Soru ve Cevaplarla İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

yorumsuz
1.684


Soru ve Cevaplarla İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Özetiyle siz değerli okuyucularımızın İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Konusunda sıkıntısı kalmamasını amaçlıyoruz. Özetiyle siz değerli okuyucularımızın Osmanlı Devleti’nin Yükselme Dönemi Konusunda sıkıntısı kalmamasını amaçlıyoruz. Diğer Soru ve Cevaplarla Tarih Özeti konularına buradan erişebilirsinizEgitimvaktim ailesi olarak İslamiyet öncesi Türk Tarihi çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Coğrafi anlamda Türklerin ana yurdu neresidir?

– Orta Asya

Orta Asya’nın coğrafi koşulları Türk topluluklarının yaşantısına etkileri nelerdir?

-Orta Asya’nın sert iklim koşulları tarıma elverişli olmadığı için Türklerin temel geçim kaynağı hayvancılıktır.

-Hayvancılıkla uğraşan Türkler hayvanlarına otlak ve sulak alanlar bulmak için göçebeliği benimsemişlerdir.

-Göçebeliğin zorlu koşulları Türklerin gücünü ve dayanıklılığını arttırmıştır.

-Göçebe yaşam Türklerin özgürlüklerine ve bağımsızlıklarına düşkün olmasını sağlamıştır.

Orta Asya’da ortaya çıkan ilk kültürlerin adları nelerdir?

-Anav kültürü

-Afanesyevo Kültürü

-Kelteminar Kültürü

-Andronova Kültürü

-Karasuk Kültürü

-Tagar Kültürü

Türklerin Orta Asya’dan göç etmelerinin temel nedenleri nelerdir?

-Sert iklim koşulları ve yaşanan kuraklıklar

-Hayvanlar arası salgın hastalıklar

-Boylar arası mücadeleler

-Nüfus artışı

-Otlak ve sulak alanların yetersizliği

-Dış baskılar

-Yeni yurtlar elde etme düşüncesi

Orta Asya’dan Göçlerin sonuçları nelerdir?

– Orta Asya Kültürü geniş bir alana yayılmıştır.

– Değişik coğrafyalarda Türk devletleri kurulmuştır.

– Kavimler Göçü ortaya çıkmıştır.

– Türkler farklı kültürlerle etkileşmişler ve farklı kültürlerden etkilenmişlerdir.

– Göç edem Türk toplulukları gittikleri yerlerde azınlıkta kalarak milli benliklerini yitirmişlerdir.

Tarihsel süreçte ortaya çıkan ilk Türk topluluğunun adı nedir?

-İskitler

Tarihte bilinen ilk kadın hükümdar kimdir?

-Tomris Hatun

İskitlerin İranlılarla Mücadelelerini konu alan destanın adı nedir?

-Alp-Er Tunga Destanı

Tarihte kurulmuş olan İlk Türk devleti hangisidir?

-Asya Hun Devleti

İskitlerin genel özellikleri nelerdir?

-Göçebe bir hayat yaşamışlardır

-İskit toplumunda kadınların önemli bir yere sahip olması Amazon Kadınları efsanesini ortaya çıkarmıştır

-Ölümden sonra yaşama inanmışlar, ölülerini eşyalarıyla birlikte gömmüşlerdir.

-Göktanrı dinine inanmışlardır.

-Altın gümüş işletmeciliğinde gelişme göstermişlerdir.

-Sanatta Bozkır Hayvan üslubunu oluşturmuşlardır.

-Alp-Er Tunga Destanı İskitliler’e aittir.

Asya Hun Devleti kim kurmuştur?

-Teoman

Asya Hunları ile Çinliler arasında sık sık mücadelelere girmelerinin nedeni nedir?

-İpek yoluna hakim olma düşüncesi.

Tarihte ilk kez Orta Asya’daki Türk topluluklarını tek bayrak altında toplayıp siyasi birliği sağlayan devlet hangisidir?

-Asya hunları ( Padişah: Mete Han)

“Onluk Sistem”i oluşturarak tarihte ilk kez düzenli orduyu kuran Türk Hükümdarı Kimdir?

-Mete Han

Asya Hunlarının genel özellikleri nelerdir?

-Merkezi Ötüken’dir.

-En bilinen hükümdarı Mete Han’dir.

-Çin üzerine akınlar düzenlemişler Çinliler bu akınları durdurmak için Çin Seddi’ni İnşa etmişlerdir.

