Dikkat aşağıdaki yazı geçerliliğini yitirmiş konunun geçerli ve güncel halini  liselerde devamsızlık hakkı kaç gün adlı makaleden okuyabilirsiniz.

 

 

Evet okulların açılması ile liselerde devamsızlık kaç gün olacak 4+4+4 ile liselerde devamsızlık 30 güne çıkarıldı gibi söylentiler ortada dolanmaya başladı bizde bunun için liselerde devamsızlık ve sorumluluk sınavları ile ilgili konuyu ele aldık. Konu MEB mevzuattan aynen alınmıştır.

Güncelleme: meb 45 günlük izin konusu ile ilgili gelen arkadaşlar   lütfen  bu  linkten devam ediniz .

 

  • dikkat  NOT: Soru- cevap modülü üzerinden sorularınızı  bize iletebilirsiniz.
  • !!! Raporlu olma durumu ile ilgili bilgi yazı sonunda yer almaktadır.
  • !!! lütfen yazının tamamını okumadan soru sormayınız zira bir çok sorunun cevabı aşağıda yer almaktadır.
. Devamsızlık ve kayıt silme MADDE 28 – (1) (Değişik:RG-22/4/2010-27560) Öğrencilerin devamsızlıkları ile ilgili işlemlerde, 8/12/2004 tarihli ve 25664 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır. (2) Özürsüz olarak devamsızlık yapan öğrencilerin durumları, okul veya kurum müdürlüğünce devamsızlığın beş ve onuncu günleri bitiminde velilerine bildirilir. Öğrencinin devamsızlığı ile ilgili velisine yapılacak tebligat işlemi, normal posta ile yapılabileceği gibi bilişim araçları ile de yapılabilir. Devamsızlığı 15 günü aşanların durumları ile öğrencinin devamının sağlanamaması hâlinde devamsızlık nedeniyle başarısız sayılacağı hususu iadeli taahhütlü posta ile velilere bildirilir. (3) Bir ders yılında özürsüz olarak 20 gün okula devam etmeyen öğrenciler notları ne olursa olsun başarısız sayılır. Bunlardan öğrenim hakkı bulunanlar; takip eden öğretim yılında okula devam ettirilir, bulunmayanların ise okulla ilişikleri kesilir. Başarısız sayılan veya okulu ile ilişkisi kesilen öğrencilerin durumları velisine iadeli taahhütlü posta ile bildirilir. (4) Evli olanların kayıtları yapılmaz. Öğrenci iken evlenenlerin kayıtları silinerek okulla ilişkileri kesilir. (5) Disiplin cezası nedeniyle okulu ile ilişkisi kesilmesi gereken öğrencilerle ilgili iş ve işlemler, 19/1/2007 tarihli ve 26408 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
NOT: Bu yazı 8 Ekim 2012 tarihinde yazılmıştır ve yönetmeliğin değişmesi gibi bir durum olabilir (şu sıralar değişmez bizce en azından bu sene Haziran ayına kadar aynı şekilde devam eder.) onun için lütfen her zaman Yönetmeliğin güncel haline bakmanızı tavsiye ederiz. ______

Sorumlu Olarak Sınıf Geçme ve Sorumluluğun Kalkması

Madde 34 — (Değişik:12.6.2008/26904 RG) Doğrudan veya yıl sonu başarı notu ile sınıfını geçemeyen öğrencilerden; 9 uncu sınıfta en fazla 3, 10 uncu ve 11 inci sınıflarda ise en fazla 2 dersten başarısız olanlar sorumlu olarak bir üst sınıfa devam ederler. Ancak, alt sınıflar da dâhil toplam 5 den fazla sorumlu dersi bulunanlar başarısız sayılır. Alan değişikliğinden dolayı sorumlu olunan dersler bu sayıya dâhil edilmez. Sorumluluk, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar. Hazırlık sınıfından sorumlu olarak 9 uncu sınıfa geçilmez.

Benzer sorular...