulü
** Çok partili rejim denemeleri
** Kadınlara seçme ve seçilme haklarının verilmesi

Milliyetçilik
** TBMM’nin açılması
** İstiklal Marşı’nın kabulü
** Saltanatın kaldırılması
** Cumhuriyetin ilanı
** Tevhid-i Tedrisat Kanunu
** Halifeliğin kaldırılması
** Türk Medeni Kanunu
** Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması
** Yabancı işletmelerin satın alınması ve ulusallaştırılması
** Türk Tarih Kurumu’nun açılması
** Türk Dil Kurumu’nun açılması

Halkçılık   
** Aşar vergisinin kaldırılması
** Kıyafet devrimi
** Tekke ve zaviyelerin kapatılması
** Türk Medeni Kanunu
** Harf inkılâbı
** Toprak reformu ile ilgili kanunun çıkarılması
** Soyadı Kanunu
** Kadınlara seçme ve seçilme haklarının verilmesi

Devletçilik

** Aşar vergisinin kaldırılması
** Tarım alanındaki destekleyici çalışmalar
** Yabancı işletmelerin satın alınması ve ulusallaştırılması
** Devletçe demiryollarının yapılması
** Devletin banka kurması
** Devletin bankaları ve kredi kooperatiflerini denetimine alması
** Teşvik-i Sanayi Kanunu
** I. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın hazırlanması
** KİT’lerin kurulması
** Kamulaştırma çalışmaları

Laiklik   
** Saltanatın kaldırılması
** Halifeliğin kaldırılması
** Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin kaldırılması
** Tevhid-i Tedrisat Kanunu
** Medreselerin kapatılması
** Maarif Teşkilatı Hakkındaki Kanun’un çıkarılması
** Tekke ve zaviyelerin kapatılması
** Kıyafet devrimi
** Türk Medeni Kanunu
** Anayasadan “devletin dini İslam’dır” maddesinin çıkarılması
** Laiklik ilkesinin anayasada yer alması

İnkılâpçılık (Devrimcilik)
** Yukarıda adı geçen bütün yenilikler ve uygulamalar (inkılâplar), İnkılâpçılık ilkesi ile ilgilidir.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 13 Nisan 2012

Konu hakkında yorumunuzu yazın