-Mete Han döneminde Çin vergiye bağlanmıştır.

-Orduda onluk sistemi oluşturmuşlardır.

-Göktanrı inancını benimsemişlerdir.

Kavimler Göçü’nün ne gibi sonuçları olmuştur?

-Roma imparatorluğu ikiye ayrılmıştır. Batı Roma İmparatorluğu bir süre sonra yıkılmıştır.

-Avrupa’da uzun yıllar süren karışıklıklar yaşanmıştır.

-Günümüz Avrupa devletlerinin sınırları çizilmiştir.

-Hristiyanlık German kavimleri arasında yayılmıştır.

-Avrupa’da Avrupa Hun Devleti kurulmuştur.

-Avrupa’da Feodalite rejimi ortaya çıkmıştır.

-İlk Çağ kapanmış, Orta Çağ açılmıştır.

Bizans’ı Margos ve Anatolyos Anlaşmaları ile vergiye bağlayan Türk hükümdar kimdir?

-Atilla

Avrupa Hun Devleti’ni kim kurmuştur?

-Balamir

Avrupa Hunlarının genel özellikleri nelerdir?

-Kavimler Göçü sonucunda, Balamir tarafından kurulmuştur.

-En parlak dönemlerini Atilla döneminde yaşamışlardır.

-Bu dönemde Bizans’ı vergiye bağlamışlardır.

-Atilla Roma üzerine Galya ve İtalya seferlerini düzenlemiştir.

-Bağlı devletler ve Bizans saldırıları üzerine yıkılmıştır.

-Hun-German mücadeleleri Alman Nibelungen Destanı’na konu olmuştur.

Not: Kavimler Göçü

-Asya Hun Devletinin kuzey kolu tarafından başlatılmıştır.

-Avrupa’da uzun yıllar devam eden karışıklıklar yaşanmıştır.

-Avrupa’da Skolastik düşünce egemen olmuştur.

Atilla

-Cihangirlik anlayışı ile dünyaya hakim olmaya çalışmıştır.

-Doğu ve Batı Roma’yı kendisine bağlamış, Sasaniler üzerine sefere hazırlanırken ölmüştür.

Tarihte ilk kez Türk adını devlet adı olarak kullanan Türk toplumu adı nedir?

-Göktürkler

  1. Göktürk Devletini kuran kimdir?

-Bumin Kağan

İslamiyet öncesi Türk Devletleri’nde ülkenin doğu-batı olarak (ikili Teşkilat) neden ikiye ayrılmıştır?

-Ülke yönetimini kolaylaştırmak

-Veraset sistemini uygulamak

İslamiyet öncesi Türklerde veraset sistemi nasıldır?

-Ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır.

  1. Göktürk Devletinin genel özellikleri nelerdir?

-Merkezi Ötüken’dir

-Devletin kurucusu Bumin Kağan ülkeyi doğu – batı olarak ikiye ayırarak yönetmiştir.

-Ülkenin doğusunu ( merkez ) Bumin Kağan, Batısını ise merkeze bağlı olarak kardeşi İstemi Yabgu yönetmiştir.

-En parlak dönemleri Mukan kağan dönemidir.

-Mukan Kağan döneminde Sasanilerle kurulan ittifak sonucu Ak Hun Devleti ortadan kaldırılmıştır.

-Devlet Çin entrikaları sonucunda doğu – batı olarak ikiye ayrılarak bir süre sonra Çin hakimiyetine girmiştir.

38 harfli ilk Türk alfabesi hangi devlet kullanmıştır?

-I.Göktürk Devleti

Türk topluluklarını ikinci kez tek bayrak altında toplayıp siyasi birliği sağlayan devlet hangisidir?

-I.Göktürk Devleti

Türk tarihinde ilk bağımsızlık ayaklanması hangisidir?

-Kürşad Ayaklanması

  1. Göktürk ( Kutluk ) Devletini kim kurmuştur?

-Kutluk Kağan

Türk tarihinin edebi ve tarihi ilk eseri olan Orhun Kitabeleri hangi devlete aittir?

-II.Göktürk ( Kutluk ) Devletine aittir.

Göktürklerin ulusal (milli ) bir karaktere sahip olduklarını kanıtları nelerdir?

