Soru ve Cevaplarla Türkiye ( Anadolu) Tarihi

yorumsuz
1.227


Soru ve Cevaplarla Türkiye ( Anadolu) Tarihi Özetiyle siz değerli okuyucularımızın İlk Türkiye ( Anadolu) Tarihi Konusunda sıkıntısı kalmamasını amaçlıyoruz. Özetiyle siz değerli okuyucularımızın Osmanlı Devleti’nin Yükselme Dönemi Konusunda sıkıntısı kalmamasını amaçlıyoruz. Diğer Soru ve Cevaplarla Tarih Özeti konularına buradan erişebilirsinizEgitimvaktim ailesi olarak Türkiye ( Anadolu) Tarihi çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Anadolu’ya ilk Türk akınları hangi dönemlerde gerçekleştirilmiştir?

İskitler

-Hunlar

-Sibirler

Türklerin Anadolu’yu yurt edinmek istemelerinde neler etkili olmuştır?

Karahanli ve Gazneli devletlerinin baskısı altında kalan Selçukluların kendilerine yeni yurt aramaları

-Anadolu’nun tarım ve hayvancılığa uygun bir coğrafya olması

-Selçukluların göçebe Türkmenleri yerleşik hayata geçirmek istemesi

-Anadolu’nun ele geçirilmesinin İslamiyet’teki gaza anlayışına uygun olması.

Anadolu’da kurulan ilk Türk Beylikleri hangileridir?

Danişmentliler    ( D )

-Saltuklular           ( S )

-Mengücekler       ( M )

-Artuklular            ( A )

-Çaka Beyliği        ( Ç )

Not: Anadolu’da Kurulan İlk Beylikler

-Bu dönemde Anadolu’da siyasi birlik yoktur.

Anadolu’nun Türkleşmesini neler hızlandırmıştır?

Türkmenlerin büyük kitleler halinde göç etmesi

-Bizans İmparatorluğunun Anadolu üzerindeki hâkimiyetini kaybetmesi

-Anadolu halkının Bizanslı memurların adaletsiz tutumlarından rahatsız olması

-Anadolu’da ilk Türk beyliklerinin kurulması

Danişmentlilerin genel özellikleri nelerdir?

Danişment Gazi tarafından Sivas, Malatya, Kayseri ve Tokat çevresinde kurulmuştur.

-I. Beylikler arasında en güçlü olanıdır.

-Ermeni, Gürcü, Rumlarla ve Haçlılarla mücadele etmişlerdir.

Beyliğe Anadolu Selçuklu hükümdarı II. Kılıçarslan son vermiştir.

Anadolu’daki kurulan en eski medrese olan Yağıbasan medresesi hangi beyliğe aittir?

Danişmentliler

Not: Süleyman Şah

-Süleyman Şahın mezarının bulunduğu Ceber Kalesi bugün Türk toprağı sayılmaktadır.

– Suriye’de var olan karışıklıklar yüzünden, Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu’nu Süleyman Şah’ın kabriyle Suriye’de sınıra mücavir Suriye Eşmesi köyünün kuzeyinde ve aynı büyüklükteki araziye geçici olarak taşındı.

Saltukluların genel özellikleri nelerdir?

-Anadolu’da kurulan il beyliktir.

-Ebul Kasım tarafından Erzurum merkezli olarak kurulmuşlardır.

-Gürcüler ve Haçlılarla mücadele etmişlerdir.

-Anadolu Selçuklular tarafından yıkılmıştır.

XII. yüzyıldan itibaren Anadolu’ya ne ad verilmiştir?

-Türkiye

Mengücek Beyliği’nin özellikleri nelerdir?

-Mengücek Gazi tarafından Erzincan ve Kemah çevresinde kurulmuştur.

-Gürcülerle ve Rumlarla mücadele etmişlerdir.

-Anadolu Selçukluları tarafından yıkılmışlardır.

Anadolu’ya yapılan ilk külliye olan Divriği Külliyesi hangi beyliğe aittir?