-Türk alfabesini kullanmaları

-Türk adıyla kurulan ilk devlet olmaları

-Türk tarihinin ilk yazılı edebi eserini vermeleri

Not: I.Göktürk Devleti

-Asya Hun Devletinden sonra Orta Asya’da ikinci kez Türk siyasi birliğini sağlamışlardır.

-Orta Asya’da en geniş sınırlara ulaşan Türk devletidir.

Vezir Tonyukuk

-Türk tarihinin ilk veziridir.

-Fikirleriyle devletin güçlenmesinde etkili olmuştur.

  1. Göktürk ( Kutluk ) Devleti’nin genel özellikleri nelerdir?

-Çin’e karşı verdikleri bağımsızlık savaşı sonucunda Kutluk Kağan tarafından kurulmuştur.

-Kutluk Kağan İlteriş ( derleyen, toparlayan ) unvanını alarak devlet yönetimini üstlenmiştir.

-En parlak dönemini Bilge Kağan ve Kültigin döneminde yaşamışlardır.

-Bilge Kağan Tonyukuk’u vezir tayin etmiştir.

-Bu dönemde Bilge Kağan, Kültigin ve Vezir Tonyukuk adına Orhun Kitabeleri dikilmiştir.

-Devlet Uygur, Basmil ve Karluk ittifakıyla ortadan kaldırılmıştır.

Orhun Kitabelerinin önemli yönleri nelerdir?

-II. Göktürk Devleti tarafından dikilmiştir.

-Söylev ( Nutuk ) niteliği taşımaktadır.

-Türklerin gelenek ve görenekleri hakkında bilgiler içerir.

-Türklere ait ilk yazılı belge olma özelliğine sahiptir.

-Devlet ve halkın birbirlerine karşı sorumluluklarını dile getirmiştir.

Uygur Devletini kim kurulmuştur?

-Bilge Kül Kağan

Türk tarihinde yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti hangisidir?

-Uygurlar

Tarihte din değiştiren ilk Türk topluluğu olan Uygurlar hangi dinleri kabul etmişlerdir?

-Maniheizm ve Budizm

Tarihte Kağıt ve matbaayı kullanan ilk Türk topluluğu hangisidir?

-Uygurlular

Mani dinin Uygurlulara ne gibi etkileri olmuştur?

-Mani dinini et yemeyi yasaklaması, Uygurluların savaşçı güçlerinin azalmasına neden olmuştur.

-Yerleşik yaşama geçmişlerdir.

-Köyler, kasabalar, şehirler kurmuşlarıdır.

-Halkın Mani dinini öğrenmesi amacıyla kitaplar basılmış bu da matbaacılığın gelişmesini sağlamıştır.

Uygurluların genel özellikleri nelerdir?

-Kutluk Devleti’ni ortadan kaldırarak Ötüken merkezli kurulmuşlardır.

-Moyen Çor döneminde yerleşik hayata geçmişlerdir.

-Bögü Kağan döneminde Manihaizm’i benimsemişlerdir.

-Ordu-Balık gibi şehirler kurmuşlardır.

-Ticari alanda gelişme göstermişlerdir.

-Kendilerine ait alfabe kullanışlardır.

-Kırgızlar tarafından ortadan kaldırılmışlardır.

Türk tarihinde Orta Oyunu geleneğini başlatan Türk topluluğunun adı nedir?

-Uygurlar

Not: Orhun Kitabeleri

-Yollug Tigin tarafından yazılmıştır.

Uygur alfabesi

-3 sesli 15 sessiz harf olmak üzere 18 harften oluşur.

-Uygurlar Moğol hakimiyetine girmişlerdir. Bundan dolayı Moğollar Uygur alfabesini kullanmışlardır.

Uygurluların Türk tarihine ne gibi katkıları olmuştur?

-Yerleşik yaşama geçen ilk Türk topluluğudur.

-Farklı dini benimsemeleriyle kültürel açıdan gelişme göstermişlerdir

-Kendilerine özgü alfabe kullanmışlardır.

-Kağıt ve Matbaa kullanarak Türk kültürüne katkıda bulunmuşlardır.

Türk tarihinde ilk kez tek Tanrılı dine inanmış Türk devleti hangisidir?

-Hazarlar

Manas Destanı hangi Türk devletine aittir?

-Kırgızlar

Avarların genel özellikleri nelerdir?

-Moğolistan’da devlet kuran Avarlar Göktürk baskınları sonucu Avrupa’ya göç etmiştir.

-Bugünkü slav toplumlarının oluşmasına katkı sağlamışlardır.

-Hristiyanlığı benimsemişleridir.

-Franklar tarafından yıkılmışlarıdır.

Avarların en önemli özelliği nedir?

-İstanbul’u kuşatan ilk Türk topluluğu olmalarıdır.

Slav kavimlerine “ vatan, devlet ve millet “ kavramlarını öğreten Türk topluluğu hangisidir?

-Tuna Bulgarları

Tarihte ilk kez İslamiyet’i kabul eden Türk boyu hangisidir?

-Karluklar

Tarihte ilk kez parayı hangi Türk devleti kullanmıştır?

-Göktürkler

Karlukların genel özellikleri nelerdir?

-Basmil ve Uygurlarla ittifak kurarak II. Göktürk ( Kutluk ) Devleti’nin yıkılmasında etkili olmuşlardır.

-Talas Savaşı’nda Müslüman Araplarla ittifak kurarak Orta Asya’nın Çin hakimiyetine girmesini önlemişlerdir.

-İslam dinini kabul etmişlerdir.

-Karahanlı Devleti’nin kurulmasında etkili olmuştur.

Bugünkü Sibirya’ya hangi Türk devleti adını vermiştir?

-Sabirler (Sabarlar – Sibirler )

Türeyiş ve Göç Destanları hangi Türk topluluğuna aittir?

-Uygurlular

Kırgızların genel özellikleri nelerdir?

-Merkezi Ötüken’dir.

-Uygur Devleti’nin yıkılmasında büyük rol oynamışlarıdır.

-1207 yılında Moğollara bağlanmışlardır.

-Ötüken merkezli olarak kurulan son Türk devletidir.

-Günümüzde varlıklarını sürdürmektedir.

Emevilerle mücadele ederek Orta Asya’nın Araplaşmasını önleyen Türk devleti hangisidir?

-Türgişler

Oğuz kağan destanı hangi Türk devletine aittir?

-Asya Hun Devleti

Bulgarların genel özellikleri nelerdir?

-Kubrat yönetiminde, Balkanlarda kurulmuştır.

-Hazar baskısı sonucu Tuna Bulgarları ve Kama Bulgarları olarak ikiye ayrılmışlardır.

-Kama Bulgarları İslamiyet’i, Tuna Bulgarları Hristiyanlığı benimsemiştir.

Müslüman Araplarla Mücadele eden ilk Türk boyunun adı nedir?

-Hazarlar

Not: Karluklular

-Karluklular, Göktürklerin yıkılmasından sonra kurulan Uygur devlerinin içinde yer almışlardır.

Avarlar

-Hem Asya’da hem de Avrupa’da devlet kurmuşlardır.

Hazar ülkesinde Cami, Kilise ve Havra gibi birçok mabede rastlanması neyi gösterir?

-Hazarlar değişik dinlere hoşgörülü yaklaştıklarının ve Hazarlarda inanç özgürlüğünün bulunduğunun.

Hazarların genel özellikleri nelerdir?

-İtil ve Don ırmakları çevresinde hakimiyet sürmüşlerdir.

-Müslüman Araplarla ( Hz. Osman dönemi ) mücadele etmişlerdir.

-Ticarette gelişmişler İpek ve Kürk yoluna egemen olmuşlardır.

-Yaşadıkları bölgede barış ve huzur ortamını sağlamış ve bu dönem “ Hazar Barış Çağı “ olarak anılmıştır.

-Museviliğe inanmışlardır.

-Devlet ve ordu teşkilatlarıyla Rusları etkilemişlerdir.

Güç ve istikrarın göstergesi olarak kendi adına para bastıran ilk Türk hükümdar kimdir?

-Türgiş hükümdarı Baga Tarkan

Macarların genel özellikleri nelerdir?

-Avar ve Sibir baskısıyla bugünkü Macaristan’a yerleşmişlerdir.

-Hristiyanlığın Katolik mezhebini benimseyerek milli benliklerini kaybetmişlerdir.

-Balkanların Germen egemenliğine girmesini önlemişlerdir.

-Göçebe bir hayat yaşamışlardır.

“ Dede Korkut Hikayeleri “ hangi Türk topluluğuna aittir?

-Oğuzlar

İslamiyet öncesi Türklerde devlete verilen adlar nelerdir?