-Mengücek Beyliği

Artukluların genel özellikleri nelerdir?

-Artuk Bey tarafından kurulmuştur.

-Hasankeyf, Harput ve Mardin çevresine hâkim olmuşlardır.

-Haçlılarla mücadele etmişlerdir.

Malabadi Köprüsü hangi beylik dönemine aittir?

-Artuklular dönemine ait bir eserdir.

Anadolu’da kurulan en eski cami olan Diyarbakır Ulu Cami hangi beylik dönemine aittir?

-Artuklular

Türk tarihinde ilk denizcilik faaliyetleri kim tarafından başlatılmıştır?

-Çaka Bey

Çaka Beyliği’nin genel özellikleri nelerdir?

-Çaka Bey tarafından İzmir ve çevresinde kurulmuştur.

-Çaka Bey kurduğu donanma ile Bizans’ı yenilgiye uğratmış ve Ege Adalarını ele geçirmiştir.

-İlk denizcilik faaliyetleri başlatmışlardır.

Anadolu’ya kurulan ilk Türk Beyliklerinin önemli genel özellikleri nelerdir?

-Anadolu’nun Türkleşmesini ve İslamlaşmasını sağlayarak, Anadolu’yu yurt edinmişlerdir.

-Anadolu’nun nüfusunu arttırmışlardır.

-Anadolu’yu bayındır hale getirmişlerdir.

-Bulundukları bölgeleri Gürcü, Ermeni, Rum ve Haçlı saldırılarına karşı korumuşlardır.

-Anadolu’da şehirler kurmuşlardır

-Türk kültürünün Anadolu’da etkin hale gelmesini sağlamışlardır.

Anadolu Selçuklu Devletini kim kurmuştır?

-Kutalmışoğlu Süleyman Şah.

Anadolu Selçuklu Devleti’nin genel özellikleri nelerdir?

-İznik merkezli olarak kurulmuştur.

-Süleyman Şah döneminde Hristiyanlığın önemli merkezlerinden olan Antakya ele geçirilmiştir.

-I. Kılıçarslan kalabalık Haçlı ordusuna yenilerek başkenti İznik’ten Konya’ya taşımıştır..

-I. Mesut II. Haçlı Seferi’nde Haçlılar yenilgiye uğratarak Anadolu’nun güvenliğini sağlamıştır.

-II. Kılıçarslan döneminde Bizanslar Miryokefolan Savaşı’nda yenilgiye uğratılmıştır.

-Rüknettin Süleyman Şah döneminde Bizans vergiye bağlanmışlardır.

-I. Gıyaseddin keyhüsrev Karadeniz ticaret yolunun hâkimiyetini ele geçirmiş, uluslararası ticareti güçlendirmek için Venediklilerle ilk ticaret anlaşmasını yapmışlardır.

-İzzeddin Keykavus ticareti geliştirmek için Kıbrıs ve Venediklilerle ticari anlaşmalar yapmıştır.

-Devlet en parlak dönemini Alaeddin Keykubat döneminde yaşamıştır.

-Bu dönemde Alanya ( Alaiye ) ve Kırım’ın Suğdak limanı ele geçirilmiştir.

-Alaeddin Keykubat Yassı Çemen Savaşı’nda Harzemşahları yenilgiye uğratmıştır.

-II. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde devlet zayıflamış ve Baba İshak İsyanı çıkmıştır

-Moğollarla yapılan Kösedağ Savaşı’nda yenilgiye uğrayan Anadolu Selçuklu Devleti yıkılış sürecine girmiştir.

Anadolu Selçuklu Devleti en parlak dönemini kimin zamanında geçirmiştir?

-I. Aleattin Keykubat

Anadolu Selçuklu Devletinde ilk ciddi denizcilik çalışmaları kimin zamanında yapılmıştır?

-I. Gıyaseddin Keyhüsrev

Anadolu Selçuklu Devleti’ne başkentlik yapan şehirler hangileridir?

-İznik

-Konya

Türklerin Anadolu’da etkin bir güç haline gelmesini sağlayan mücadeleler nelerdir?

-Pasinler Savaşı ( Anadolu’nun fethinin ilk adımı )

-Malazgirt Savaşı ( Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır )

-Miryakefalon Savaşı ( Anadolu’nun Türk yurdu olduğu kesinleşti )

Türkiye Selçuklularının Haçlılara yenilmesi üzerine devletin başkenti İznik’ten Konya’ya taşınmasının en önemli sonucu nedir?

-Türklerin batıya doğru ilerleyişi bir süreliğine durmuştur

Yassı Çemen Savaşı’nın Türk tarihi açısından en önemli sonucu nedir?

-Harzemşahlar yıkılmış ve böylece Anadolu’nun Moğol istilasına uğramasına zemin hazırlamıştır.

Miryakefalon Savaşı’nın sonuçları nelerdir?

-Bizans’ın Türkleri Anadolu’dan atma ümidi tamamen ortadan kalkmıştır.

-Bizans savunmaya çekilmiştir.

-Anadolu’daki üstünlük Türklere geçmiştir.

-Anadolu’nun Türk yurdu olduğu kesinleşmiştir.

Kösedağ Savaşı’nın sonuçları nelerdir?

-Anadolu Moğol istilasına uğramıştır.

-Anadolu Selçuklu Devleti Moğollara bağlanmıştır.

-Ticaret yolları zarar görmüş ve Anadolu ticari acıdan büyük zarara uğramıştır.

-Anadolu’da siyasi birlik bozulmuş ve II. Beylikler ortaya çıkmıştır.

-Moğol baskısından kaçan Türkler Anadolu’nun batısına göç ederek gittikleri bölgenin Türkleşmesini sağlamışlardır

-Anadolu’da Selçuklu Devleti yıkılış sürecine girmiştir.

Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılışında etkili olan unsurlar nelerdir?

-Devlet içerisinde Baba İshak ( Babailer ) isyanının yaşanması

-Selçukluların Kösedağ Savaşı’nda yenilgi alması

-Merkezi otoritenin zayıflaması

-Selçuklularla Moğollar arasında tampon bir devlet olan Harzemşahlar’ın yıkılması

Not: Mevlana

-Moğol katliamından kaçarak Anadolu’ya gelmiştir.

Anadolu Selçukluların Zayıflaması sonucunda Anadolu’da kurulan II. Beyliler hangileridir nerelere kurulmuşlardır?

-Karamanoğulları ( Konya, Karaman, Ermenek )

-Karesioğulları ( Balıkesir, Çanakkale )

-Hamitoğulları ( Isparta, Eğridir, Antalya )

-Germiyanoğulları ( Kütahya, Tavşanlı, Simav )

-Aydınoğulları ( Aydın, Birgi )

-Saruhanoğulları ( Manisa )

-Menteşeoğulları ( Muğla, Milas )

-Candaroğulları ( Kastamonu, Sinop )

-Ramazanoğulları ( Adana )

-Dulkadiroğulları ( Elbistan, Maraş )

-Taceddinoğulları ( Bafra, Ordu )

-İnançoğulları ( Denizli )

-Eretna Beyliği ( Sivas, Kayseri, Niğde )

-Osmanoğulları (Söğüt, Domaniç )

II. Beyliklerden en güçlü beylik hangisidir?

-Karamanoğulları

Türkçeyi ilk kez resmi dil olarak benimseyen beylik hangisidir?

-Karamanoğulları

Anadolu’da kurulan II. Beyliklerin hangileri denizcilik faaliyetinde bulunmuştur?

-Aydınoğulları

-Saruhanoğulları

-Candaroğulları

-Menteşeoğulları

-Karesioğulları

Anadolu Selçuklularında atabeylerin görevleri nelerdir?

-Vilayetlere yönetici olarak gönderilen hükümdar çocuklarının ( Melik ) yetişmesinden sorumludur.