-İl ya da El

Türgişlerin genel özellikleri nelerdir?

-Batı Göktürklerin yıkılmasıyla, bölgedeki Türk boylarını bir bayrak altında toplayarak bir devlet kurmuşlardır.

-Emevilerle mücadele etmişlerdir.

-Baga Tarkan döneminde yerleşik yaşama geçmişlerdir ve madeni para basmışlardır.

-Karluklular tarafından yıkılmışlardır.

“ Kut İnancı “ nedir?

-İslamiyet öncesi Türklerde hükümdara devlet yönetme yetkisinin Göktanrı tarafından verildiğine inanılmasıdır.

Kut inancının İslamiyet öncesi Türk devletlerine etkileri nelerdir?

-“ Kut “ un kan yoluyla babadan oğula geçtiğine inandığı için bütün hanedan üyelerinin tahta çıkma hakkı bulunmaktadır.

-Ülke hanedanının ortak malı sayılmıştır.

-Taht kavgalarına neden olmuştur.

-Türk devletlerinin kısa ömürlü olmasına neden olmuştur.

Not: Manas Destanı

-Kırgızlılara ait Manas Destanı dünya tarihinin en uzun destanıdır ( 400 bin beyit ) .

Hazarlar

-Yahudiliği benimseyen tek Türk devletidir.

-Hz. Osman Döneminde ( 652 ) Belencer Savaşı ile Müslüman Arapların ilerleyişini durdurmuşlardır.

Peçeneklerin genel özellikleri nelerdir?

-Oğuzların baskıları sonucu Karadeniz’in Kuzeyine göç etmişlerdir.

-Devlet kuramamışlardır.

-Malazgirt Savaşı’nda Bizans ordusu saflarından Selçuklu saflarına geçerek Selçukluların savaşı kazanmasında etkili olmuşlardır.

-Kıpçaklar tarafından yıkılmışlardır.

-Bizans etkisiyle Hristiyanlığı benimsemişlerdir.

Peçeneklerin Malazgirt Savaşı’nda Bizans saflarından Selçuklu saflarına geçmeleri neyi işaret eder?

-Ulus ögesinin, din ögesinden daha güçlü temellere dayandığının

İslamiyet öncesi Türk devletlerinin kısa ömürlü olmasının nedeni nedir?

-Kut inancı,

-Veraset sistemi,

-Boylar federasyonu şeklindeki örgütlenme,

-Taht kavgaları.

Oğuzların genel özellikleri nelerdir?

-Siyasi ve kültürel alanda en büyük rolü oynayan Türk boyudur.

-Toplu halde İslamiyet’i kabul etmişlerdir.

-Birçok beyliğin, Selçuklu Devleti’nin ve Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda büyük rol oynamışlardır.

İslamiyet öncesi Türk devletlerinde egemenlik anlayışı ( veraset sistemi ) nasıldır?

-Ülke hanedan üyelerinin ortak malı sayılmıştır.

Türkler dünya devletlerini en çok hangi alanda etkilemiştir?

-Askerlik

Kıpçakların genel özellikleri nelerdir?

-Karadeniz’in kuzeyinde hüküm sürmüştür.

-Kıpçak – Oğuz mücadeleleri Dede Korkut Hikayeleri’ne konu olmuştur.

-Ruslarla yaptıkları mücadeleler Rusların “ İgor “ destanına konu olmuştur.

-Hristiyanlığı benimsemişler ve Milli benliklerini kaybetmişlerdir.

-Altın Ordu Devleti’nin egemenliğine girmişlerdir.

Türklerin göçebe bir hayat sürmelerinin sonuçları nelerdir?

-Mimari alanda gelişme gösterememişlerdir.

-Sanat eserleri taşınabilir malzemelerden oluşmuştur.

-Hapis cezaları kısa sürelidir.

Sabirlerin ( Sibirler – Sabarlar )genel özellikleri nelerdir?

-Bugünkü Sibirya’ya adlarını vermişlerdir.

-Anadolu’ya akın düzenlemişlerdir.

-Avarların hakimiyetine girmişlerdir.

Not: Türgişler

-Orta Asya’nın Arapların eline geçmesine engel olmuşlardır.

-Karluklular tarafından yıkılmışlardır.

Macarlar

-Hristiyanlığı kabul ettikten sonra Türk kimliklerimi kaybetmişlerdir. Konargöçer olup çadırlarda yaşamışlardır.

Eski Türk devletlerinde hükümdarların kullandığı unvanlar nelerdir?

-Han

-Hakan

-Kağan

-Yabgu

-Tan-hu

-Şan-yu

-İlteber

-İdikut

-İlteriş

Eski Türk devletlerinde hükümdarların görevleri nelerdir?

-Ülkeyi yönetmek

-Halka adaletli davranmak

-Boyları bir arada tutmak

-Orduya komutanlık etmek

-Kurultaya başkanlık etmek

-Ülke düzenini sağlamak

İslamiyet öncesi Türk devletlerinde hükümdar eşlerinin adı nedir?

-Hatun-Katun.

Eski Türklerde hükümdar eşlerinin kurultaya katılması, elçi kabul etmeleri, dini törenlere katılmaları neyin göstergesidir?

-Hatunların siyasal ve sosyal hayatta etkin bir şekilde yer almalarının.

Not: Kurultay

-Kurultay kararlarında son söz hükümdara aittir. Dolayısıyla kurultay danışma meclisi niteliğindedir.

Not: Türkler göç ettikleri toplumlarla kültürel etkileşim yaşamışlardır. En az değişim askeri alanda olmuştur.

Eski Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşüldüğü ve devlete ait kararların alındığı meclise hangi adlar verildi?

-Toy

-Keneş

-Kengeş

-Kurultay

İslamiyet öncesi Türk devletlerinde hiyerarşide hükümdardan sonra gelen ve devletin batısını yöneten kişiye adı nedir?

-Yabgu

Türklerde devlet yönetiminde etkin olan Kurultay’a katılan kimlerdir?

-Kağan

-Hatun

-Hanedan üyeleri

-Boy beyleri

-Askeri idareciler

-Devlet adamları

Kurultay’in görevleri nelerdir?

-Hükümdar ve veliahtlarının belirlenmesinde etkili olmak

-Törelerde değişik yapmak

-Siyasi, sosyal ve ekonomik kararlar almak

-Askeri alanda düzenlemeler yapmak

Türklerde kağanın Kurultay kararlarına uymak zorunda olmaması neyi gösterir?

-Kurultay’ın danışma meclisi niteliğinde olduğunu.

Eski Türk devletlerinde hükümdar çocuklarına ne ad verilir?

-Tigin.

İslamiyet öncesi Türk devletlerinde valilere ne ad verilir?

-Todun ( Tudun )

İslamiyet öncesi Türk devletlerinde Tamgacıların ( Bitikçi ) görevi nedir?

-Devlet adına yazışmaları yapmaktır.

Türklerin kısa sürede devlet kurmalarında ne etkili olmuştur?

-Teşkilatçı bir yapıya sahip olmaları

-Bağımsızlıklarına düşkün olmaları

İslamiyet öncesi Türk devletlerinde hanedan üyesi vali ve komutanlara ne ad verilir?

-Şad.

Not: Eski Türklerde hatun

-Hatunlar, meclise katılır, elçileri karşılar ve devlet işlerinin yürütülmesinde söz sahibidirler.

Yuğ

-Eski Türklerde Yuğ denilen cenaze törenleri düzenlenmiştir. Ölüler için kurbanlar kesilmiştir.

Eski Türklerde ordu komutanlarına hangi adlar verilirdi?

-Subaşı, Tarkan, Noyan

Türk devletlerinde ordunun genel özellikleri nelerdir?

-Her Türk asker sayılır. ( Ordu – Millet Anlayışı )

-Atlı birliklerden oluşur.

-Daimi ve ücretsizdir.

-Hafif silahlar kullanılmıştır.

-Turan taktiği uygulanmıştır.

Eski Türk devletlerinde toplumsal hayatı düzenleyen hukuk kurallarının adı nedir?

-Töre

Türk töresinin özellikleri nelerdir?

-Günün İhtiyaçlarına göre değişiklik gösterir.

-Adaleti, iyiliği, eşitliği gözeterek oluşturulur.

İslamiyet öncesi Türk devletlerinde kısa süreli hapis cezalarının görülmesinin nedeni nedir?

-Göçebe yaşam

Eski Türklerde mahkeme başkanlarının adı nedir?

-Yargucu

Türk Hukuk kuralları ilk kez hangi devlet tarafından yazılı hale getirilmiştir?

-Uygurlular.