-Meliklere yönetim ve askerlik alanında tecrübe kazanmaları için eğitim verirler.

-Meliklere vilayetlerdeki işlerin yürütülmesine yardım ederlerdi.

Anadolu Selçuklularında şehzadelerin savaş açma, para basma, devletlerle siyasi görüşme yapma yetkilerinin olmaması neyi işaret eder?

-Merkezi otoritenin sarsılmasının önüne geçilmek istendiğinin

-Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu Selçuklu Devleti’ni birbirinden farklı özellikleri nelerdir?

-Anadolu Selçuklu Sultanlarının Farsça unvanlar kullanması

-Anadolu Selçuklularında merkezi otoritenin daha güçlü olması

Anadolu Selçuklularında devlet işlerinin yürütüldüğü divanlar hangileridir?

-Niyabet-i Saltanat

-Divan-ı İstifa

-Divan-ı Arz

-Divan-ı Berid

-Divan-ı İnşa ( Tuğra )

-Divan-ı Pervane ( Pervaneci )

Anadolu Selçuklu Devleti’nde posta ve haberleşme işlerini yürüten divanın adı nedir?

-Divan-ı Berid

Anadolu Selçuklularında iç ve diş yazışmaları yapan divan hangisidir?

-Divan-ı İnşa ( Tuğra )

Anadolu Selçuklu Devletinde kale komutanlarına ne ad verilirdi?

-Dizdar

Anadolu Selçuklularında devletin mali işlerinden sorumlu olan ve mali işleri denetleyen divanlar adı nedir?

-Divan-ı İstifa ( Mali işlerden sorumlu )

-Divan-ı İşraf ( Mali işlerin denetlenmesinden sorumlu )

Anadolu Selçuklu Devleti’nde ordu işlerinden sorumlu divanın adı nedir?

-Divan-ı Arz

Anadolu Selçuklularında hükümdar başkentten uzaklaştığında hükümdara vekillik eden divanın adı nedir?

-Divan-ı Saltanat

Anadolu Selçuklarında devlet yapılanmasında pervanecinin görevi nedir?

-Arazi defterlerini düzenlemek ve dirlik topraklarını dağıtmak

Anadolu Selçuklularında ordu komutanlarına ne ad verilirdi?

-Emirü’l Ümera

Anadolu Selçuklu devletinde donanma komutanlarına ne ad verilirdi?

-Reisü’l Bahr

-Melikü’s Sevahil

İlk denizci Türk devleti hangisidir?

-Anadolu Selçuklu Devleti

Anadolu Selçuklu ordusunun bölümleri ve işlevleri nelerdir?

-Hassa Birlikleri

-Savaşlarda esir edilen çocuklardan oluşur.

-Hükümdarın güvenliğinden sorumludurlar.

-İkta Askerleri

-Tamamı Türk’tür.

-Ordunun asıl gücünü oluştururlar.

-Maaşlarını ikta topraklarından alırlar

-Barışta çiftçi, savaşta askerdirler

-Türkmenler

-Uç bölgelere yerleştirilen, her zaman savaşa hazır askerlerdir.

-Bağlı Beylik ve Devlet Askerleri

-Anadolu Selçuklu himayesindeki beylikler ve devletlerin savaş sırasında gönderdiği askerlerdir.

-Donanma

-Anadolu Selçukluların sınırları Akdeniz ve Karadeniz’e ulaşınca güçlü bir donanma oluşturmuşlardır.

-Tersanelerin kurulduğu en önemli donanma merkezleri Sinop ve Alanya’dır.

Anadolu Selçuklularında vilayetlerde devlet işlerini yürüten görevlilerin isimleri nelerdir?

-Kadı: Vilayetlerde adalet işlerinden sorumludur.

-Subaşı: Vilayetlerde güvenlik işlerinden sorumludur.

-Naib: Yönetim işlerinden sorumludur

-Muhtesip: Belediye işlerinden sorumludur.

Anadolu Selçuklularında toprak sistemi hangi bölümlerden oluşur?