İslamiyet öncesi Türk devletlerinde hükümdar dahil herkesin töreye uymak zorunda olması neyi gösterir?

-Hukuk üstünlüğünün

İslamiyet öncesi Türk devletlerinde sosyal sınıflar neden ortaya çıkmamıştır?

-Göçebe yaşama bağlı olarak mülkiyet kavramının ortaya çıkmaması,

-Törenin insanlar arasında eşitliği öngörmesi

Türklerde bütün halkın katıldığı “ toy “ şölenleri düzenlenmesi neyi gösterir?

-İnsanlar arasında sosyal dayanışmanın olduğunun

Eski Türk devletlerinin en fazla ticareti hangi devletle yapmıştır?

-Çin

Eski Türk devletlerinin ticaret yaparken sıklıkla kullandıkları yollar nerelerdir?

-İpek ve Kürk Yolu

Not: Turan Taktiği hangi savaşlarda kullanılmıştır?

-Malazgirt Savaşı, Mohaç Meydan Muharebesi ve Sakarya Meydan Muharebesinde kullanılmıştır.

Töre nedir?

-Yazısız hukuk kurallarıdır.

-Halk, kurultay, hükümdar ve boy beyleri töre kurallarını belirlemede etkindir.

-Hükümdarın kendisi dahi töreye uymak zorundadır.

Tarihsel süreçte Türkler hangi dinleri kabul etmişlerdir?

-Göktanrı inancı

-Şamanizm

-Maniheizm

-Budizm

-Musevilik

-Hristiyanlık

-Müslümanlık

-Doğalar Kültü ( Nasturuzm )

-Atalar Kültü

Türklerin milli inancı olan Göktanrı inancının önemli yönleri nelerdir?

-Gökte bir tanrı olduğuna inanılır.

-Kurban geleneği vardır.

-Cennet ve Cehennem inancı vardır.

-Din adamlarına “ Kam “ adı verilir.

Türklerde ölülerin arkasından düzenlenen cenaze törenlerinin adı nedir?

-Yuğ

Hangi Türk devletleri Hristiyanlığı kabul etmişlerdir?

-Avarlar

-Macarlar

-Bulgarlar

-Peçenekler

-Uzlar

-Kıpçaklar

Türklerde ölümden sonra yaşama inandığının ( Ahiret inancı ) göstergeleri nelerdir?

– “ Kurgan “ adı verilen mezarlara ölüleri eşyalarıyla birlikte gömmeleri

-Ölüleri mumyalamaları

-Mezarlara “ balbal “ taşlarını dikilmesi

-Cennet ( Uçmag ) – Cehennem ( Tamu ) olgusuna inanılması

Türklere özgü alfabeler hangileridir?

-Göktürk ( Orhon ) alfabesi

-Uygur alfabesi

Tarihsel süreçte Türklerin kullandığı alfabeler hangileridir?

-Göktürk

-Uygur

-Latin

-Sanskrit

-Kiril

-Sogd

-Arap

Türklerin astronomi bilimiyle ilgilendiklerine ne kanıt gösterilebilir?

-On İki Hayvanlı Türk Takvimi’ni oluşturmaları

Manas Destanı’nın en bilinen özelliği nedir?

-Dünyanın en uzun destanı olmasıdır.

Türkler hangi sanat dallarıyla uğraşmışlardır?

-Ahşap işletmeciliği

-Taş işletmeciliği

-Çinicilik

-Minyatür

-Dokumacılık ( Halı – Kilim )

-Tiyatro

-Müzik

Türklerde göçebe yaşamın sanat üzerine etkileri nelerdir?

-Mimari gelişmemiştir.

-Bozkır Üslubu ( Hayvan Üslubu ) gelişmiştir.

-Sanat eserlerinde daha çok hayvan figürleri kullanılmıştır.

-Sanat eserlerinde taşınabilir malzeme kullanmışlardır.

Not: Toy

İnsanlar arasında sosyal dayanışmayı ve birliği sağlamıştır.

Kurgan

-Eşyalarıyla birlikte gömülür.

-Yenisey Nehri bölgesinde ve Kırgız steplerinde binlerce kurgan bulunmaktadır.

-Mezarlar kutsal sayılmıştır.

-Mezar kalıntıları Türk kültürünü aydınlatmıştır.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Etiketler: , , , , , , , , , , ,
Eklenme Tarihi: 13 Temmuz 2017

Konu hakkında yorumunuzu yazın