-Has Arazi

-İkta Arazi

-Mülk Arazi

-Vakıf Arazi

Anadolu Selçuklu Devleti’nde hukuksal yapı nasıldır?

-Şer’i Hukuk ( Evlenme, boşanma, miras, ticari davalara bakar.)

-Örfi Hukuk ( Devletle toplum arasındaki sorunlara bakar.)

Sipahi nedir?

-İkta sahiplerinin yetiştirdiği, tamamen Türklerden oluşan birliklerdir.

Anadolu Selçuklularında Şer’i ve Örfi davalara bakan hukukçuların adı nedir?

-Kadı ( Şer’i davalar )

-Emir’i Dad ( Örfi davalar )

Anadolu Selçuklularındaki ekonomik faaliyetler nelerdir?

-Tarım ve hayvancılık

-Sanayi ve madencilik

-Ticaret

Anadolu Selçukluları Anadolu ticaretini geliştirmek içim ne gibi faaliyetlerde bulunmuşlardır?

-Ticaret yolları üzerinde tüccarların konaklaması için kervansaraylar yaptırmışlardır.

-Yeni ticari yollar yapılmış ve yolların güvenliği sağlanmıştır.

-Zarara uğrayan tüccarların zararları devlet tarafından karşılanmıştır.

-Önemli liman şehirleri alınmıştır.

-Kıbrıs Krallığı ve Venediklerle ticari anlaşmalar yapılmıştır.

-Gümrük vergileri düşürülmüştür.

-Önemli ticari merkezlere Türk ve Müslümanlar yerleştirilmiştir.

Anadolu Selçukluları ticareti geliştirmek için hangi liman şehirlerini almışlardır?

-Antalya

-Sinop

-Alanya

-Suğdak

-Samsun

Anadolu Selçuklu Devletinde İhraç malları nelerdir?

-Tarım ürünleri

-Yün

-Deri

-İpek

-Kumaş

-Halı

-Kilim

Aksaray-Konya yakınlarında ticareti geliştirmek ve güvenliği sağlamak amacıyla yapılan kervansarayın adı nedir?

-Alayhan Kervansarayı

Anadolu Selçuklu Döneminde toplumun yapısını hangi tarikatlar etkilemiştir?

-Mevlevilik

-Bektaşilik

-Babailik

-Ekberilik

-Kübrevilik

-Kadrilik

-Rudailik

Anadolu Selçuklularında İlk medreseyi kim yaptırmıştır?

-II. Kılıçarslan

Anadolu Selçuklularında hangi diller kullanılmıştır?

-Edebi alanda Farsça

-Bilimsel alanda Arapça

Anadolu Selçuklularında hangi sanat dalları gelişmiştir?

-Ahşap İşletmeciliği

-El Sanatları

-Halı ve Kilim Dokumacılığı

-Taş İşlemeciliği

-Bakır İşlemeciliği

-Kuyumculuk

-Çinicilik

-Tezhip

-Hat

-Kakmacılık

-Müzik

-Heykelcilik

-Kabartma

-Oymacılık

-Mimari

Anadolu Selçuklu Devletinde dinsel mimari örnekleri hangileridir?

-Camiler

-Türbeler

-Tekke ve Zaviyeler

-Kümbetler

-Küllüyeler

-Medreseler

Anadolu Selçuklularında mimaride kullanılan ögeler nelerdir?

-Geometrik Şekiller

-Ahşap ve Çini Süslemeler

-Bitki Motifleri

-İnsan ve Hayvan Figürleri

Not: Yunus Emre

-Anadolu’da Türk – İslam kültürünü geliştirmiştir. Divan, Risaletun Nushiye önemli eserlerimdendir

Not: Torumtay Bimarhanesi

-1267 tarihinde Amasya valisi Seyfettin Torumtay tarafından yapılmıştır.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Etiketler: , , , , , , , , , , ,
Eklenme Tarihi: 19 Temmuz 2017

Konu hakkında yorumunuzu yazın